Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Viktig tolkingsuttalelse fra EU-domstolen om dokumentinnsyn i saker om brudd på konkurransereglene

EU-domstolen gir i tolkningsuttalelse fra 14. juni 2011, i sak 360/09 Pfleiderer AG mot Bundeskaretllamt, interessante føringer for avgjørelser av krav om dokumentinnsyn i saker som er behandlet av konkurransemyndighetene.

Main content

Avgjørelsen omhandler spørsmål om dokumentinnsyn som fremmes av private parter som har vært utsatt for ulovlig kartellvirksomhet, og som forbereder erstatningssøksmål mot kartelldeltakerne.
EU-domstolen peker blant annet på at det er nødvendig å sikre at nasjonale regler om dokumentinnsyn ikke er mindre fordelaktige en de som gjelder for tilsvarende søksmål etter nasjonal rett, og at reglene i praksis ikke må gjøre det umulig eller urimelig vanskelig å oppnå erstatning, jf. Coruage-dommen.
Det må samtidig foretas avveininger av de hensyn som taler mot spredning av og beskyttelse av de opplysninger som frivillig er avgitt av personer som har søkt om bøtereduksjon (leniency).

Se avgjørelsen her