Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 23. februar 2017

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1

Main content

Protokoll

Saksliste
S 6/17
Godkjenning av innkalling og saksliste    
S 7/17 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 1.12.2016 og 27.1.2017    
S 8/17 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Klima og energiomstilling"    
S 9/17 Universitetets satsing på Kina    
S 10/17 Opprettelse av Norwegian China Law Centre    
S 11/17 Årsrapport 2016    
S 12/17 Økonomirapport for 2016    
S 13/17 Tildelingsbrev for 2017 fra Kunnskapsdepartementet    
S 14/17 Utviklingsavtale 2018    
S 15/17 Åpningsbalanse mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen    
S 16/17 Tiltaksplan for anskaffelser 2017    
S 17/17 Status for #ORG2022 - prosjekter og styringsmål    
S 18/17 Supplering av handlingsplan for forskerutdanningen    
S 19/17 Forslag til presisering i reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen    
S 20/17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet    
S 21/17 Forenklet tilsettingsprosess for postdoktorstillinger- pilotprosjekt    
S 22/17 Justering av valgreglementet  - vekting ved dekanvalg    
S 23/17 Likestillingssituasjonen ved Universitetet i Bergen    
S 24/17 Kvalitet i utdanning ved UiB    
S 25/17 Årsmelding for 2016 - Den sentrale klagenemnd    
S 26/17 Årsmelding  - skikkethet - 2016    
S 27/17 Årsmelding for 2016 - Redelighetsutvalget    
S 28/17 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.    
S 29/17 Helsecampus Årstadvollen - byggetrinn 1    
S 30/17 Forskningssamarbeid sørvest
Unntatt offfentlighet iht. offl. § 23, første ledd
Orienteringer    
Eventuelt