Hjem
Studentsider
Masteremne

Grunnleggande selskapsrett

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

.

Læringsutbyte

Modulen Grunnleggende selskapsrett stiller krav om kjennskap til og forståelse av særtrekk ved sammenslutningsformene aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap, enkeltmannsforetak, samvirkelag, stiftlese og tingsrettslig sameie. Dertil kommer kunnskap om NUF (Norsk filial av utenlandsk Foretak). Videre stilles det krav om kjennskap til hovedtrekk i regelverket for ansvarlige selskaper og aksje- og allmennaksjeselskaper for så vidt gjelder:

 • Lovgivning, EØS-forpliktelser og selskapsrettslige prinsipper
 • Rettssubjektivitet
 • Stiftelse og registrering
 • Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser
 • Selskapsavtale og vedtekter
 • Kapitalinnskudd og annen finansiering
 • Utdeling av selskapsformuen
 • Selskapets organer (intern kompetanse)
 • Selskapets representasjon utad (ekstern kompetanse)
 • Eierskifte, deltakers uttreden og utelukkelse av deltaker
 • Oppløsning, avvikling og konkurs
 • Erstatningskrav mot selskapet, deltakere og tillitsvalgte

Læringskravet omfatter også fordyping ved analyse og vurdering av utvalgte emner om aksje- og allmennaksjeselskaper. Dette gjelder reglene om:

 • Stiftelse og aksjetegning
 • Ugyldig aksjetegning
 • Aksjonærenes rettsstilling og lovfestede aksjonærinteresser
 • Generalforsamlingens myndighet og beslutninger
 • Gjøremål for styret, daglig leder og bedriftsforsamlingen
 • Krav til forsvarlig egenkapital
 • Utbytte
 • Oppløsning

Krav til forkunnskapar

Tre års universitets- eller høyskolestudier.

Tilrådde forkunnskapar

Tre års jusstudier.

Studiepoengsreduksjon

I kombinasjon med JUS321 gir JUS257-2-A fem nye studiepoeng.

I kombinasjon med JUS322 gir JUS257-2-A fem nye studiepoeng.

I kombinasjon med både JUS321 og JUS322 gir JUS257-2-A ingen nye studiepoeng.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Fire timers digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finner du ved å klikke på denne lenken.

Eksamensspråk:

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

Kun digital lovsamling

 Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst og vår.

Litteraturliste

 Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor II Filip Truyen

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved det juridiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  31.05.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  17.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted