Hjem
Klinisk institutt 2

HMS - Håndbok

Velkommen til Klinisk Institutt 2. Her finner du instituttets HMS-håndbok og prosedyrehåndbok for laboratoriearbeid (se link til høyre)

The picture shows laboratory equipment.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Velkommen til Klinisk institutt 2

Ved vårt institutt har vi et særlig fokus på HMS. Bakgrunnen for dette er at vi er lokalisert hovedsakelig i et laboratoriebygg, med nær tilknytning til sykehusavdelinger og pasienter. Alle må ta ansvar for å sette seg inn i de rutiner som er gjeldende for våre arbeidsoppgaver. Ikke nøl med å spørre dine kolleger om hjelp hvis du lurer på noe.

Under finner du generell informasjon om organiseringen av HMS-arbeidet ved instituttet. Her finner du lenken til HMS-håndbok del 2, som inneholder retningslinjer, krav og prosedyrer for systematisk HMS-arbeid ved instituttet.

Vi vil at du skal trives og føle deg trygg på arbeidsplassen din hos oss. Vi har alle et ansvar for å ivareta HMS - reglementet, det bidrar til et godt arbeidsmiljø her hos oss på K2.

Hilsen

Pål Njølstad og Maria Holmaas
Instituttleder og administrasjonssjef

Generell informasjon

Formål og omfang

Den overordnede målsettingen for det systematiske Helse, Miljø og Sikkerhets (HMS)-arbeidet ved Klinisk Institutt 2 er å legge til rette for i) et godt og trygt arbeidsmiljø ved å forebygge ulykker samt miljø og helseskader, ii) kvalitet i arbeidet og forskning, og iii) bedre resultater. Dette gjøres gjennom gode fysiske rammebetingelser, høy kompetanse og et inkluderende arbeidsmiljø.

Det systematiske HMS-arbeidet er kvalitetssikring av aktiviteter som involverer helse, miljø og sikkerhet. For å tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og egne retningslinjer og vedtak, er det nødvendig å ha systemer og en arbeidskultur som legger til rette for forbedring ved blant annet å avdekke og korrigere avvik.

Pasienter, frivillige og gjester skal også ivaretas med hensyn til deres helse og sikkerhet.

Mål for helse, miljø og sikkerhet

Hovedmål for handlingsplan 2018: 

 • Gode arbeidsfellesskap
 • God risikostyring og beredskap
 • Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
 • Ansvar for ytre miljø

Anvendelse og distribusjon

HMS-håndboken skal distribueres og være kjent blant alle satte ved Klinisk Institutt 2.  Håndboken gjelder for studenter, gjester, vikarer, midlertidige – og fast ansatte.
K2-nytt inneholder også mye nyttig informasjon om HMS, alle ansatte er pliktige til å lese dette nyhetsbrevet.
HMS-håndboken, HMS instrukser og K2-Nytt er tilgjengelig på K2s hjemmeside. K2-nytt blir også sendt ut på e-post hver fredag.

Vedlikehold av håndboken

HMS-koordinator er ansvarlig for å holde HMS –håndboken inkludert dets prosedyrer oppdatert.
Det skal årlig foretas revisjon av håndboken. Enkeltstående operasjonsprosedyrer og andre dokumenter oppdateres ved behov.
Alle ansatte har ansvar for å innrapportere feil, mangler og komme med forslag til forbedringer.

Bakgrunnsdokumenter

Håndboken skal ivareta UiB sine interne regler og instrukser, som er dokumentert blant annet på HMS-portalen, https://www.uib.no/hms-portalen

Organisering, myndighet og ansvar

Informasjon om Klinisk Institutt 2

Instituttet har som oppgave å drive medisinsk forskning, formidling, innovasjon og undervisning på høyt internasjonalt nivå for å oppnå fakultetets visjon «ny kunnskap for bedre helse». Instituttet har viktige oppgaver både i legeutdanningen, mastergradutdanning og Phd-utdanning innen medisin og farmasi.

Organisering av HMS-arbeidet ved instituttet
Instituttleder: Pål Njølstad
Stedfortreder: Eystein Husebye
Administrasjonssjef: Julie Stavnes
HMS-koordinator: Siv Lise Bedringaas

Adresser:

Klinisk institutt 2 er lokalisert på følgende adresser i Bergen:

Laboratoriebygget - Jonas Lies veg 87, 5021 Bergen

Barne- og ungdomssjukehuset (BUS), Haukelandsbakken 15, 5021 Bergen

Kvinneklinikken (KK), Jonas Lies veg 72, 5053 Bergen

Sentralblokken,  Haukelandsvegen 22, 5021 Bergem

Ansvar og myndighet

Ledelsen ved instituttet er ansvarlig for å fastsette retningslinjer og målsetninger for systematisk HMS-arbeid i tråd med UiB sine overordnede mål. Instituttleder er øverste ansvarlige for at gjeldende lover og regler blir fulgt ved instituttet. En del av HMS-oppfølgingen ved Klinisk Institutt 2 gjennomføres av administrasjonssjefen på vegne av instituttleder.  

Linjeleder har innenfor sitt ansvarsområde:

 • Ansvar for at retningslinjen blir iverksatt og fulgt opp.
 • Ansvar for at det systematiske HMS-arbeidet er planlagt, organisert, gjennomført og dokumentert i tråd med interne regler og myndighetskrav.

Innenfor det systematiske HMS-arbeidet som gjennomføres ved instituttet, er det blant annet instituttleders eller instituttleders representant ansvar å:

 • sørge for at ansatte, studenter og gjester har tilstrekkelig HMS-kompetanse for å utføre aktiviteter på en trygg og forsvarlig måte
 • påse at HMS-kartlegging og risikovurdert blir gjennomført og fulgt opp
 • følge opp meldinger om HMS-avvik
 • sørge for at nødvendig HMS-informasjon formidles til brukerne
 • samarbeide med verneombud på samme nivå

Instituttleder ved Klinisk Institutt 2 har delegert personalansvar til forskningsgruppelederne ved instituttet. Det er gruppeleders ansvar å legge til rette for at HMS-systemet i egen gruppe opprettholdes og etterleves.

Forskningsgruppeleder har ansvaret for å:

 • drive forskning etter det regelverk, etiske retningslinjer, og de HMS- krav som til enhver tid er gjeldende ved UiB
 • sørge for at en eventuell UiB-tekniker tilknyttet forskningsgruppen brukes mest mulig optimalt
 • følge opp egne medarbeidere og ivareta delegert personalansvar, inkludert medarbeidersamtaler
 • ivareta at forskningsgruppens medlemmer bidrar i instituttets undervisningsoppgaver og forskerutdanning

  Det er hver enkelt ansatt eller bruker sin plikt å sette seg inn i relevante prosedyrer og retningslinjer.

  Hver ansatt har ansvar for å:

 • gjøre seg kjent med instituttets og laboratoriets sikkerhetsrutiner
 • følge interne prosedyrer
 • arbeide for systematisk HMS-arbeid gjennom kontinuerlig forbedring og utarbeidelse av relevante prosedyrer
 • være en inkluderende, motiverende og ansvarsfull medarbeider

Vernetjenesten og etasjekontakter

 

Lenke til alle verneområder ved UiB finner du her.

 

Lenke til etasjekontakter finner du her.

 

Romansvarlige
Oversikt over romansvarlige finner du her.

 

Regelverk

Internkontrollforskriften hjemler krav til virksomheter om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid.  Her finner du informasjon om gjeldende lovverk, og internt regelverk ved UiB. § 5 stiller følgende krav:         

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Krav om dokumentasjon

Type dokumentasjon

- sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten

 

 

- sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

 

 

- sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

 

 

- fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

Skriftlig

HMS-håndboken

- ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

Skriftlig

HMS-håndboken

- kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Skriftlig

Vernerunder, risikoanalyser og handlingsplaner

- iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhets- lovgivningen

Skriftlig

Prosedyrehåndbok for HMS

- foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

Skriftlig

Vernerunder og revisjon av HMS-håndboken og Prosedyrehåndbok for HMS

Gjeldende krav nedfelt i følgende lover og dets forskrifter er underlagt systematisk oppfølging:

Lover og forskrifter

 

Interne retningslinjer ved UiB

 

Opplæring

Opplæringen skal være i forhold til den ansattes rolle i organisasjonen eller type oppgave som skal utførers. Listen er veiledende. En del kurs er tilgjengelig som e-læringskurs. Listen over disse kursene finner du her:

https://www.uib.no/foransatte/110188/e-læringskurs

 

Rolle

Krav til opplæring/kompetanse

Instituttleder

HMS for ledere

Administrasjonssjef

HMS for ledere

Gruppeleder (forskning)

 

Verneombud

40 timers kurs i HMS

HMS-koordinator

 

Strålevernkontakt

Strålevernskurs

 

 

Alle ansatte

Brannvernsopplæring

Nyansatt ved laboratorium

Introduksjonskurs i laboratoriearbeid

 

Arbeidsfelt

Krav til opplæring/kompetanse

Laboratoriearbeid

Grunnleggende laboratoriearbeid og

Individuell plan

Dyreforsøk

Felasa-C og praktisk opplæring

Retro-/lentivirus (GMO-forsøk)

Lokal opplæring

Ioniserende stråling

Strålevernskurs

Systematisk HMS-arbeid: Vernerunder og risikovurdering

UiB skal ved alle nivå årlig:

 • Gjennomføre HMS-kartlegging, som HMS-møte og HMS-runde, risikovurdere, iverksette tiltak og vurdere om tiltak har oppnådd/ønsket effekt.
 • Utarbeide/revidere HMS-mål og -handlingsplan.
 • Gjennomgå elementene i det systematiske HMS-arbeidet og rapportere i linjen (internkontroll).

Mer informasjon om systematisk HMS-arbeid ved UiB finner du i HMS-portalen på UiB sine nettsider:

https://www.uib.no/hms-portalen/74549/hms-runde

https://www.uib.no/poa/hms-portalen/88300/risikovurdering

Avvikssystem

UiB har et eget avvikssystem som skal brukes der det er aktuelt.
HMS Avvik (person og system) skal meldes via HMS-portalen
Materiell skade og bygningsmessige forhold skal meldes via Lydia
 

Informasjon, Lydia:

NB! Melding via Lydia gjelder kun for UiB-bygget og kan pt.  ikke gjøres for skader på lokaler som UiB leier av Helse Bergen. Dette gjelder Laboratoriebygget, BUS, Sentralblokken og KK.  Avvik på disse byggene rapporteres direkte til Helse Bergen:

77100@helse-bergen.no med kopi til eiendomsavdelingen ved UiB post@eia.uib.no .

 

Revisjon

Dette er første versjon av HMS-håndboken med ny struktur. HMS-håndboken inkludert tilhørende prosedyrer skal oppdateres en gang per år eller ved behov.

Versjon - datoEndring av forrige versjon
2018Ny oppbygging. Digital versjon