Home
Research group for Information and Innovation Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Eksterne prosjekter

Forskergruppens eksterne prosjekter

Forskergruppens medlemmer i store søknader om ekstern finansiering

Main content

Bruken av kunstig intelligens er høyst aktuell i helseforskning og i helsesektoren generelt. Anvendelse av AI på helseopplysninger som defineres som sensitive personopplysninger reiser likevel flere personvernrettslige og etiske problemstillinger. Helseopplysninger samt genetiske og biometriske opplysninger er spesielt vernet av både GDPR som gjelder i Norge som personopplysningsloven og helselover som helseforskningsloven, helsepersonelloven eller helseregisterloven.

I november søkte UiB om finansiering fra Forskningsrådet (NFR) til å opprette et Senter for Fremragende Forskning (SFF) som ville bli ledet av Det medisinske fakultetet. Formålet med forskerprosjektet ENDO4P er å revolusjonere vår forståelse av endokrinologiske sykdommer ved bruk av kunstig intelligens. Prosjektet involverer forskere fra både Det medisinske fakultet, Matematisk institutt, Institutt for informatikk og Klinisk institutt 2 ved Haukeland universitetssykehus. Blant de eksterne partnere er Helse Bergen HF, Imperial College London og University of New Soth Wales. Fra Det juridiske fakultet ble førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka invitert til å delta i prosjektet. Hennes deltakelse er knyttet til personvernrettlige og etiske utfordringer som reises ved anvendelse av AI på helseopplysninger. Den første søknadsrunden skal bli avgjort til våren.