Hjem
Studentsider
Masteremne

Vidaregåande regresjonsanalyse

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSAMPOL332
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår - uregelrett

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gjøre studentene i stand til å gjennomføre en avansert kvantitativ analyse.

Emnet skal formidle forståelse for hvordan standard regresjonsanalyse kan videreutvikles til å favne mer komplekse årsakssammenhenger og datastrukturer

Innhald:

Studiet tar opp tema som flernivåanalyse, panelanalyse og regresjon med kategorisk avhengige variabler

Det legges særlig vekt på anvendelsen av metodene .

Undervisningen er basert på forelesninger og studentpresentasjoner. Innlevering av essayet forutsetter godkjenning at tre innleverte metodeark. Metodearkene knyttes opp mot ulike stadier i arbeidet med essayet, slik som datainnsamling, litteraturgjennomgang og metodevalg.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

 • Kjenne til avanserte regresjonsmetoder
 • Formidle resultatene av analysen på en forståelig måte

Ferdigheiter

 • Forstå det teoretiske grunnlaget for de statistiske analysene
 • Kunne gjennomføre analysen i praksis ved hjelp av ulike statistikkprogrammer

Generell kompetanse

 • Gjennomføre en selvstendig statistisk analyse av egne data

Krav til forkunnskapar

SAMPOL305 eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

Kjennskap til Stata eller tilsvarende statistikkprogrammer

Studiepoengsreduksjon

Full studiepoengreduksjon mot SAMPOL312

Krav til studierett

Studentar tatt opp på mastergrad i samanliknande politikk

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesning og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Statistisk essay (maksimalt 4000 ord).

Eit essay, som før er innlevert og vurdert, kan ikkje leverast inn til eksamen i SAMPOL332 på nytt med mindre studenten på førehand kan dokumentere for instituttet at oppgåva har gitt svar på nye problemstillingar, og/eller at det er trekt inn nytt empirisk materiale (kjelder/data), og/eller at det er gjort ein radikalt endra analyse av tolkinga av empirien (jf. "Utfyllende grads- og studiereglement for Det samfunnsvitskaplege fakultet").

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@isp.uib.no