Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Valg av nytt styre for Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2009 - 2013

Det skal velges nytt styre for Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2009 -2013.

Main content

Fakultetsstyret vedtok i møte 09.06.09, sak 22/09, følgende sammensetning av styret:

 

4 medlemmer i gruppe A, fast ansatte i vitenskapelige stillinger

1 medlemmer i gruppe B, midlertidige ansatte i vitenskapelige stillinger

1 medlem gruppe C, teknisk/administrativt tilsatte

2 medlemmer gruppe D, studentene

 

For gruppe A kommer dekanus i tillegg til de valgte medlemmene.

 

Fakultetsstyret må behandle fakultetet sitt budsjettet for 2010 i møte 22. september 2009. Valget til nytt fakultetsstyre må derfor være avholdt i god tid før møtet.

 

Tidsplan for valget:

 

Nominasjonsfrist for gruppe A, B og C          20. august 2009 kl. 12.00

 

Valgperioden                                                     7. september kl. 09.00 –

                                                                           9. september kl. 15.00

 

 

Nominasjon

Det skal for hver gruppe velges et antall tilsvarende antallet representanter, pluss vararepresentanter pluss to:
Gruppe A: 10
Gruppe B:  4
Gruppe C:  4

For at nominasjonen skal være komplett må det til sammen framkomme minst like mange nominerte som det skal velges personer i gruppen. Det kan nomineres enkeltpersoner, flere personer eller fullstendige lister. Fullstendige lister må inneholde like mange navn som det skal velges personer i gruppen. Det gjøres spesielt oppmerksom på reglene om kjønnsmessig balanse og at det er viktig at det ved nominering tas hensyn til at begge kjønn skal være representert i alle grupper.

Nominasjonsforslag skal fremmes for Valgstyret etter de regler reglementet fastsetter, på papir og med minst 3 underskrifter fra stemmeberettigete i gruppen det nomineres for.

 

Nominasjonsforslag må være valgstyret ved sekretæren () i hende senest torsdag 20. august kl. 12.00. Lenke til informasjon om innkomne forslag legges ut på internett.

 

Gruppe D studentene avholder valg med studentutvalget som valgforsamling.

 

 

Manntall

Oppføring i manntallet er en forutsetning for å kunne avgi stemme. Manntallet pr. 01.06.09 vil bli lagt ut så snart det er oppdatert.

 

Klage på manglende eller uriktig oppføring rettes til valgstyret ved Laila Eilertsen innen onsdag 2. september kl. 12.00.

 

 

Elektronisk valg 7. – 9. september

Valget avvikles som preferansevalg, jfr. valgreglementet § 10, og valgmåten er elektronisk. Når valglokalet åpner mandag 7. september kl. 09.00 får alle velgere tilsendt e-post med lenke til valglokalet. Stemme kan avlegges fram til onsdag 9. september kl. 15.00. Valgoppgjør finner sted dagen etter.

 

Valgreglementet

 

Det henvises særskilt til valgreglementet § 5. Stemmerett, § 6. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg, samt Kapittel 4. Valg av dekanus, prodekanus og representanter til fakultetsstyret. Om nominasjon vises det til valgreglement § 10. For regler om kjønnsmessig balanse, se § 17.

 

Kontakt valgstyret

Valgstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har ansvaret for gjennomføring av de valg som skal avvikles til fakultetets organer for perioden 2009 – 2013. Spørsmål om valgene ved fakultetet kan rettes til valgstyret: laila.eilertsen@svfa.uib.no