Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Styremøte

Møte i universitetsstyret 10. mars

Torsdag 10. mars avholdes det nytt styremøte på Universitetet i Bergen. På sakslisten finnes det flere viktige saker. Styret skal blant annet vedta handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling, sette i gang et arbeid for å redusere midlertidigheten og styret følger opp arbeidet med medarbeidersamtaler ved UiB.

Universitetsstyremøte 10. mars 2022

Se styremøtet direkte fra klokken 10.00, torsdag 10. mars.

Main content

Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling

UiB hadde tidligere to handlingsplaner, en for likestilling mellom kjønn og en for mangfold og inkludering. Disse er nå slått sammen til en handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2022-2026. Den nye handlingsplanen vil se disse temaene i sammenheng for en økt bevissthet om hvordan flere diskrimineringsgrunnlag samvirker og forsterker ulikheter.

Les hele saken og den foreslåtte handlingsplanen her.

Midlertidige ansettelser ved UiB - status og videre tiltak

Universitets og høyskolesektoren har en høy andel av midlertidige ansatte, noe som har vært et tema i flere år. Gjennom tildelingsbrevene for 2022 kommer det tydelige forventinger fra regjeringen:

«Institusjonene arbeider målrettet med å redusere antall midlertidige stillinger, og at styrene har økt oppmerksomhet på utviklingen i de ulike stillingskategoriene. Målsettingen er at midlertidigheten i UH-sektoren ikke skal være høyere enn i arbeidslivet ellers. Regjeringen vil i den forbindelse vurdere UH-lovens bestemmelser om midlertidighet.»

Les hele saksfremlegget.

Medarbeidersamtaler ved UiB

På styremøtet i mai 2021 behandlet styret HMS-rapporten for 2020 (sak 62/21). I behandlingen av denne saken kommer at styret finner gjennomføringsgraden av medarbeidersamtaler som ikke tilfredsstillende. Som et resultat av dette fatter styret følgende vedtak: "Universitetsstyret imøteser en sak til styret for hvordan alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale".

I sakspapirene blir det orientert om:

  • hva som er gjort for å sikre økt gjennomføringsgrad
  • status for gjennomføring av medarbeidersamtaler for rapporteringsåret 2021
  • årsaker til manglende gjennomføring
  • mulige tiltak for å øke gjennomføringsgraden

Les hele saken her.