Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Medisinsk statistikk

Medisinsk statistikk handler om å benytte statistisk modellering, estimeringsmetoder og inferensteori til å trekke konklusjoner fra medisinske og helsefaglige datagrunnlag.

Hovedinnhold

Medisinsk statistikk handler om å benytte statistisk modellering, estimeringsmetoder og inferensteori til å trekke konklusjoner fra medisinske og helsefaglige datagrunnlag.
Sentrale metoder i statistikk bygger på matematisk modellering, datasimuleringer og statistiske lærings- og prediksjonsmodeller. Noen av de vanligste eksemplene er forsøksplanlegging med beregning av utvalgsstørrelse, deskriptive og grafiske metoder for presentasjon, modellvalg og modelltilpassing, regresjonsmodellering, estimering og beregning av signifikanssannsynligheter og konfidensintervaller, maskintilpassing av prediksjonsmodeller samt meta-analyser for oppsummering av allerede publiserte resultater. Typiske regresjonsmodeller er lineære-, logistiske- og Cox-modeller for levetider. Datagrunnlaget kan være fra observasjonelle studier, randomiserte kliniske forsøk eller laboratoriedata.

Disse metodene er helt sentrale i nesten alle former for medisinsk og helsefaglig forskning. For å kunne gi kunnskapsbasert behandling er det viktig å kunne kritisk vurdere litteraturen, og en god statistisk forståelse er helt grunnleggende for en slik kritisk vurdering. Våre kurs gis på alle nivåer fra grunnkurs til doktorgrad. I de tilfellene det er nødvendig å gjøre avanserte beregninger i forbindelse med undervisning, vil vi med få unntak bruke Stata. Stata har gode rutiner for de aller fleste metoder i moderne statistikk. I tillegg er syntaks lett å både skrive og forstå, pluss at det grafiske har høy klasse.

Om statistikkgruppen

Gruppen består av tre faste ansatte i fulle vitenskapelige stillinger, én fast ansatt i 50% stilling, to ansatte med 20% stilling, og eventuelle PhD-studenter og postdoktorer. I tillegg hører én fast stilling fra Institutt for klinisk odontologi til i gruppen, og kjernefasiliteten BIOS bidrar med undervisere. Medlemmene er hovedsakelig involvert i forskning innen medisin, epidemiologi og biostatistikk, og driver med både anvendelser og utvikling av statistiske metoder.

Arbeidsområder

Gruppen står for hovedvekten av undervisningen innen statistikk ved Det medisinske fakultet, og skal løpende evaluere innholdet i kursene, diskutere og uttale seg om temaer som angår faget, veilede studenter, og drive statistisk veiledningstjeneste (https://www.uib.no/fg/biostatistikk/123416/veiledningstjeneste-medisinsk-statistikk-v%C3%A5r-2019). Til fagmiljøet er det knyttet en kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse (BIOS: https://www.uib.no/fg/biostatistikk), som gir statistisk prosjektstøtte til små og store prosjekter.

Fagutvikling, samarbeid og nettverk

Undervisningsgruppen er en av to undervisningsgrupper under fagområdet EPISTAT ved IGS, og innen både forskning og undervisning samarbeides det tett med den Epidemiologiske undervisningsgruppen. Gruppens medlemmer hører til området EPISTAT ved IGS, og innen både forskning og undervisning samarbeides det tett med epidemiologene, som utgjør den andre store gruppen av EPISTAT.

Hver onsdag arrangeres det lunsjseminarer, og hver høst arrangeres et større møte med både interne og eksterne foredragsholdere. Nasjonalt er stipendiater tilknyttet gruppen gjerne med i forskerskolene EPINOR eller NORBIS.