Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i programmering

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gjev innføring i programmering. Studentane skal læra å skriva enkle program og forstå grunnleggjande omgrep i eit moderne programmeringsspråk, blant anna variable, tal- og tekst-operasjonar, val- og løkkestrukturar, funksjonar, iterasjon, samlingsstrukturar, filer, klassar og elementære prinsipp for objekt-orientering.

Emnet gjev ei praktisk innføring i programmeringsspråket Python.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om sentrale omgrep innan programmering og korleis desse vert realisert i eit moderne programmeringsspråk.
  • har kjennskap til datamaskinen sin virkemåte, eksekvering og datalagring.

Ferdigheit

Kandidaten

  • har erfaring med bruk av programmeringsomgrep og programmeringskonstruksjonar.
  • har erfaring med verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program.
  • kan utforme enkle program som handterer ulike type data

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Berre for studentar på følgjande studieprogram:

  • Bachelorprogram i informasjonsvitskap
  • Årsstudium i informasjonsvitskap
  • Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign

Om våren undervisast DATA110 Innføring i programmering (10 sp). Dette er ope for alle med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar, lab-øvingar og oppgåveløysing (normalt 2 timar forelesing og 4 timar datalab i 14-16 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

  • 3 hovudinnleveringar som må godkjennast.
  • 7-8 temainnleveringar, der 80% må godkjennast.

Oppgåvene er gyldige i fire semester etter det semesteret dei har vore godkjende. Gyldige obligatoriske arbeidskrav er ekvivalente med obligatoriske arbeidskrav på DATA110.

Vurderingsformer

4 timar karaktersett skriftleg eksamen.

Oppdatert: Skuleeksamen blir gjennomført som 3 timar heimeeksamen(inspera digital eksamen) våren 2021 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Studentar som har gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet frå INFO132 kan ta ordinær eksamen i DATA110.

Avgrensinga i talet på vurderingsforsøk (Studieforskrifta §6.8) gjeld samla for emna DATA110 og INFO132.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon