Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Læring i og for arbeidslivet

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Studiet har som mål å utvikle grunnleggjande forståing for forholdet mellom kunnskap, læring og opplæring i arbeidsliv og profesjonar. Dette inneber eit fokus på læring- og opplæringssituasjonar for, og på, arbeidsplassen. Emnet introduserer ulike teoretiske perspektiv på kunnskapsprosessar og læring som sosial praksis, og viser korleis perspektiva kan bidra til å forstå vilkår for læring og utvikling. Emnet vil gje ei innføring i omgrep som uformell læring, taus kunnskap, artefakter og identitet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten...

  • kan gjere greie for ulike perspektiv på forholdet mellom kunnskap, læring og opplæring
  • kan forstå praktiske læringssituasjonar i lys av ulike teoretiske persepktiv
  • kan diskutere forholdet mellom formell og uformell læring og opplæring i arbeidslivet
  • kan diskutere forholdet mellom identitet, læring og arbeid

Ferdigheiter:

Studenten...

  • kan reflektere over forholdet mellom opplæring, læring og syn på kunnskap
  • kan diskutere praktiske problemstillingar knytt til opplæring og læring

 

Generell kompetanse:

Studenten...

  • kan bruke faglege omgrep og teori på ein relevant måte
  • kan diskutere faglege problemstillingar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på årsstudiet og bachelorprogrammet i pedagogikk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga er lagt opp som ein kombinasjon av førelesingar, litteraturstudiar og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Vurderingsforma i emnet er heimeeksamen over ei veke.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

PED211 = 15 studiepoeng i reduksjon

Vurderingssemester

Vår og haust 

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studieveileder@psyfa.uib.no

Tlf 55 58 27 10

Eksamensinformasjon