Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Vitskapelege metodar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studentane ei grunnleggjande innføring i ulike metodiske tilnærmingar og grunnleggjande normer for vitskapleg praksis i disiplinane pedagogikk og spesialpedagogikk. Dette inneber kvalitative og kvantitative framgangsmåtar samt deira vitskapsteoretiske  og forskingsetiske grunnlag. Emnet har også som mål å gjere studentane i stand til å tenkje kritisk om kunnskap som ligg til grunn for pedagogisk og spesialpedagogisk verksemd.

Innhald:

Emnet tar for seg korleis ein planlegg forskingsprosjekt. Dette inneber blant anna korleis ein går fram for å utforme eit forskingsprosjekt på bakgrunn av ein vald problemstilling, ulike framgangsmåtar ein kan velje mellom, samt etiske forhold som ein må ta omsyn til undervegs. Emnet vil og handle om kva som gjer forsking truverdig og påliteleg, og kva slags metodar som kan eigne seg til å forstå, forklare og diskutere ulike pedagogiske eller spesialpedagogiske fenomen og problemstillingar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om ulike vitskapstradisjonar og forståing  av  samanhengen mellom desse og ulike forskingsdesign
 • har kunnskapar om kvantitative og kvalitative forskingsmetodar som vert nytta i fagområda pedagogikk og spesialpedagogikk
 • har kunnskap om kriteria for god forsking, t.d. forskingsetikk og kjeldekritikk.

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan identifisere, diskutere og kritisk vurdere metodeval og design i pedagogisk og spesialpedagogisk forsking
 • kan identifisere og diskutere ulike forskingsetiske dilemma
 • kan formulere ei problemstilling som lar seg undersøkje og utforme eit forskingsdesign 
 • kan tolke og analysere kvantitative og kvalitative data

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utvikla kritisk vurderingsevne og djupare forståing av vitskapleg tenkjemåte og praksis
 • kan reflektere over kunnskapsgrunnlaget for pedagogisk og spesialpedagogisk verksemd
 • har kompetanse i å vurdere argumenter si truverd og gyldigheit
 • har kompetanse i systematisk utforsking av pedagogiske og spesialpedagogiske fenomen og problemstillingar. 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PED110, PED111, PED112, PED113

eller:

SPED100, SPED101, SPED102

Studiepoengsreduksjon

PSYK202 = 15 studiepoeng i reduksjon

Krav til studierett

Emnet krev studierett ved eit av følgjande studieprogram: 

 • Bachelorprogrammet i pedagogikk
 • Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk
 • Bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi
 • Bachelorprogrammet i generell psykologi

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert organisert i økter som kombinerer førelesing og seminarverksemd. Den organiserte  undervisninga har eit omfang på 12x3 timar.

Læringsutbyte i emnet føreset aktiv deltaking i  undervisninga som i hovudsak vil vere organisert fysisk på campus. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Møte førebudd og delta på alle seminara
 • Munnlege presentasjonar og gruppearbeid i seminargruppene

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjente for å gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsformer

Heimeeksamen over 5 dagar

Hjelpemiddel til eksamen

Alle

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med UIB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.04.2023, 15:00
  Trekkfrist
  10.04.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen