Hjem
Det humanistiske fakultet

HF-demokratiet

Universitetet i Bergen med tilhøyrande fakultet og institutt vert styrt med demokratisk deltaking av tilsette og studentar. Kvar vår er det val på mellombels tilsette og studentar.

Hovedinnhold

Om HF-demokratiet

Tilsette og studentar vel personar til leiarfunksjonar og representantar til styringsorgan ved fakultet og institutt.

Dekanen er den øverste faglege leiaren ved fakultetet. Dekanen vert vald for fire år saman med prodekanen. Dekanen er leiar av fakultetsstyret.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og har elleve medlemmer. Fakultetsstyret fattar blant anna vedtak om strategiske planar for forskning og utdanning, budsjett og tilsettingar. 

Instituttråda er dei øverste representative organa ved institutta og skal behandle og gjere vedtak på viktige saksfelt, på vegne av institutta. 

Om vala

Tilsette og studentar ved Det humanistiske fakultet vel dekan, medlemmer til fakultetsstyret og til instituttråda. Vala vert gjennomførde om våren.

Som veljar kan du påverke ikkje berre ved å stemme, men også ved å fremje kandidatar. Det er du som veljar som må foreslå kandidatar til styre og råd. 

Styre og råd skal ha medlemmer vald av og blant: 

 • Gruppe A: Fast tilsette i vitskapeleg stilling 
 • Gruppe B: Mellombels tilsette i vitskapeleg stilling
 • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsette 
 • Gruppe D: Studentar

Representantane for gruppe A og C vert vald for ein fireårsperiode. Dei valde medlemma sit no for fireårsperioden august 2021–juli 2025.

Representantane for gruppe B og D vert vald for ein eittårsperiode. Dei valde medlemma sit no for perioden august 2022–juli 2023. 

Val våren 2023

Våren 2023 vert det val på representantar til fakultetsstyret og instituttråd for gruppa mellombels vitskapleg tilsette (gruppe B) og studentar (gruppe D) for perioden 01.08.2023 til 31.07.2024.

Valresultat våren 2022

Våren 2022 blei det vald representantar for gruppe B (mellombels tilsette i forskar- og undervisningstilling) og gruppe D (studentar) til fakultetsstyret og instituttråda for perioden 01.08.22–31.07.23.

Valresultat for fakultetsstyret

Kandidatar frå gruppe B – mellombels vitenskapeleg tilsett

 • Pernille Reitan Jensen (medlem)
 • Mari Lund Eide (1. vara)
 • David Chelsom Vogt (2. vara)

Kandidatar frå gruppe D – studentar

 • Morten Mellesdal Petterteig (medlem)
 • Siver Johan Myksvoll-Rannestad (medlem)
 • Oda Kristine Westad (medlem)
 • Sigbjørn Løland Torpe (vara)
 • Myles Godfrey Hoefle (vara)
 • Tormod Jakobsen (vara)

Valresultat for instituttråda

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Gruppe B – mellombels vitenskapeleg tilsett

 • Hedda Susanne Molland (medlem)
 • Peder Lippert Fuglevik (1. vara)
 • Embla Aae (2. vara)

Gruppe D – studentar

 • Yrja Skjærum (medlem)
 • Hanneli Sandbrekken (medlem)
 • Sara Nørby (vara)
 • Emilie Kampen Kolberg (vara)
 • Andrine Granstad (vara)
 • Mina Waltoft (vara)

Institutt for framandspråk

Gruppe B – mellombels vitenskapeleg tilsett

 • Julia Christine Marinaccio (medlem)
 • Emil Julien Stautland Perron (1. vara)
 • Craig Grocott (2. vara)

Gruppe D – studentar

 • Medlemmer kunngjøres senere
 • Varaer kunngjøres senere

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Gruppe B – mellombels vitenskapeleg tilsett

 • Stefan Drechsler (medlem)
 • Synnøve Midtbø Myking (1. vara)
 • Pernille Reitan Jensen (2. vara)

Gruppe D – studentar

 • Quindil Fatima Malik (medlem)
 • Regine Schöttker (medlem)
 • Sissel Torsvik (medlem)
 • Andre medlemmer i instituttutvalget (varaer)