Hjem
Studentsider
Masteremne

Strukturoppklaring av organiske molekyl

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeKJEM235
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Engelsk ved behov.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Mål og innhald

Emnet skal gje ei forståing av korleis ein kan analysere organiske sambindingar ved hjelp av spektroskopiske metodar som infraraud-(IR), ultrafiolett-synlig (UV-Vis) og kjernemagnetisk resonans-(NMR) spektroskopi, samt massespektrometri (MS). Emnet er spesielt konsentrert om tolking av data, men ei grunnleggjande forståing av dei ulike analysemetodane blir også vektlagt. I kurset vil hovudfokus ligge på metodane NMR og MS.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om prinsippa for dei ulike nemnte spektroskopiske metodane
 • har kunnskap om bruk av spektroskopiske metodar som verktøy i organisk strukturoppklaring innanfor forsking, industri og helsesektor

Ferdigheiter

Studenten

 • kan tolke spektroskopiske data frå IR, UV-Vis, NMR og MS, enkeltvis og kombinert, for å avklare strukturen til enkle organiske sambindingar
 • kan foreta strukturoppklaring basert på teoretiske data innhenta ved hjelp av organiske analysemetodar
 • kan velje relevante spektroskopiske metodar som egner seg best til eit gitt problem

Generell kompetanse

Studenten

 • kan mestre gruppearbeid
 • kan kunne løyse ein kompleks problemstilling ved å sette saman bitar av informasjon

Krav til forkunnskapar

KJEM110

Tilrådde forkunnskapar

KJEM130, KJEM131, KJEM140 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

K234: 10 stp, K234A: 10 stp, KJEM230: 5 stp, KJEM233: 5 stp, KJEM333: 5 stp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratorieøvingar og oppgåver

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk deltakelse på første forelesning.
 • Fire (4) oppgåveinnleveringar der den siste er ei gruppeoppgåve. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 5 påfølgjande semester. Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjent og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.

Vurderingsformer

Digital skriftleg eksamen (4 timar).

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta. Karakteren A den høgaste beståtte karakteren på skalaen, karakteren F er stryk.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kjemi.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og

studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:
Studierettleiar@kj.uib.no
Tlf 55 58 34 45

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  09.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted