Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

HF-demokratiet

Universitetet i Bergen med tilhøyrande fakultet og institutt vert styrt med demokratisk deltaking av tilsette og studentar. Kvar vår er det val på mellombels tilsette og studentar.

Om HF-demokratiet

Tilsette og studentar vel personar til leiarfunksjonar og representantar til styringsorgan ved fakultet og institutt.

Dekanen er den øverste faglege leiaren ved fakultetet. Dekanen vert vald for fire år saman med prodekanen. Dekanen er leiar av fakultetsstyret.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og har elleve medlemmer. Fakultetsstyret fattar blant anna vedtak om strategiske planar for forskning og utdanning, budsjett og tilsettingar. 

Instituttråda er dei øverste representative organa ved institutta og skal behandle og gjere vedtak på viktige saksfelt, på vegne av institutta. 

Om vala

Tilsette og studentar ved Det humanistiske fakultet vel dekan, medlemmer til fakultetsstyret og til instituttråda. Vala vert gjennomførde om våren.

Som veljar kan du påverke ikkje berre ved å stemme, men også ved å fremje kandidatar. Det er du som veljar som må foreslå kandidatar til styre og råd. 

Styre og råd skal ha medlemmer vald av og blant: 

 • Gruppe A: Fast tilsette i vitskapeleg stilling 
 • Gruppe B: Mellombels tilsette i vitskapeleg stilling
 • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsette 
 • Gruppe D: Studentar

Representantane for gruppe A og C vert vald for ein fireårsperiode. Dei valde medlemma sit no for fireårsperioden august 2017–juli 2021.

Representantane for gruppe B og D vert vald for ein eittårsperiode. Dei valde medlemma sit no for perioden august 2020–juli 2021. 

Valet våren 2021

Våren 2021 blir det val av:

 • nytt dekanat ved Det humanistiske fakultet
 • medlemmer til fakultetsstyret (gruppe A, B og D)
 • medlemmer til instituttråda (gruppe A, B og D)

Val av mellombels tilsette og studentar våren 2020

Våren 2020 blei det gjennomført val av styre- og rådsrepresentantar for gruppa mellombels vitskapleg tilsette (gruppe B) og studentar (gruppe D) for perioden 01.08.2020 til 31.07.2021.

Valresultat for fakultetsstyret

Mellombels tilsette (gruppe B) 

 • Peter Hatlebakk (medlem)
 • Johanne Kalsaas (vara)
 • Elisabeth Schøyen Jensen (vara)
 • Leon Commandeur (vara)

Studentar (gruppe D)

 • Léa Fabri (medlem)
 • Anders Ivesdal (medlem)
 • Sigbjørn Løland Torpe (medlem)

Valresultat for instituttrådet ved AHKR

Mellombels tilsette (gruppe B)

 • Moa Christina Airijoki (medlem)
 • Henriette Hanky (vara)
 • Marte Mokkelbost (vara)

Studentar (gruppe D)

 • Tormod Bjørkhaug Jakobsen (medlem)
 • Mina Kristiansen (medlem)
 • Robin Grimstad (vara)
 • Hanne Drotningsvik (vara)
 • Kristine Tjøtta (vara)
 • Helene Marie Røisland (vara)

Valresultat for instituttrådet ved FoF

Mellombels tilsette (gruppe B)

Studentar (gruppe D)

Valresultat for instituttrådet ved IF

Mellombels tilsette (gruppe B)

 • Craig Grocott (medlem)
 • Julia King (vara)
 • Benedikte Vardøy (vara)

Studentar (gruppe D)

 • Robin Eriksen (medlem)
 • Othilie Langholm (medlem)
 • Clara Debus (medlem)
 • Aleksander Tenvik (medlem)
 • Oda Westad (vara)
 • Tiril S. Absalonsen (vara)
 • Andreas F. Dale (vara)
 • Sofie Hough (vara)
 • Anja Eriksen (vara)

Valresultat for instituttrådet ved LLE

Mellombels tilsette (gruppe B)

 • Stefan Drechsler (medlem)
 • Marthe H. Grønsveen (medlem)
 • Nina Stensaker (vara)
 • Tori Larsen (vara)

Studentar (gruppe D)

 • Ruth Stokke Haaland (medlem)
 • Sissel-Karin Leknes Torsvik (medlem)
 • Eirik Fevang (medlem) (med forbehold om at han fortsetter ved LLE til høsten)
 • Markus Pold (medlem)
 • Tron-Petter N. Aunaas (medlem)
 • Arnt Robert Leganger (vara)
 • Kine-Lise Madsen Skjeldal (vara)
 • Kamilla Vattekar (vara)