Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forsknings- og formidlingsutvalet (FFU)

Main content

Mandat og samansetting

1. Mandat

Forsknings-, formidlings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) er instituttleders rådgivende og LLEs koordinerende organ i saker som gjelder forskning, forskerutdanning og formidling. Utvalget får konkrete oppgaver definert av instituttleder på løpende basis. Generelt arbeider utvalget for at instituttets målsettinger og langsiktige satsninger innenfor forskning, forskerutdanning og formidling, blir nådde, holder seg orientert om forskergruppenes aktiviteter, samt orienterer om utlysinger og tilsetninger av midlertidige forskerstillinger, eksterne forskningsmidler og søknadsrunder, og andre forskningsrelaterte saker fra høyere instanser. Utvalget fungerer også som instituttets forskningsetiske råd.

2. Sammensetning

FFU ledes av LLEs forskningskoordinator/forskningsleder. Instituttets Ph.d.-koordinator er utvalgets sekretær. Utvalget skal ha to representanter for gruppe B, herunder minst en doktorgradskandidat. Ut over dette settes utvalget sammen slik at det sikres representativ spredning på instituttets faggrupper:

- En representant fra fagene allmenn litteratur, nordisk litteratur, klassiske fag, norrøn filologi.

- En representant fra fagene språkvitenskap, nordisk språk inkl. islandsk, norsk som andrespråk.

- En representant fra fagene kunsthistorie, teatervitenskap, digital kultur.

I tillegg til dette oppnevnes lederne for instituttets godkjente forskerskoler som medlemmer av FFU dersom de er ansatt ved LLE. Instituttleder er ansvarlig for alle oppnevninger.

Hvert medlem av forskningsutvalget skal ha en personlig vararepresentant fra de respektive fagene medlemmet representerer. Representantene for forskerskolene skal ha en personlig vararepresentant fra gruppe A ved instituttet.

Medlemar

Leiar
Forskningskoordinator Åslaug Ommundsen

Gruppe A
Ulla Kallenbach (vara: Sigrun Åsebø)
Aidan Conti (vara: Gisle Selnes)
Vadim Kimmelman (vara: Agnete Nesse)

Gruppe B
Stipendiat Anna-Marie Kjøde Olsen (vara: Jorun Larsen)
Stipendiat Julie Bergmann (vara: Jon Martin Perander)

Leiarar for forskarskulane
Kari Kinn, Forskarskulen i språkvitskap og filologi  (vara: Ann-Kristin Helland Gujord)
Peter Svare Valeur, Forskarskulen i litteratur, kultur og estetiske fag (vara: Anna Bohlin)

Sekretær
Ph.d.-koordinator Domen Gril

Representanane for gruppe B er oppnemnt for eitt år. Representantar for forskarskulane møter så lenge dei har vervet som leiar av forskarskulen.