Home
Welfare, labour and health

Concluded

Main content

Our research group are/has recently been involved in the following programmes by the Research Council of Norway: 

SELFIE

MUNROS

CCBIO

VAM - Centre for Economic Studies in Social Insurance and Labour Economics

VAM - Aging, health and labour market participation:Forholdet mellom helse og arbeidsmarkedsdeltakelese for eldre personer. Prosjektperiode 2014-2018. Participants from the research group:  Arild Aakvik, Tor Helge Holmås og Astrid Grasdal.

SYKEFRAVÆR - Sickness absence:Using random assignment of GPs in emergency centers as a natural experiment. Head of the project: Tor Helge Holmås.

EVA-SAM - Evaluering av Samhandlingsreformen:Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter, pårørende og koordinering av tjenester. Participants from the research group:  Tor Helge Holmås.

EVA-PEN - Evaluering av pensjonsreformen:Formålet med evalueringen er å undersøke om man gjennom pensjonsreformen når målene om et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem, en mer fleksibel og individuelt tilpasset overgang fra arbeid til pensjon, bedre insentiv for arbeid, og en god fordelings- og likestillingsprofil. Participants from the research group: Alf Erling Risa, Berndt Raffelhuschen.

EVA-NAV - Evaluering av NAV-reformen:Det grunnleggende målet med evalueringen er å gi svar på om NAV-reformen når de overordnede målene om flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, enklere og bedre tjenester tilpasset brukernes behov, og en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Participants from the research group: Arild Aakvik, Karin Monstad, og Tor Helge Holmås.

SYKEFRAVÆR - Health, work and society: Multi-disciplinary studies of determinants of sickness absence and disability. Participants from the research group: Astrid Grasdal, Kjell Vaage, Espen Bratberg, Arild Aakvik

FRISAM - Ageing, family ties and public policy:Participants from the research group: Kjell Erik Lommerud, Katrine Løken, Kjell Vaage, Astid Grasdal, Espen Bratberg, Leroy Andersland