Hjem
Studentsider
Masteremne

Nordisk: Prosjektførebuande emne

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår og haust 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Mål:

Hovudmålet med emnet er at studenten skal planlegge arbeidet med masteroppgåva si i samråd med oppnemnd rettleiar. Dette skal gjerast gjennom lesing av eit individuelt pensum og skriving ut frå det, og utforming av ei prosjektskisse.

Innhald:

Studentane førebur seg teoretisk og praktisk til arbeidet med masteroppgåva, dels i undervisning i gruppe, dels i samarbeid med rettleiar og dels ved sjølvstudium.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om eit sjølvvalt felt av nordistikken

Ferdigheiter

Studenten

 • kan finne og vurdere relevant forskingslitteratur
 • kan bruke kunnskapen i avgrensa sjølvstendig forskingsarbeid på det sjølvvalde feltet
 • kan framstille og drøfte forskingslitteratur på det sjølvvalde feltet
 • kan planlegge eit forskingsarbeid og formulerer planane skriftleg
 • kan presentere og diskutere sine eigne forskingsplanar munnleg
 • kan diskutere andre sine forskingsplanar munnleg

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i kva komponentar som trengst i planar for eit forskingsarbeid

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

Det er 5 studiepoengs overlapp med NOLISP302 og 10 studiepoengs overlapp med NOLISP303.

Krav til studierett

Emne er ope for studentar med studierett på masterprogram i nordisk språk og litteratur og masterprogram i norrøn filologi.

Arbeids- og undervisningsformer

I starten av semesteret blir det oppretta rettleiingskontrakt mellom student og rettleiar dersom det ikkje er gjort før.

Om lag 4 timar med kombinasjon av førelesing og seminar tidleg i semesteret og om lag 4 timar seint i semesteret.

Individuell rettleiing gitt av rettleiaren, inntil seks timar per student, med slikt fokus som student og rettleiar finn tenleg (pensumgjennomgang, utkastvurdering osv.).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Levering av pensumliste for den individuelle delen (sjå Litteraturliste) innan 15. mars i vårsemesteret og innan 1. oktober i haustsemesteret.

Ein tekst på ca. 2000 ord der studenten gjer greie for hovuddrag av innhaldet i eit utval av tekstane i det individuelle pensumet og drøftar korleis tekstane tek opp sentrale aspekt ved det planlagde masteroppgåveprosjektet. Litteraturliste skal vere med som vedlegg utanom dei 2000 orda. Studenten skriv bokmål eller nynorsk etter eige val. Studentar med studierett i norrøn filologi kan skrive på dansk, svensk eller engelsk (i tillegg til norsk). Leveringsfristen er om lag ei veke før prosjektpresentasjonen (sjå nedanfor). Rettleiaren avgjer om teksten kan godkjennast.

Seint i semesteret: Munnleg presentasjon av planane for masterprosjektet med bruk av presentasjonsprogram. Presentasjonen skal ta om lag 10 minutt. Diskusjon av presentasjonen til ein annan student, om lag 5 minutt.

Godkjent aktivitet er gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Vurderinga på emnet er ei semesteroppgåve utforma som ei prosjektskisse. Skissa er ein plan for masteroppgåvearbeidet og skal vere på inntil 4000 ord. Ho skal normalt handsame tema, problemstilling/forskingsspørsmål, teoretisk grunnlag, faglitteratur og sekundærkjelder, eiga plassering i fagfeltet, avgrensing av primærkjeldene og vitskaplege metodar -- alt tilpassa det planlagde arbeidet. Framdriftsplan og tekstdisposisjon skal vere med som vedlegg utanom dei 4000 orda.

Studenten vel målform sjølv.

Studentar med studierett i norrøn filologi kan skrive på dansk, svensk eller engelsk (i tillegg til norsk).

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Vår og haust 

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad og består av ein fellesdel på ca. 300 sider og ein individuell del på ca. 700 sider.

Litteraturlista for fellesdelen vil vere klar innan 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for haustsemesteret.

Pensumet for den individuelle delen må settast saman av studenten i samråd med rettleiaren, som godkjenner pensumlista.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  31.05.2022, 13:00
  Trekkfrist
  17.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen