Hjem
Det medisinske fakultet

Velkommen til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet

Har du en mastergrad eller er lege, tannlege, farmasøyt eller klinisk ernæringsfysiolog? Ønsker du å fordype deg i de helsevitenskapelige fagene? Da kan ph.d.-utdanning være noe for deg.

Hvorfor søke opptak til ph.d.-programmet?

Ph.d.-utdanningen er normalt lagt opp til 3 års fulltids effektiv forskerutdanningsperiode, inklusive opplæringsdelen. Som ph.d.-kandidat får du fordype deg i et felt du har interesse for. I tillegg til arbeidet med avhandling, får du ta kurs i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. I løpet av forskerutdanningsperioden får du også trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten.

Ph.d.-utdanningen skal være finansiert. Det betyr at du enten får lønn som stipendiat eller gjennom andre ansettelsesforhold i avtaleperioden. 

Som ph.d.-kandidat vil du jobbe sammen med andre engasjerte kandidater og forskere, og du vil få mulighet til å reise ut, til å etablere nettverk. En ph.d.-utdanning er en god start på karrieren, i eller utenfor akademia. 

 

Opptakskrav ved Det medisinske fakultet

Forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet bygger på femårig norsk masterutdanning i henhold til Bolognaprosessen, norsk høyere grads profesjonsutdanning, eller tilsvarende utdanning som fakultetet godkjenner.

Det medisinske fakultet godkjenner også ettårige mastergrader som grunnlag for opptak til ph.d.-programmet dersom den aktuelle graden

 1. utgjør del av en helhetlig høyere utdanning som totalt tilsvarer minst fem års universitetsutdanning i Norge, og
 2. inneholder en masteroppgave som har et omfang på minimum 30 studiepoeng. 

Søknader fra utlandet vurderes etter NOKUTs kriterier.

Vedlegg til opptakssøknad

 • Kandidatens CV
 • Dokumentasjon på høyere utdanning (vitnemål og karakterutskrifter, samt diploma supplement der dette finnes)
 • Dokumentasjon på at masteroppgaven er på 30 studiepoeng dersom dette ikke fremgår tydelig av vitnemål/karakterutskrift
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper (der dette kreves, se under)
 • Finansieringsbevis
 • Veiledererklæring
 • Prosjektbeskrivelse
 • Kopi av pass (for søkere uten norsk personnummer)
 • NOKUT-vurdering for søkere med utdanning som kommer fra utenfor Skandinavia. Leger med utdanning fra EØS-området som har fått lisens til å arbeide som lege i Norge, trenger ikke å legge frem NOKUT-vurdering.

 

Nærmere om dokumentasjon på utdanning og språkkunnskaper

Alle søkere skal legge fram vitnemål, karakterutskrift og Diploma Supplement for all høyere utdanning som er del av opptaksgrunnlaget.

Søkere med utenlandsk utdanning må levere vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, samt på engelsk eller skandinavisk. Fakultetet følger NOKUTs retningslinjer for godkjenning av utenlandsk utdanning. Søkere med utenlandsk utdanning fra utenfor EØS-området må legge ved NOKUT-vurdering eller dokumentere at de har sendt søknad om slik vurdering. Endelig tilsagn om opptak kan ikke gis før det er avklart om utdanningen fyller kriteriene over.

Søkere med utenlandsk utdanning må også dokumentere sine engelskkunnskaper i tråd med gjeldende regler http://www.uib.no/med/115525/krav-til-engelskkunnskaper-ved-opptak-til-phd-programmet.

Nærmere om finansiering

Det er avgjørende at de økonomiske rammene er tilstrekkelige for gjennomføringen av prosjektet. Søker må legge fram bekreftelse på tilfredsstillende finansiering, både til livsopphold og forskningsutgifter for hele forskerutdanningsperioden.

Det forutsettes at minst 50 % av arbeidstiden kan benyttes til forskerutdanningen. For søker tilsatt ved universitetssykehus eller samarbeidende regionale sykehus med aktive forskningsmiljø kan det likevel gis opptak med 20 % frikjøpt tid til forskning i enkelte tilfeller. Opptak kan kun gis dersom følgende forutsetninger foreligger:

 • prosjektet er tett knyttet til kandidatens kliniske virke (må synliggjøres i intensjonserklæring og motivasjonsbrev)
 • klar intensjonserklæring fra aktuell sykehusavdeling om at kandidaten gis tid til forskning og nødvendig tilrettelegging for gjennomføring av både forskningsprosjektet og opplæringsdelen
 • realistisk tidsplan på maksimalt 6 år fra finaniseringsstart bekreftet av hovedveileder og godkjent av opptakskomité
 • motivasjonsbrev fra kandidaten

 

Krav til prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen er vanligvis på omlag 6-8 sider og skal gjøre rede for tema, problemstilling(-er), og valg av teori og metode. Prosjektbeskrivelsen skal presentere faglig bakgrunn («state of the art»). Her inngår kandidatens kunnskapsstatus, samt hvordan det planlagte prosjektet vil tilføre ny kunnskap til det angitte forskningsfeltet. I tillegg skal prosjektbeskrivelsen inneholde en tidfestet framdriftsplan for de ulike deler av forskningsarbeidet, og for artikkelbaserte avhandlinger kan det også inngå en tentativ publikasjonsplan.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde forslag til veiledere og ansvarsfordelingen mellom veilederne skal presenteres.

Prosjektbeskrivelsen skal eksplisitt drøfte aktuelle fagetiske problemstillinger bl.a. knyttet til personvern, meldeplikt m.m. Dersom det er aktuelt å søke til REK/personvernombud skal det fremgå at man har søkt.

For søkere med finansiering fra Det medisinske fakultet eller Samarbeidsorganet, skal prosjektbeskrivelsen som lå til grunn ved stipendtildelingen også legges til grunn ved opptak i forskerutdanningen. Disse prosjektbeskrivelsene vil som hovedregel ikke bli vurdert på nytt av opptakskomiteen, og søknaden vurderes direkte av fakultetet. Fakultetet kan likevel be om en uttalelse fra opptakskomiteen dersom det vurderes som nødvendig. 

Andre vedlegg

Der det er eksterne veiledere skal informasjon om disse veiledernes kvalifikasjoner og arbeidssted oppgis i søknaden. Søkere som ikke har norsk fødsels- og personnummer må legge ved kopi av pass.  For søkere som ikke automatisk fyller krav til engelskkunnskaper, må også dokumentasjon på bestått test (ikke eldre enn to år) legges ved. 

Søknaden skal i tillegg til dette også inneholde kandidatens CV, veiledererklæring fra hovedveileder, prosjektbeskrivelse (identisk med den som ble benyttet ved søknad om finansiering) og dokumentasjon på nødvendige etiske godkjenninger av prosjektet. 

Hvordan søke opptak i ph.d.-programmet?

Søknadsskjema finnes på siden for skjema og avtaler i forskerutdanningen

Det er to veier inn i ph.d.-programmet. Gjennom UiBs egne stipendiatstillinger, eller via eksternfinansiering. UiBs stipendiatstillinger lyses ut på websiden Jobb Norge og på UiB sine hjemmesider. Du kan ellers få en stipendiatstilling eller en annen type doktorgradsfinansiering hos en privat eller offentlig aktør. Flere av disse stillingene vil være utlyst, mens andre vil innebære at du blir frikjøpt fra en nåværende arbeidsgiver. Uavhangig av finansieringstype, er det et krav at du kan dokumentere både midler til livsopphold og til driftskostnader knyttet til forskningen. 

Se også UiBs sentrale sider om opptak til ph.d.-programmet