Hjem
Hav
Nyhet

Marine forskningsområder

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet, med flere fagmiljøer i verdensklasse. Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»).

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere (t)

Senter for dyphavsforskning har som mål er å være en ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pionér på nye dyphavsoppdagelser i norske farvann.
Produsent:
Screen Media

Hovedinnhold

Den marine forskningen ved UiB spenner fra molekyler til globale klimasystemer og bærekraftig forvaltning. Vi forsker i Arktis, Antarktis, dyphavet, Stillehavet, Vestlandsfjordene og bidrar i FN-systemet. Forskningen skjer til dels i forskningssentre og til dels i mindre fagmiljøer på instituttene.

Prioriterte tverrfaglige saker i 2022

Norsk marint universitetskonsortium (NMU)Etablert for å ta et større nasjonalt ansvar ved å overføre UiB sitt medlemskap i European Marine Board (EMB) til konsortiet. Bidra til gode prosesser i samarbeid med EMB. 11 partnere.
Samarbeid med University of the South Pacific (USP)Støtte til 24 Ph.d.-stipendiater ved USP, som skal forske på hav og klima innen blant annet naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. 
Marin plastforurensingStor og langsiktig satsing for UiB knyttet til marin plastforurensning. Flere av de marine strategiske marine stipendiatstillingene er blitt tildelt prosjekter som handler om plastproblematikk. 
Mer mat fra havet Det norskledede Havpanelet peker på en mulighet for å seksdoble matuttaket fra havet, og det forventes at det vil bli stor forskningsinnsats for å oppnå dette. 
ArealutviklingDet er viktig for den marine klyngeutviklingen i Bergen, særlig inn mot akvakultur, å sikre muligheter for videre vekst. 
NordområdeneUiBs polarforskernettverk, som ble etablert i 2014, har vært et viktig tiltak for å styrke synligheten, samhandlingen og tverrfagligheten innen polar forskning ved UiB. 
FNs bærekraftsmålUnderstøtte UiBs engasjement for FNs bærekraftmål 14 (SDG14) – liv under vann, og den særlige forpliktelsen UiB har tatt på seg for SDG14 i regi av IAU og UNAI.
Shaping European Research Leaders for Marine Sustainability (SEAS)Tverrfaglig og tverrsektorielt femårig rekruterings- og mobilitetsprogram for 37 postdoktorer, initiert av UiB-marin. 
Nansen-Tutu senteretSamarbeid mellom sørafrikanske og norske institusjoner. Senteret ligger ved University of Cape Town og de norske partnerne er UiB, HI og Nansensenteret. 

Stor samfunnsbetydning

Den marine virksomhetet vår er både inngripende og omfattende. Den marine virksomheten til UiB har store ringvirkninger. Både lokalt i samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv, men også internasjonalt.

UiB er case i artikkelen "The embedding of universities in innovation ecosystems", som dokumenterer at:

  1. Alle linkene UiB har med eksterne parter innen forskning og innovasjon har stor betydning.
  2. UiB har veldig stor betydning for utviklingen av ulike marine økosystemer både innenfor kunnskap, innovasjon og industri.
  3. Linkene spenner både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  4. UiB har stor betydning for kunnskapsutvikling innen fagområdet for alle typer aktører i økosystemene.
  5. Forskningsrådet og EU ser ut til å ha større betydning enn regionale virkemiddelaktører.

Les mer:

Forskningsgrupper ved fakultetet

Institutt for biovitenskap

Stor prosjektportefølje. Halvparten av de vitenskapelige stillingene er dekket gjennom eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Geofysisk insituttt

Forsker på fysisk oseanografi, meteorologi, klimadynamikk og biogeokjemi. Instituttet ble opprettet i 1917 og er blant de eldste fagmiljøene ved Universitetet i Bergen. Instituttet har fem forskningsgrupper:

Institutt for geovitenskap

Måetl er å utvikle ny kunnskap om jordas oppbygning, dannelseshistorie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel. De strategiske satsningsområdene for forskningen er:

Sentre og nettverk der Universitetet i Bergen deltar

Sars International Centre for Marine Molecular Biology

Etablert i 1997. Forsker på evolusjon og bruker marine organismer for å finne ut av universelle prosesser. Oppkalt etter de bergenske zoologane Michael og G.O. Sars. Sidan 2003 har Sars-senteret samarbeida med European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Bjerknessenteret for klimaforskning

Forskningen inkluderer både klimamodellering, forskning på fortidsklima, observasjoner og teori fra et bredt spekter av den naturvitenskaplige forskningen. Bjerknessenteret ble startet opp i 2000, og var blant de første sentrene i Norge som ble tildelt bevilgningen Senter for fremragende forskning (SFF).

Bergen Offshore Wind Centre

Kompetansesenter for forskning, utdanning og innovasjon innenfor offshore vindenergi på et internasjonalt nivå. Bidrar til FNs bærekraftmål nummer syv: Rimelig og ren energi til alle. Profesjonell støtte og rådgivende oppgaver for industri, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Senter for dyphavsforskning

Ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pionér på nye dyphavsoppdagelser i norske farvann. Bidrar til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jordkloden. Forskningen strekker seg over flere disipliner og forskere med ulik vitenskapelig bakgrunn jobber tett sammen for å forstå sammenhengen mellom geologiske, kjemiske og biologiske prossesser i de komplekse dyphavsmiljøene.

Lakselussenteret

Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping innenfor havbruksnæringen gjennom å finne en god og bærekraftig løsning på et alvorlig sykdomsproblem. Sentret har flere vitenskapelige prosjekter hvor det arbeides med å bekjempe lusen fra flere vinkler. Senteret utvikler også våtlaber til forsøk med lakselus og en integrert database for lusegenomet.

Centre for Sustainable Aquaculture Innovations

Ideer, forskning, undervisning og innovasjon. Næringslivet er koplet tett til fagmiljøet. Grunnforskning på nye fôrprodukter og lukkede oppdrettsløsninger. I samarbeid med næringslivet testes det ut industrielle løsninger som gir verdiskaping og redusert miljøbelastning.

Ocean Sustainability Bergen

Virtuelt havforskningssenter som følger opp Universitetet i Bergens FN-status som hub for bærekraftsmål nummer 14: Liv under vann. Koordinerer arbeidet for bærekraft gjennom the International Association of Universities' (IAU) SDG Cluster.

Senter for ernæring

Ernæring er et viktig fagfelt for klinisk medisin, både i forskning, utdanning og klinisk praksis. Forskning er hovedoppgaven, men senteret støtter også både utdanning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av forskningsgrupper og forskere med relevant virksomhet i Vest-Norge.

Centre for Early Sapiens Behaviour

Forskningsvirksomhetens mål å gi økt forståelse av når og hvordan Homo sapiens utviklet seg til moderne mennesker. Gjennom eksklusiv adgang til Blombos Cave, Klasies River og the Klipdrift Complex i Sør-Afrika forskes det på menneskets liv og leven 120 000 år tilbake i tid. 

Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology

Et virtuelt senter innenfor fiskeriteknologi som bringer sammen verdensledende norske bedrifter og vitenskapelige institusjoner. Innenfor CRISP-senteret fokusere vi på å utvikle bærekraftig høsting i henhold til forskrifter, øke fangstverdien gjennom forbedret kvalitet og effektivisering for å redusere kostnadene.

Centre for Research-Based Innovation in Closed-Containment Aquaculture

Senteret bidrar til utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks. Organisert i fire avdelinger: 1) Teknologi og miljø, 2) Forebyggende fiskehelse, 3) Fiskeproduksjon og velferd, 4) Utdanning og rekruttering

Industrilaboratoriet

Tilbyr tjenester fra praktisk tilrettelegging til ferdig rapport på anvendte forskningstjenester og konsulentoppdrag. Målgruppe er industri, næringsliv og offentlige institutter innen områdene fiskeri, havbruk og miljø. ILAB har kompetanse innen fiskefysiologi, fiskehelse, vekst og teknisk drift av landbasert akvakulturanlegg. 

Havobservasjonslaboratoriet

Har utstyr for marin overvåking som blant annet framskaffer data for å følge endringer i havet: Klimaendringer, forurensing og liknende. Arbeider tett med industrien for å få frem teknologi og kompetanse til framtidens observasjons- og overvåkningsmetoder.

Havforskning og innovasjon

Polarforskningsnettverket

Plattform for flerfaglig samarbeid ved UiB og andre institusjoner. Det arrangeres samlinger et par ganger hvert semester, og det oppfordes til å involvere hverandre i forskjellige prosjekter.

Bergen Pacific Studies

Gruppen består i hovedsak av sosialantropologer som samarbeider med andre disipliner som historie, marinbiologi, filosofi, statsvitenskap, geologi og juss. Tverrfaglig forskning innen Stillehavsregionen.

Norsk marint universitetskonsortium

Koordinerer norske universiteters deltakelse i European Marine Board (EMB), fremme NMUs synspunkter og tilrettelegge for norsk deltakelse i prosesser i regi av EMB. Forum for utvikling av samarbeid innen marin og maritim forskning, utdannelse og infrastruktur blant medlemmene og for utvikling av marine og maritime faglige og faglig-politiske innspill til EU og andre internasjonale myndigheter.

Nansen Tutu Center for Marine Environmental Research

Samarbeid mellom The University of Cape Town, the Nansen Environmental Centre i Norge og deres partnere. Forsker på de tre havene rundt Sør-Afrika. Utvikler og implementerer oseanografiske metoder.

Et hav av muligheter

Produsent:
UiB