Hjem
Det humanistiske fakultet
Om styret

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og blir ledet av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

Hovedinnhold

Digitalt møte 15. juni

Møtet i fakultetsstyret tirsdag 15. juni vil bli gjort tilgjengelig via Teams. Dersom du vil være tilhører i møtet, gi beskjed til Unni Utvik slik at du kan legges til som møtedeltaker.

Fakultetsstyret er satt sammen av følgende representanter for studieåret 2020/2021:

Gruppe A - vitskapelig ansatte
Jørgen Magnus Sejersted, dekan
Kjetil Berg Henjum (IF)
Ann-Kristin Helland Gujord (LLE)
Camilla Brautaset (AHKR)
Eivind Kolflaath (FOF)
Mette Halskov Hansen (ekstern)

Gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte
Peter Sebastian Hatlebakk (AHKR)

Gruppe C - teknisk/administrativt ansatte
Signe Nilssen (LLE)

Gruppe D - studenter
Lea Fabri
Anders Ivesdal
Sigbjørn Løland Torpe

Vararepresentanter

Gruppe A - vitenskapelig ansatte
Lene M. Johannessen (IF)
Kari S. Salkjelsvik (IF)
Sigrun Åsebø (LLE)
Endre Brunstad (LLE)
Simon Malmberg (AHKR)
Sissel Undheim (AHKR)
Carola Freiin von Villiez (FOF)
Kevin Cahill (FOF)
Mathilde Skoie (ekstern)
John Brumo (ekstern)
Solveig Bøe (ekstern)

Gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte
Johanne Berge Kalsaas (IF)
Elisabeth Schøyen Jensen (SVT)
Leon Commandeur (FOF)

Gruppe C - teknisk/administrativt ansatte
Ingvild Nilssen (IF)
Hanne Svanholm Misje (IF)

Gruppe D - studenter

Styresammensetning

Fakultetsstyret skal ha 11 medlemmer som består av følgende:

 • Dekanen som leder fakultetsstyret
 • Fire medlemmer fra gruppe A (fast vitenskapelig tilsatte). Hvert av de fire instituttene utgjør en valgkrets, og det velges en representant fra gruppe A innen denne valgkretsen, samt to vararepresentanter. Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne- og kjønnsforskning går inn i Institutt for filosofi og førstesemesters valgkrets. Begge kjønn skal være representert
 • Ett eksternt medlem med varamedlemmer fra gruppe A, fast vitenskapelig tilsatte fra et annet universitet
 • Ett medlem velges av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte)
 • Ett medlem velges av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe C (teknisk/administrativt ansatte)
 • Tre representanter velges fra fakultetets medlemmer i gruppe D (studenter). Begge kjønn skal være representert

Fakultetsstyret settes sammen slik at likestillingsbestemmelser oppfylles. Dersom det underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40 % (5 medlemmer) gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter fra gruppe A (unntatt ekstern representant) ut med valgte vararepresentanter inntil 40 % representasjon av begge kjønn er oppfylt for denne gruppen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal representanter skiftes ut i gruppene D, B og C i denne rekkefølgen inntil begge kjønn er representert med minst 40 % i fakultetsstyret som helhet.

Prodekanen for forskning og formidling og visedekanen for utdanning og internasjonalisering møter som observatører i fakultetsstyret. De har talerett, men ikke stemmerett.

Regler for fakultetsstyret

§1: Virkeområde

Forretningsordenen gjelder for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.

§2: Styrets oppgaver, dekanens fullmakt

Styret er fakultetets øverste myndighet. Det skal behandle og avgjøre slike saker som det får delegert fra universitetsstyret, og det kan be om å få seg forelagt enhver sak. Styrets oppgaver omfatter blant annet å trekke opp fakultetets strategier innen ulike områder, fastsette mål og resultatkrav, gi melding til universitetsstyret om fakultetets virksomhet, gi årlig rapport om fakultetets økonomiske status og legge fram forslag til budsjett. Styret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning, jf. Regler for fakultetsorganene § 3. Fakultetsstyrets medlemmer vurderer sakene ut fra et helhetssyn på fakultetet og er ubundet av særinteresser.

Dekanen avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen til møte, jf. Regler for fakultetsorganene § 5A.

§3: Møteplan, møteinnkalling

Saker skal behandles i møte, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller dekanen finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Møter avholdes i henhold til møteplanen.

Dekan, medlem av styret og fakultetsdirektør kan kreve at styret sammenkalles.

Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel. Innkalling med saksdokumenter skal normalt gjøres tilgjengelig for styret en uke før møtet.

§4: Møteplikt, forfall

Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Ved gyldig forfall skal det gis beskjed til sekretariatet, og varamedlem skal innkalles.

§5: Stemmeplikt, vedtaksførhet

Medlem av styret har plikt til å avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

§6: Habilitet

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for styret.

Medlem av styret plikter å opplyse om forhold som eventuelt kan føre til inhabilitet så snart vedkommende blir oppmerksom på inhabilitetsgrunnen. Styret tar stilling til habilitetsspørsmålet i henhold til reglene i forvaltningsloven.

§7: Gjennomføring av møtet

Styremøtene ledes av dekan eller prodekan, som dekanens stedfortreder.

Fakultetsdirektør, styrets medlemmer og møtende varamedlemmer kan fremme et forslag til vedtak som alternativ til det som er kunngjort på forhånd. Alternative forslag som vesentlig avviker fra forslaget i saksfremstillingen, gis skriftlig til møteleder. Alternative forslag til vedtak gjøres kjent for styrets medlemmer og stemmes over først. Ved flere alternative forslag stemmes det først over det forslaget som avviker mest fra forslaget i saksfremstillingen.

Styret kan beslutte å holde prøveavstemning.

Stemmegivning ved valg og ansettelse skal skje skriftlig hvis et av de møtende styremedlemmene krever det.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

Styret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak.

§8: Protokoll

Det skal føres protokoll fra styrets møter.

Av protokollen skal det fremgå når møtet ble holdt, hvem som var til stede, hvilke saker som ble behandlet, hvilke vedtak som ble truffet, og hvordan det enkelte medlem har stemt der det har vært voteringer, hvis ikke avstemning har skjedd skriftlig.

Et styremedlem kan kreve å få protokollert en stemmeforklaring. Protokolltilførsel må varsles umiddelbart etter avstemning og bør leses opp for styret før møtet heves.

Protokollen sendes til møtende styremedlemmer og varamedlemmer til forhåndsgodkjenning. Protokollen godkjennes endelig i neste styremøte om ikke annet er bestemt.

§9: Møteoffentlighet, taushetsplikt

Styrets møter skal som hovedregel holdes for åpne dører.

Følgende saker behandles alltid for lukkede dører:

 • Saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt
 • Personalsaker om arbeidstakers stillingsforhold, herunder saker om ansettelse, oppsigelse, suspensjon eller avskjed

  Styret kan vedta å lukke møtet for behandling av enkeltsaker. Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører.

  Styrets medlemmer er omfattet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vervet som styremedlem er over. Dersom en sak er behandlet i lukket møte skal styremedlemmene respektere forhandlingenes interne karakter.