Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Yrkespraksis i biologi

Gjer utdanninga og framtida di meir relevant og konkret gjennom eit praksisopphald ved ein potensiell framtidig arbeidsplass! Du vil bruke din biologiske kunnskap på relevante praktiske oppgåver og få arbeidserfaring som biolog.

BIO300 fieldwork 2012
Photo:
Christian Irgens

Main content

I emnet BIO298 Yrkespraksis i biologi (10 SP) vil du bruke biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgåver og få arbeidserfaring som biolog. Slik praksis kan vere eit fortrinn når du seinare er på jobbjakt.

Målet med praksisopphaldet er å få oppleve kor viktig den faglege kompetansen i biologi er for aktuelle samfunnsaktørar og arbeidsgjevarar. Gjennom observasjon, samarbeid, rettleiing og praktiske øvingar vil studentane få vite meir om si eiga framtidige yrkesrolle og - relevans. Studentane deltek i arbeidsoppgåvene i bedriftene dei er utplasserte i, og får oppgåver som er relevante i forhold til deira faglege kompetanse og bedriftenes behov.

Vi kan tilby eit utval av spennande og varierte praksisplassar, hos:

Få inspirasjon og les om BIO298-studentanes erfaring med praksis på bloggen Biologipraksis.


Ønskjer du å søke plass?

Fristen for å søke plass for vår 2020 er 9. januar 2020.

Les meir om korleis du søker i fana under.

Korleis søke opptak til praksis

1. Finn ut kor du kunne tenke deg å ha praksis ved å lese beskrivinga av alle prosjekta hos bedriftene (scroll ned til 'Vedlegg'). Tips! Du kan lese om erfaringane til tidligare studentar på praksisbloggen Biologipraksis

2. Meld deg på BIO298Studentweb innan fristen for emnepåmelding.

3. Fyll ut søknadsskjemaet for praksis innan fristen for emnepåmelding.

4. Dersom du får plass, blir du kontakta av emneansvarleg og du blir manuelt meldt til eksamen.

5. Delta på oppstartsmøtet ved semesterstart. Sjekk timeplanen på emnesida eller Mitt UiB for dato og stad.

 

Møt praksisbedriftene!

Liste over praksisplassane for våren 2020 finn du nedst på sida, under 'Praksisplassar'. 

Ocean Bergen AS

Ocean Bergen AS jobber med teknologiutvikling for bærekraftig produksjon av mat, materiale og energi fra havet. Vi er spesielt interessert i bentiske tunikater som råstoff for fiskefor og biopolymerer og vi jobber i flere prosjekter der vi utvikler produksjon- og høstesteknologi, foredling, og utvikling av div produkter. Ocean Bergen jobber og med integrerte system som kombinerer diverse organismer i et integrert multitrofiskt akvakultur konsept for å generere et mer bærekræftigt havbruk. Vi holder til på Espegrend.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er Norges største miljøinstitutt med nærmere 250 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA en avlsstasjon for fjellrev på Oppdal og en forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering med utstrakt bruk av feltarbeid, både i innland og utland. NINA har stor bredde i sin kompetanse, der kunnskap om arter, naturtyper, økosystemer, landskap og menneskets bruk av naturen er grunnlaget for vår forskning og for å finne de riktige løsninger på dagens og fremtidens miljøproblemer.

NORCE: Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ved NORCE jobber med oppdrag som omfatter forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi. Vi har spesiell kompetanse på laksefisk (laks, sjøørret, innlandsørret) og bunndyr, og hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for at disse artene skal ha livskraftige bestander. Vi jobber blant annet med restaurering av vassdrag der målsettingen er at menneskelig aktivitet skal kunne kombineres med gode miljøbetingelser for liv.

Vi har lokaler i nærheten av Universitetet i Bergen, og samler data i felt i store deler av Sør-Norge. Resultatene fra arbeidet vårt publiseres enten i engelskspråklige fagtidsskrifter eller i egen rapportserie på norsk.

Naturvernforbundet

Ønsker du å få arbeidserfaring fra Norges eldste miljøvernorganisasjon? Naturvernforbundet Hordaland ønsker engasjerte studentpraktikanter til vårt kontor på Bryggen i Bergen. Naturvernforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon etablert i 1914. Vi fremmer kunnskap og løsninger som ivaretar naturen og skaper et energismart samfunn i balanse med naturen. I Bergen har Naturvernforbundet 5 ansatte og rundt 50 frivillige som jobber for å ta vare på naturmangfoldet og redusere energiforbruk, klimagasser og forurensing.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.
NIVA er en privat og uavhengig stiftelse med en Vestlandsavdeling i Bergen. I Bergen er vi 16 ansatte samt 3 ansatte fra datterselskapet vårt Akvaplan NIVA. I Bergen er vårt hovedfokus akvakulturforskning, marin biogeokjemi, oseanografi og biologisk mangfold.

Havforskningsinstituttet (HI)

Med ca. 750 ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Forskning og råd fra Havforskningsinstituttet skal være med å legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne høste av de store verdiene i havet og på kysten.

Havforskningsinstituttets hovedaktiviteter er overvåkning, forskning og rådgivning. Fartøyer, laboratorier og stasjoner benyttes til å samle inn data, som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd. Den tette sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgiving gir gode muligheter for å nå målet om enda bedre overvåking, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et institutt under Landbruks- og matdepartementet som jobber med problemstillinger innen landbruk, skogbruk og miljø. En av forskningsstasjonene er lokalisert i Lofthus, Hardanger, der fruktrelatert forskning er sentralt. Vi har flere aktuelle oppgaver innen plantehelse, fruktdyrking og lagringsproblemstillinger for biologistudenter på utplassering.