Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Leiingspsykologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Leiingspsykologi gir ei opplæring i sentrale teoriar og perspektiv på leiing. Med utgangspunkt i norsk og internasjonal teori og empiri, vert det undervist i ei rekkje implikasjonar av leiarskap, mellom anna knytt til organisasjonar sin produktivitet og dei tilsette sin trivsel. Eit viktig punkt i faget er å gjera studentane medvitne på dei delar av leiingsfeltet som er vitskapelig funderte.

Læringsutbyte

 Kunnskapar

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Gjere greie for sentrale aspekt ved utviklinga av faget leiingspsykologi
 • Gjere greie for dei mest sentrale tradisjonelle og nyare teoriar om leiing.
 • Gjere greie for sentrale kritiske perspektiv på leiing.
 • Gjere greie for individ- og rolleperspektiv på leiing.
 • Gjere greie for situasjons- og medarbeidarperspektiv på leiing
 • Gjere greie for innhaldet i omgrepa leiaråtferd og leiarstil
 • Gjere greie for kulturelle aspekt ved leiing
 • Gjere greie for nokre sentrale metodar for utvikling av leiarar

Ferdigheiter

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Reflektere over og drøfte ulike definisjonar av leiing
 • Reflektere over og drøfte forholdet mellom person, rolle, åtferd og situasjon knytt til utøving av leiing
 • Drøfte kulturelle forskjellar i oppfatning og utføring av leiing
 • Drøfte bruk av nokre metodar for utvikling av leiarar
 • Reflektere over og drøfte samanhengen mellom leiing og organisasjonar sin produktivitet, samt tilsette sin trivsel

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal kandidaten

 • På eit grunnleggjande vis kunne identifisere og reflektere over sentrale leiingspsykologiske problemstillingar
 • Ha tilegna seg ein grunnleggjande kompetanse med omsyn til korleis utføring av leiing verkar inn på organisasjon og tilsette

 

Krav til forkunnskapar

For å kunne melde seg opp til eksamen i emnet må ein ha bestått emnene:

PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie

PSYK113 Innføring i metode

PSYK112 Sosial og personlegdomspsykologi

PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi 

Krav til studierett

Emnet krev studierett på bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi eller bachelorprogrammet i generell psykologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminar, gruppeøvelser og gruppebaserte presentasjoner.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i undervisninga

Vurderingsformer

Eksamen er ein skriftleg skuleeksamen på 4 timar kor studentane skal svare på 2 av 3 oppgåver. Det nyttast gradert karakterskala (A-F). Eksamen arrangerast kvart semester.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Anbefalt litteratur, web-sider.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med Det psykologiske fakultet sin prosedyre for undervisningsevaluering. Evaluering av undervisninga skal skje minimum kvart 3. semester.

Institutt

Institutt for samfunnspsykologi.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen - heime

  Dato
  11.05.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  27.04.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen