Hjem
Det humanistiske fakultet

HF-demokratiet

Universitetet i Bergen med tilhøyrande fakultet og institutt vert styrt med demokratisk deltaking av tilsette og studentar. Kvar vår er det val på mellombels tilsette og studentar.

Val til fakultetsstyre og instituttråd 2020

Val på mellombels tilsette og studentar til fakultetsstyre og instituttråd for perioden 01.08.20 til 31.07.21. 

Les meir om årets val her

Om HF-demokratiet

Tilsette og studentar vel personar til leiarfunksjonar og representantar til styringsorgan ved fakultet og institutt.

Dekanen er den øverste faglege leiaren ved fakultetet. Dekanen vert vald for fire år saman med prodekanen. Dekanen er leiar av fakultetsstyret.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og har elleve medlemmer. Fakultetsstyret fattar blant anna vedtak om strategiske planar for forskning og utdanning, budsjett og tilsettingar. 

Instituttråda er dei øverste representative organa ved institutta og skal behandle og gjere vedtak på viktige saksfelt, på vegne av institutta. 

Om vala

Tilsette og studentar ved Det humanistiske fakultet vel dekan, medlemmer til fakultetsstyret og til instituttråda. Vala vert gjennomførde om våren.

Som veljar kan du påverke ikkje berre ved å stemme, men også ved å fremje kandidatar. Det er du som veljar som må foreslå kandidatar til styre og råd. 

Styre og råd skal ha medlemmer vald av og blant: 

  • Gruppe A: Fast tilsette i vitskapeleg stilling 
  • Gruppe B: Mellombels tilsette i vitskapeleg stilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsette 
  • Gruppe D: Studentar

Representantane for gruppe A og C vert vald for ein fireårsperiode. Dei valde medlemma sit no for fireårsperioden august 2017–juli 2021.

Representantane for gruppe B og D vert vald for ein eittårsperiode. Dei valde medlemma sit no for perioden august 2020–juli 2021. 

Val av mellombels tilsette og studentar våren 2020

Våren 2020 blei det gjennomført val av styre- og rådsrepresentantar for gruppa mellombels vitskapleg tilsette (gruppe B) og studentar (gruppe D) for perioden 01.08.2020 til 31.07.2021.

Meir informasjon om valet her

Valresultat for fakultetsstyret

Gruppe B 
Medlem: Peter Hatlebakk 
Varamedlemar: Johanne Kalsaas, Elisabeth Schøyen Jensen og Leon Commandeur

Gruppe D
Medlem: Léa Fabri, Anders Ivesdal, Sigbjørn Løland Torpe

Valresultat for instituttrådet ved AHKR

Gruppe B 
Medlemar: Moa Airijoki 
Varamedlemar: 1. vara Henriette Hanky og 2. vara Marte Mokkelbost

Gruppe D
Medlemar: Tormod Bjørkhaug Jakobsen og Mina Kristiansen 
Varamedlemar: Robin Grimstad, Hanne Drotningsvik, Kristine Tjøtta og Helene Marie Røisland 

Valresultat for instituttrådet ved FoF

Gruppe B 
Medlem: 
Varamedlemar: 

Gruppe D
Medlemar: 
Varamedlemar: 1. vara og 2. vara 

Valresultat for instituttrådet ved IF

Gruppe B
Medlem: 
Varamedlem: 

Gruppe D
Medlem: 
Varamedlemar: 

Valresultat for instituttrådet ved LLE

Gruppe B
Medlemar: 
Varamedlemar: 1. vara  og 2. vara 

Gruppe D
Medlemar: 
Varamedlemar:

Val av mellombels tilsette og studentar hausten 2019

Hausten 2019 blei det gjennomført val av styre- og rådsrepresentantar for gruppa mellombels vitskapleg tilsette og studentar for perioden 01.08.2019 til 31.07.2020.

Dei valde representantane er:

Valresultat for fakultetsstyret

Gruppe B 
Medlem: Are Bøe Pedersen 
Varamedlemmar: Marianne Gunderson og Solveig Lygren 

Gruppe D
Medlem: Mathias Helseth

Valresultat for instituttrådet ved AHKR

Gruppe B 
Medlem: Peter Hatlebakk
Varamedlemmer: 1. vara Henriette Hanky og 2. vara Anna Karlsson

Gruppe D
Medlem: Therese T. D. Hansen

Valresultat for instituttrådet ved FoF

Gruppe B 
Medlem: Pål Antonsen
Varamedlemmer: Julie Zahle, Sindre Søderstrøm og Preben Sørheim 

Gruppe D
Medlemmer: Natalie Timland, Matthew Coffay ogTwisha Mukherjee
Varamedlemmer: 1. vara Audun Haddal og 2. vara Jay ved der Vist

Valresultat for instituttrådet ved IF

Gruppe B
Medlem: Johanne Kalsaas
Varamedlem: Creig Grocott 

Gruppe D
Medlem: Natalie Unger, Oda Lødemel, Snorre Sandemose og Andreas Fosso Dale
Varamedlemmer: William Sem Fure, Mareike Mannigel, Edith Marie Nævdal og Margrete Granum

Valresultat for instituttrådet ved LLE

Gruppe B
Medlemmer: Marthe Hatlen Grønsveen og Are Bøe Pedersen
Varamedlemmer: 1. vara Nina Stensaker og 2. vara Tori Larsen   

Gruppe D
Medlemmer: Oda Marie Villanger, Jessica Hildonen, Hanna Nakken, Joakim Fossan og Markus Karlstad