Hjem
Det humanistiske fakultet
Om styret

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og blir ledet av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

Hovedinnhold

Fakultetsstyret er satt sammen av følgende representanter for studieåret 2022/2023:

Gruppe A vitskapelig ansatte
Camilla Brautaset, dekan
Hans Marius Hansteen
Tove Ingebjørg Fjell
Torodd Kinn
Laura Saetveit Miles
Kjersti Bale (ekstern)

Gruppe B midlertidig vitenskapelig ansatte
Pernille Reitan Jensen

Gruppe C teknisk/administrativt ansatte
Linnea Reitan Jensen

Gruppe D studenter
Morten Mellesdal Petterteig
Siver Johan Myksvoll-Rannestad
Oda Kristine Westad

Vararepresentanter

Gruppe A vitenskapelig ansatte
1. Eirik Hovden
2. Kari Soriano Salkjelsvik
3. Gisle Selnes
4. Eivind Heldaas Seland
5. Aidan Conti
6. Sorin Bangu

1. John Brumo (ekstern)
2. Hanne Hagtvedt Vik (ekstern)

Gruppe B midlertidig vitenskapelig ansatte
1. Mari Lund Eide
2. David Chelsom Vogt

Gruppe C teknisk/administrativt ansatte
1. Robert Graff Bekkevold
2. Kirsten Johanne Bang

Gruppe D studenter
Sigbjørn Løland Torpe
Myles Godfrey Hoefle
Tormod Jakobsen

Styresammensetning

Fakultetsstyret skal ha 11 medlemmer som består av følgende:

 • Dekanen som leder fakultetsstyret
 • Fire medlemmer valgt av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe A (fast vitenskapelig tilsatte).
 • Ett eksternt medlem med varamedlemmer fra gruppe A, fast vitenskapelig tilsatte fra et annet universitet, oppnevnt av universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret.
 • Ett medlem valgt av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte).
 • Ett medlem valgt av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe C (teknisk/administrativt ansatte).
 • Tre representanter valgt av og blant fakultetets medlemmer i gruppe D (studenter).

Gruppe A som helhet skal ha minst to representanter av hvert kjønn. Dersom dette ikke oppnås gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter fra gruppe A (unntatt ekstern representant) ut med valgte vararepresentanter inntil slik balanse er oppnådd for gruppen. For øvrig gjelder valgreglementets § 14 om kjønnsbalanse innen de enkelte gruppene.

Prodekanen for forskning og formidling og visedekanen for utdanning og internasjonalisering møter som observatører i fakultetsstyret. De har talerett, men ikke stemmerett.

Regler for fakultetsstyret

§1: Virkeområde

Forretningsordenen gjelder for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.

§2: Styrets oppgaver, dekanens fullmakt

Styret er fakultetets øverste myndighet. Det skal behandle og avgjøre slike saker som det får delegert fra universitetsstyret, og det kan be om å få seg forelagt enhver sak. Styrets oppgaver omfatter blant annet å trekke opp fakultetets strategier innen ulike områder, fastsette mål og resultatkrav, gi melding til universitetsstyret om fakultetets virksomhet, gi årlig rapport om fakultetets økonomiske status og legge fram forslag til budsjett. Styret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning, jf. Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene § 4. Fakultetsstyrets medlemmer vurderer sakene ut fra et helhetssyn på fakultetet og er ubundet av særinteresser.

Dekanen avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen til møte, jf. Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene § 6.

§3: Møteplan, møteinnkalling

Saker skal behandles i møte, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller dekanen finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Møter avholdes i henhold til møteplanen.

Dekan, medlem av styret og fakultetsdirektør kan kreve at styret sammenkalles.

Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel. Innkalling med saksdokumenter skal normalt gjøres tilgjengelig for styret en uke før møtet.

§4: Møteplikt, forfall

Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Ved gyldig forfall skal det gis beskjed til sekretariatet, og varamedlem skal innkalles.

§5: Stemmeplikt, vedtaksførhet

Medlem av styret har plikt til å avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

§6: Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for styret.

Medlem av styret plikter å opplyse om forhold som eventuelt kan føre til inhabilitet så snart vedkommende blir oppmerksom på inhabilitetsgrunnen. Styret tar stilling til habilitetsspørsmålet i henhold til reglene i forvaltningsloven.

§7: Gjennomføring av møtet

Styremøtene ledes av dekan eller prodekan, som dekanens stedfortreder.

Fakultetsdirektør, styrets medlemmer og møtende varamedlemmer kan fremme et forslag til vedtak som alternativ til det som er kunngjort på forhånd. Alternative forslag som vesentlig avviker fra forslaget i saksfremstillingen, gis skriftlig til møteleder. Alternative forslag til vedtak gjøres kjent for styrets medlemmer og stemmes over først. Ved flere alternative forslag stemmes det først over det forslaget som avviker mest fra forslaget i saksfremstillingen.

Styret kan beslutte å holde prøveavstemning.

Stemmegivning ved valg og ansettelse skal skje skriftlig hvis et av de møtende styremedlemmene krever det.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

Styret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak.

§8: Protokoll

Det skal føres protokoll fra styrets møter.

Av protokollen skal det fremgå når møtet ble holdt, hvem som var til stede, hvilke saker som ble behandlet, hvilke vedtak som ble truffet, og hvordan det enkelte medlem har stemt der det har vært voteringer, hvis ikke avstemning har skjedd skriftlig.

Et styremedlem kan kreve å få protokollert en stemmeforklaring. Protokolltilførsel må varsles umiddelbart etter avstemning og bør leses opp for styret før møtet heves.

Protokollen sendes til møtende styremedlemmer og varamedlemmer til forhåndsgodkjenning. Protokollen godkjennes endelig i neste styremøte om ikke annet er bestemt.

§9: Møteoffentlighet, taushetsplikt

Styrets møter skal som hovedregel holdes for åpne dører.

Følgende saker behandles alltid for lukkede dører:

 • Saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt
 • Personalsaker om arbeidstakers stillingsforhold, herunder saker om ansettelse, oppsigelse, suspensjon eller avskjed

  Styret kan vedta å lukke møtet for behandling av enkeltsaker. Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører.

  Styrets medlemmer er omfattet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vervet som styremedlem er over. Dersom en sak er behandlet i lukket møte skal styremedlemmene respektere forhandlingenes interne karakter.