Home
Centre for Climate and Energy Transformation (CET)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
doktograd

PhD: Systemtilnærminger til bærekraft

Brooke Wilkerson disputerte 19.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Systems approaches to sustainability".

Main content

Bærekraft integreres i økende grad i innovasjons- og planleggingsprosesser, men begrepet blir ofte ufullstendig eller implisitt tolket og tatt i bruk. Denne avhandlingen tar opp det overordnede forskningsspørsmålet: Hvordan kan systemtilnærminger bidra til å forstå og informere overganger mot bærekraft? Innenfor denne rammen blir bærekraft konseptualisert og operasjonalisert på flere måter. For det første identifiseres sentrale aspekter ved bærekraft som kan understøtte definisjon av innovasjonsproblemer. For det andre implementeres systemkartleggingsmetoder i bærekraftsorienterte innovasjonsprosesser for bedre å belyse bærekraftsaspekter. For det tredje brukes systemdynamisk modellering og simulering for å forstå implementering av urban politikk, og for å illustrere samspill og synergier mellom ulike grep for håndtering av overvann.

Hovedkonklusjonen i denne avhandlingen er at systemmetoder har potensiale til å forbedre hvordan problemer for innovasjons- og planleggingsprosesser er definert, og for å fremme felles læring og forståelse av komplekse bærekraftsproblemer. Spesielt støtter metodene utviklet i denne avhandlingen en mer nyansert og kompleks tenkning om bærekraft som oppfattes som nyttig av ulike typer praktikere. I tillegg kan et systemperspektiv og systemforståelse av urbane politiske innovasjoner bidra til å identifisere potensielle målkonflikter, samt optimalisere implementering. Å definere og operasjonalisere bærekraft er fortsatt en utfordring, men bidrag som å videreutvikle begrepet og dets anvendelse gir likevel verdifull veiledning og retning. Ettersom bærekraftsutfordringene fortsetter å vokse, vil behovet etter slik veiledning bare bli mer presserende.

Personalia

Brooke Wilkerson har en mastergrad i systemdynamikk fra Universitet i Bergen og en mastergrad i økologi fra University of Vermont (USA). Hun jobber som forsker ved NORCE. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for geografi (systemdynamikk forskningsgruppe) og Senter for klima og energiomstilling (CET). Professor Birgit Kopainsky (UiB) har vært veileder.