Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Et forsvar for akademisk frihet

Onsdag 11. september skrev vår kollega Alf Gunvald Nilsen en invitert kommentar til det norske valget i den kjente britiske avisen The Guardian.

Photo:
nrk.no

Main content

Nilsens kommentar har fått stor oppmerksomhet i mediene. I tillegg til ulike synspunkter på innholdet i kommentaren er det også reist spørsmål ved om Nilsen, som universitetsansatt, har rett til å presentere en slik kommentar. Nilsen har også mottatt en anonym trussel på e-post.

Straks trusselen ble kjent for ledelsen ved Sosiologisk institutt, fakultetsledelsen og universitetsledelsen, ble en rekke sikkerhetstiltak satt i verk. Disse sikkerhetstiltakene skal først og fremst tolkes som en beskyttelse av en UiB-ansatt, samt hans kolleger og studentene i hans miljø. Men de skal også tolkes som universitetets vern om den akademiske friheten til å uttale seg i det offentlige rom.

Selv om det også i vårt fagmiljø kan være ulike vurderinger av de spørsmålene Nilsen tar opp i sin kommentar, ønsker vi med dette å markere vår fulle støtte til den retten og friheten vår kollega og alle universitetsansatte har til å delta i det offentlige ordskiftet om aktuelle saker. For vitenskapelig ansatte ved universitetet er denne deltakelsen ikke bare en rett, men også en viktig del av vår faglige forpliktelse. Dette dreier seg om grunnleggende verdier som ytringsfrihet og akademisk frihet.

Vi som er ansatt ved Sosiologisk institutt, vil uttrykke tilfredshet med at universitetets rektor har framhevet disse verdiene i forbindelse med debatten og trusselen etter Nilsens kommentar.  Vi er stolte av å tilhøre en institusjon som så klart verner om den akademiske friheten og ytringsfriheten i samfunnet, og den sosiologiske tradisjonen forplikter oss til å videreføre dette på tross av slike hendelser som vår kollega har opplevd.