Hjem
Institutt for fremmedspråk

Om instituttet

Institutt for framandspråk blei oppretta 1. august 2007 etter ei samanslåing av institutta ved Det humanistiske fakultet, tidlegare Det historisk-filosofiske fakultet. Instituttet består av tidlegare Engelsk, Romansk og Germanistisk institutt, saman med fagmiljø frå andre institutt ved fakultetet.

Hovedinnhold

Institutt for framandspråk har i overkant av femti fast vitskapleg tilsette, ei rekkje stipendiatar og andre mellombels tilsette, og 11 administrativt tilsette.

Ved Institutt for framandspråk blir det forska og undervist innanfor følgjande språkfag:
arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk språk og latinamerikastudium og tysk.

 

Institutt for framandspråk har fire årsstudium, ni fagvise bachelorprogram og seks masterprogram. Vi har også fagleg ansvar for den integrerte lektorutdanninga med master i framandspråk (MAHF-LÆFR).

I tillegg har vi etter- og vidareutdanningstilbud i spansk (Nettspansk), tysk (tysk årsstudium), mandarin-kinesisk og erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk.

 

Instituttet har fleire forskargrupper:

 

Instituttet huser fleire store eksternfinansierte prosjekt, som for eksempel:

  • Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-Speaking Latin America (LIAS)  (NFR)
  • The Future of Russian  (NFR)
  • Modernism and Christianity (BFS) E
  • Literary Transculturation (NordForsk)
  • Ugandian Folklores as Repository of Traditional Wisdom  (NUFU)
  • Contact, variation and change: towards an empirical history of Irish English. (CONVAR) Diachronic studies of the evolution an early New English” (NFR)
  • Linguistic representations of climate change discourse and their individual and collective interpretations - LINGCLIM (NFR)
  • Poverty, Language and Media - The Cases of Argentina, Brazil, Columbia and Mexico (NFR)

Institutt for framandsprål  koordinerer også utdanningssamarbeidet/NOMA-prosjektet: Master in Educational Technologies and Digital Resources. Universidad Privada del Valle/UiB. I tillegg har instituttet eit langvarig forsknings- og utdanningssamarbeid med fleire utdanningsinstitusjonar i Kamerun.