Hjem
Det juridiske fakultet

Forskergrupper ved Det juridiske fakultet

Fakultetet er blant de ledende forskningsmiljøene i Norden innen strafferett, straffeprosess og politirett. Fakultetet har også sterk kompetanse innen sentrale formuerettslige fag, forvaltningsrett, internasjonal privatrett og rettsteori og rettsfilosofi.

Forskere diskuterer i gangen
Fakultetet har flere aktive forskergrupper som deltar aktivt i ulike nettverk nasjonalt og internasjonalt.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Fakultetet er blant de ledende forskingsmiljøene i Norden innen strafferett og politirett. Fakultetet har også sterk kompetanse innen internasjonale menneskerettigheter klima-, energi- og miljørett, EU / EØS-rett, rettshistorie, velferdsrett, erstatningsrett, formuerett, forvaltningsrett, internasjonal privatrett og rettsteori og rettsfilosofi. Et av verdens ledende senter innen forsking på konkurranse- og marknadsrett, BECCLE, er dessuten knyttet til fakultetet

Satsningsområder

Fakultetet har som mål å drive forskning på et høyt faglig nivå, og vil opprettholde og videreutvikle faglig spisskompetanse på sentrale rettsområder og utvalgte spesialområder.

Fakultetet vil styrke og utvikle forskningsinnsatsen med sikte på å møte de store utfordringer rettsvitenskapen står overfor som følge av den generelle samfunnsutviklingen. Kvaliteteten på forskningen må møte de internasjonale krav til nivået på rettsvitenskapelig forskning.

Fakultetet satser særskilt på å utvikle forskningsmiljøer innen strafferett og straffeprosess, konkurranse- og markedsrett, og formuerett. Fakultetet vil videre satse særskilt på utvikling av forskningsprosjekt innen området demokrati og rettsstat, et tverrfaglig forsningsområde ved UiB.

Internasjonal faglig aktivitet

Fakultetet legger stor vekt på å utvikle den internasjonale faglige virksomheten. Fakultetets forskere bidrar i internasjonaliseringsarbeidet gjennom forskningsopphold i utlandet, deltakelse på internasjonale seminarer, konferanser og kongresser og utvikling av kontaktnett med kollegaer i utlandet.

Fakultetet har inngått samarbeidsavtaler om forskerutveksling med universitet i Tyskland, USA og Australia. Fakultetet vil utvikle disse kontaktene videre med sikte på at forskerne ved fakultetet skal kunne operere i et internasjonalt forskningsmiljø innenfor sine fagområder. På utvalgte områder vil en ta sikte på å opprette mer omfattende og organisert forskningssamarbeid med utenlandske institusjoner.