Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sorggrupper i Norge

Oversikt over sorggruppetilbudet i Norge

Hovedmålet for hele studien var å kvalitetssikre og optimalisere sorggrupper for kriserammede gjennom kartlegging, evaluering og brukervurdering.

Main content

SfK ønsket å kartlegge omfanget av og organisasjonsmåter rundt sorggruppevirksomheten, samt undersøke deltakeres opplevelse og utbytte av slike grupper.

Målgruppe

Sorggruppeledere og sorggruppedeltakere i Norge.

Sorggruppelederne ble rekruttert fra hele Norge, og fra alle typer instanser som man kunne tenke seg at drev sorggrupper, deriblant kommuner, menigheter, sykehus, skoler, kommunale kriseteam, Røde Kors, private sentre, frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner som LEVE, Kreftforeningen, LUB og Kirkens Bymisjon.

Metode

Prosjektet besto av to delstudier; delstudier: 1) gruppeleder- og 2) gruppedeltakerstudien.

I den første delen fikk vi svar fra sorggruppeledere, der vi kartla omfanget av og hva som kjennetegnet sorggruppevirksomheten til organisasjoner og etater ved forventet (naturlig) og ikke forventet (unaturlig/traumatisk) død i Norge. I den andre delen fikk vi svar fra sorggruppedeltakere, om deres utbytte, positive/negative erfaringer, og hva de mente trengtes for å optimalisere sorggruppetilbud etter dødsfall.

Mixed metode ble brukt. For delstudie 1): spørreskjema m/standardiserte og åpne spørsmål. For delstudie 2): spørreskjema m/standardiserte (SfK skjema og PG13) og åpne spørsmål og fokusgruppeintervju.

Totalt 107 sorggruppeledere og 263 sorggruppedeltakere deltok i studien.

Praktisk informasjon

Prosjektet resulterte i to oppfølgingsprosjekt; boken «Hvordan lede sorggrupper» utgitt ved Abstrakt forlag, og søkeportalen /nettstedet www.sorgrupper.no 

 Prosjektmedarbeidere

Prosjektet ble gjennomført ved SfK i samarbeid med Landsforeningen uventet barnedød.

Kari Dyregrov (prosjektleder)

Atle Dyregrov

Iren Johnsen

Publikasjoner

Johnsen, I., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2014). Etterlattes erfaringer med sorggruppetilbud i Norge. Nordisk Sygeplejeforskning, 4, 227–240.

Dyregrov, K., Dyregrov, A., Johnsen, (2013-2014). Positive and negative experiences of grief group participation. A qualitative study. Omega: Journal of Death and Dying, 68 (1), 45–62.

Dyregrov, K., Dyregrov, A., Johnsen, (2013). Participants’ recommendations for the ideal grief group. A qualitative study. Omega: Journal of Death and Dying, 67 (4), 363–377.

Johnsen, I., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2012). Participants with prolonged grief – how do they benefit from grief group participation? OMEGA: Journal of Death and Dying, 65(2) 87–105.

Johnsen, I., Dyregrov, K., & Dyregrov, A.  (2011). Omfang og organisering av sorggrupper i Norge.  Tidsskrift for Norsk psykologforening, 88, (12),  1178 - 1183.