Hjem
Studentsider
Masteremne

Avansert kvantitativ analyse

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår - uregelmessig

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gjøre studentene i stand til å gjennomføre en avansert kvantitativ analyse ved å benytte seg av moderne metoder og statistiske teknikker.

Innhold:

Studiet tar opp tema som maskinlæring, kausal inferens og bayesiansk analyse. Det legges særlig vekt på anvendelsen av metodene. Undervisningen er delt inn i to distinkte deler, hvor den ene hovedsakelig omhandler kausal inferens og den andre maskinlæring. Studentene må skrive to essay, en til hver del av kurset. Kurset bygger på forelsninger og studentpresentasjoner. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:  

Kunnskapar

 • Kjenskap til flere av hovedteknikkene innenfor moderne kvantitativ metode
 • Formidle resultatene av analysen på en forståelig måte

Ferdigheiter

 • Forstå det teoretiske grunnlaget for de statistiske analysene
 • Kunne gjennomføre analysen i praksis ved hjelp av ulike statistikkprogrammer

Generell kompetanse

 • Gjennomføre en selvstendig statistisk analyse av egne data

Krav til forkunnskapar

SAMPOL305 eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

Kjennskap til R eller tilsvarende statistikkprogrammer

Studiepoengsreduksjon

Full studiepoengreduksjon mot SAMPOL312

Krav til studierett

Emnet er reservert for masterstudentar ved Institutt for samanliknande politikk, UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesning og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

To statistiske essay (max 3000 ord hver). Begge assayene skal veies likt når den endelige karakteren skal bestemmes. 

Eit essay, som før er innlevert og vurdert, kan ikkje leverast inn til eksamen i SAMPOL332 på nytt med mindre studenten på førehand kan dokumentere for instituttet at oppgåva har gitt svar på nye problemstillingar, og/eller at det er trekt inn nytt empirisk materiale (kjelder/data), og/eller at det er gjort ein radikalt endra analyse av tolkinga av empirien (jf. "Utfyllende grads- og studiereglement for Det samfunnsvitskaplege fakultet").

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen tilbys kun i undervisningssemesteret

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sammenliknende politikk har det administrative ansvaret for emnet. 

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: To statistiske essay

  Trekkfrist
  23.02.2022
  • Eksamensdel: Statistisk essay nr 1

   Innleveringsfrist
   09.03.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Statistisk essay nr 2

   Innleveringsfrist
   19.05.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen