Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Systematisk tidlig intervensjon

Systematisk tidlig intervensjon

Sorg og komplisert sorg har blitt assosiert med varige negative og kostbare helseeffekter, noe som fremhever behovet for relevante intervensjoner. Dette gjelder spesielt om dødsfallet skjer plutselig og om de etterlatte er barn. Likevel har sorg vært undervurdert som et folkehelseproblem, spesielt når det gjelder hva som vil være beste oppfølgingspraksisen.

Main content

Det er få internasjonale og nasjonale studier som har undersøkt virkningen av tidlig kriseintervensjon etter et plutselig dødsfall. Gjennom tidligere forskning ved Senter for Krisepsykologi (SfK) har vi dokumentert at etterlatte etterlyser systematisk hjelp etter brå død. Derfor er Systematisk Tidlig Intervensjon for Etterlatte (STIE) utviklet som en innovativ intervensjon som innebærer at hjelp starter innenfor de første dagene etter et plutselig og uventet tap. Basert på et familie- og barneperspektiv, fokuserer STIE på en tidlig og fleksibel intervensjon tilpasset den enkeltes og familiens behov. Norske og internasjonale studier på komplisert og traumatisk sorg har understreket betydningen av å utvikle intervensjonsprogrammer på dette området. Den eksisterende forskningslitteraturen, de etterlattes uttrykte ønsker om hjelp, SfK kliniske erfaring og tidligere forskning danner grunnlaget for undersøkelsen.

Mål

Hensikten med undersøkelsen er å generere kunnskap og kompetanse om tidlig hjelp til etterlatte familier som brått mister en partner/forelder ved hjelp av et nytt program som kalles STIE.

STIE skal sikre at etterlatte foreldre styrkes i sin ivaretakelse av barns behov etter tap av en forelder, for å bidra til barnas utvikling og velvære.

Studien bidrar til dokumentasjon av en tidlig oppfølgingsmetode. Dessuten kan den gi grunnlag for andre framtidige forskningsprosjekter som for eksempel kan teste effekten av STIE ved hjelp av en randomisert kontrollert studie.

Målgruppe

Studien vil rekruttere etterlatte partnere og deres barn mellom 12 og 18 år, som plutselig og uventet mister en partner eller forelder ved dødsfall. Bare etterlatte partnere og deres barn i alderen 12 til 18 år blir bedt om å fylle ut spørreskjema og å delta i intervjuer, men oppfølgingen vil omfatte alle barn som er under 18 år.

Metode

Dette er en gjennomførbarhetsstudie som bruker et longitudinelt mix-metode design. Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-Vest).

For å teste programmets gjennomførbarhet og for å få brukernes perspektiver, vil etterlatte forelder og barna bli bedt om å fylle ut et spørreskjema: (1) ved oppstart, (2) i løpet av programgjennomføring (hver uke, hver måned og etter hvert møte) og ca. 1 måned etter siste møte. Det tar ca. 30-45 minutter å svare på spørreskjemaet første og siste gangen for både forelder og barn. Det tar ca. 5-15 minutter å svare på spørreskjemaet de etterfølgende gangene for både forelder og barn.

I tillegg vil etterlatte forelder og barn bli bedt om å delta i intervjuer om sine inntrykk av den hjelpen de har fått. Etterlatt forelder vil bli intervjuet to ganger: cirka 4 og 14 måneder etter første møte på SfK, mens barna blir intervjuet cirka 4 måneder etter første møte på SfK. Intervjuene varer ca. 45 minutter for barn og ca. 1-2 timer for forelder. Deltakerne velger om de vil bli besøkt hjemme eller om de vil gjøre dette ved SfK.

Praktisk informasjon

Første gangen vil familiene fylle ut spørreskjema sammen med psykolog på SfK. De neste gangene vil familiene svare via internett via et brukervennlig dataprogram som sikrer personvern og sikkerhet (Survey Monkey). Forskeren Kari Dyregrov, som skal intervjue familiene, har lang erfaring i å intervjue personer som opplever krise og sorg.

STIE programmet gjennomføres på SfK i Bergen. Møtene ledes av erfarne psykologer fra SfK: Atle Dyregrov, Marianne Straume og Marianne Vinjevoll. Antatt varighet er mellom 1 til 2 timer hver gang.

Deltakelse i programmet er gratis.

Vitenskapelige artikler

Pereira, M., Dyregrov, K., Hauken, M. A., Senneseth, M., & Dyregrov, A.(2016). Systematic Early Intervention for Bereaved: Study Protocol of a Pilot Randomized Controlled Trial With Families Who Suddenly Lose a Partner and a Parent. JMIR Res Protoc, 5(3), e152. DOI:10.2196/resprot.5765. (http://www.researchprotocols.org/2016/3/e152/)

Pereira, Johnsen, Hauken, Kristensen, & Dyregrov (2017). Early Interventions Following the Death of a Parent: Protocol of a Mixed Methods. Systematic Review. JMIR Res Protoc, 6(6), e127. DOI:10.2196/resprot.7931. (https://www.researchprotocols.org/2017/6/e127/)

Status

Prosjektet er avsluttet. Det viste seg å være svært vanskelig å rekruttere den ønskede studiepopulasjonen. Rekrutteringspotensialet er i utgangspunktet lite gitt det begrensede norske befolkningsantallet og at et brått dødsfall skjer sjelden. På bakgrunn av ovenstående ser vi det som umulig å rekruttere tilstrekkelig med deltakere til denne studien innen tidlig intervensjon for plutselig etterlatte familier innen en tidsramme på 3 år (den totale prosjektperioden). Forskerne fokuserer derfor nå på å skrive følgende artikler: a) Utfordringene tilknyttet prosjektgjennomføring. b) En ‘mix-methods systematic review’ som søker å gi en oversikt over tidlig hjelp til etterlatte familier som brått mister en partner/forelder. c) En artikkel om brukerperspektivet for å diskutere tidsrammer, mål og innhold av tidlig hjelp til etterlatte.

Prosjektmedarbeidere

Mariana Pereira (prosjektleder)

Atle Dyregrov

Kari Dyregrov