Hjem
Det humanistiske fakultet

HF-demokratiet

Universitetet i Bergen med tilhøyrande fakultet og institutt vert styrt med demokratisk deltaking av tilsette og studentar. Kvar vår er det val på mellombels tilsette og studentar.

Hovedinnhold

Om HF-demokratiet

Tilsette og studentar vel personar til leiarfunksjonar og representantar til styringsorgan ved fakultet og institutt.

Dekanen er den øverste faglege leiaren ved fakultetet. Dekanen vert vald for fire år saman med prodekanen. Dekanen er leiar av fakultetsstyret.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og har elleve medlemmer. Fakultetsstyret fattar blant anna vedtak om strategiske planar for forskning og utdanning, budsjett og tilsettingar. 

Instituttråda er dei øverste representative organa ved institutta og skal behandle og gjere vedtak på viktige saksfelt, på vegne av institutta. 

Om vala

Tilsette og studentar ved Det humanistiske fakultet vel dekan, medlemmer til fakultetsstyret og til instituttråda. Vala vert gjennomførde om våren.

Som veljar kan du påverke ikkje berre ved å stemme, men også ved å fremje kandidatar. Det er du som veljar som må foreslå kandidatar til styre og råd. 

Styre og råd skal ha medlemmer vald av og blant: 

 • Gruppe A: Fast tilsette i vitskapeleg stilling 
 • Gruppe B: Mellombels tilsette i vitskapeleg stilling
 • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsette 
 • Gruppe D: Studentar

Representantane for gruppe A og C vert vald for ein fireårsperiode. Dei valde medlemma sit no for fireårsperioden august 2021–juli 2025.

Representantane for gruppe B og D vert vald for ein eittårsperiode. Dei valde medlemma sit no for perioden august 2021–juli 2022. 

Val våren 2022

Våren 2022 vert det val på representantar til fakultetsstyret og instituttråd for gruppa mellombels vitskapleg tilsette (gruppe B) og studentar (gruppe D) for perioden 01.08.2022 til 31.07.2023.

Valresultat våren 2021

Våren 2021 blei det vald dekan og prodekan for perioden 01.08.21–31.07.25.

Det blei også vald nytt fakultetsstyre og nye instituttråd for samme periode: 

 • Gruppe A – fast tilsette i undervisings- og forskarstilling (vald for fire år)
 • Gruppe B – mellombelst ansatte i undervisings- og forskarstilling (vald for eitt år)
 • Gruppe C – teknisk og administrativt tilsette (vald for fire år)
 • Gruppe D – studentar (vald for eitt år)

Valresultat for dekanatet

Valresultat for fakultetsstyret

Gruppe A – vitskapeleg tilsette

 • Hans Marius Hansteen (medlem)
 • Tove Ingebjørg Fjell (medlem)
 • Torodd Kinn (medlem)
 • Laura Saetveit Miles (medlem)
 • Eirik Hovden (vara)
 • Kari Soriano Salkjelsvik (vara)
 • Gisle Selnes (vara)
 • Eivind Heldaas Seland (vara)
 • Aidan Conti (vara)
 • Sorin Bangu (vara)

Gruppe B – mellombels vitenskapeleg tilsett

 • Pernille Reitan Jensen (medlem)
 • Magnus André Knustad (vara)
 • Stefan Drechsler (vara)

Gruppe C – teknisk/administrativt tilsett

 • Anna Kristina Polster (medlem)
 • Linnea Reitan Jensen (vara)
 • Robert Graff Bekkevold (vara)
 • Kirsten Johanne Bang (vara)

Gruppe D – studentar

 • Haakon B. Schrøder (medlem)
 • Sigbjørn Løland Torpe (medlem)
 • Sodaba Rasooli (medlem)
 • Léa Fabri (vara)
 • Mia Schrøder (vara)
 • Morten Mellesdal Petterteig (vara)

Valresultat for instituttstyra


Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Fast tilsette (gruppe A):

 • Tove Ingebjørg Fjell (medlem)
 • Alexander van der Haven (medlem)
 • Simon Malmberg (medlem)
 • Ines Prodöhl (medlem)
 • Randi Barndon (vara)
 • Yngve Flo (vara)
 • Michael Stausberg (vara)
 • Hans Jacob Ågotnes (vara)

Mellombels tilsette (gruppe B):

 • Hedda Susanne Molland (medlem)
 • Henriette Hanky (vara)
 • Trond Espen Teigen Bjoland (vara)

Administrativt tilsette (gruppe C):

 • Ayla Tessem (medlem)
 • Anne Drageset (vara)
 • Anna Lisa Arefjord (vara)

Studentar (gruppe D):

 • Elida Odine Grøndahl (medlem)
 • Gunvor Marie Lien (medlem)
 • Elise Friestad (vara)
 • Stine Haugland (vara)
 • Vilde Solemdal (vara)
 • Annika Svendal Os (vara)

Institutt for framandspråk

Fast tilsette (gruppe A):

 • Kjetil Berg Henjum (medlem)
 • Eirik Hovden (medlem)
 • Lene Johannessen (medlem)
 • Ingunn Lunde (medlem)
 • Kari Soriano Salkjelsvik (medlem)
 • Øyvind Gjerstad (vara)
 • Huiwen Zhang (vara)
 • Shouhui Zhao (vara)

Mellombels tilsette (gruppe B):

 • Runa Falck (medlem)
 • Ida Vikøren Andersen (vara)
 • Craig Grocott (vara)

Administrativt tilsette (gruppe C):

 • Ingvild Nilssen (medlem)
 • Hanne Svanholm Misje (vara)
 • Anne Hestnes (vara)

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Fast tilsette (gruppe A):

 • Astrid Ensslin (medlem)
 • Keld Hyldig (medlem)
 • Thorsteinn Gudmundur Indridason (medlem)
 • Else-Berit Molde (medlem)
 • Sigrun Åsebø (medlem)
 • Anders Gullestad (vara)
 • Margunn Rauset (vara)

Mellombels tilsette (gruppe B):

 • Stefan Drechsler (medlem)
 • Marie Lund Stokka (vara)
 • Pernille Reitan Jensen (vara)

Administrativt tilsette (gruppe C):

 • Martin Myklebust (medlem)
 • Linnea Reitan Jensen (vara)
 • Helga Ramstad Vatsaas (vara)

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Fast tilsette (gruppe A):

 • Eivind Kolflaath (medlem)
 • Hans Marius Hansteen (medlem)
 • Vibeke Andrea Tellmann (medlem)
 • Gunnar Karlsen (medlem)
 • Julie Zahle (medlem)
 • Sorin Bangu (vara)
 • Mette Kristine Hansen (vara)
 • Rune Jensen Falch (vara)

Mellombels tilsette (gruppe B):

 • Leon Commandeur (medlem)
 • David Chelsom Vogt (vara)
 • Tore Øgaard (vara)

Administrativt tilsette (gruppe C):

 • Kirsten Johanne Bang (medlem)
 • Deirdre Smith (vara)
 • Vigdis Kvam (vara)

Studentar (gruppe D):

 • Haakon B. Schrøder (medlem)
 • Rebecca Nordeide Sjøvangen (medlem)
 • Axel M. Leegaard (medlem)
 • Edward A. Smokvina Jakobsen (vara)
 • André Eilertsen (vara)