Hjem
Det psykologiske fakultet
Fremragende undervisere

Tre fremragende undervisere

Elisabeth Norman, Rune Johan Krumsvik og Marit Ulvik er fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet. Statusen som fremragende underviser er en nasjonal ordning, og undervisningskvalitet står stadig sterkere i Norge.

Elisabeth Norman, Det psykologiske fakultet
Fremragende underviser: Elisabeth Norman, professor, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

– Jeg synes det er utrolig stas å ha blitt merittert til fremragende underviser! Undervisning er den delen av jobben min som jeg opplever som mest meningsfull, og samtidig er det også den vanskeligste, sier Elisabeth Norman, Institutt for samfunnspykologi.

I begrunnelsen fra bedømmelseskomiteen heter det blant annet at «Elisabeth Norman utviser et særdeles teoretisk reflektert og forskningsmessig velfundert arbeid med sin undervisningspraksis, med mangefasettert bruk av studentaktive undervisningsformer, god dialog med studentene og et grundig utviklingsarbeid».

Anerkjennelsen som fremragende underviser kan oppnås for undervisere som har engasjert seg i å forbedre sin egen undervisningspraksis over tid.

Undervisning like viktig som forskning

– Jeg mener at undervisning er like viktig som forskning. Jeg har over tid satt søkelys på studentenes læring, på å utvikle undervisningen min systematisk, forske på egen undervisning, og på å dele erfaringer av tiltakene med kolleger. Lagspill med studenter og kolleger har vært både nødvendig og berikende for å utvikle undervisningen over tid, sier Rune Johan Krumsvik, Institutt for pedagogikk.

Om Krumsvik trekker komiteen blant annet frem at han har et bevisst og systematisk blikk på hvordan man kan videreutvikle undervisning for studentenes beste, hvilken fagaktuell kunnskap som kan anvendes og hvordan, og betydningen av å ha institusjonens strategiske mål som en overordnet ramme for undervisnings- og forskningsvirksomheten.

Personlig pedagogiske filosofi

– Utnevnelsen er en honnør til pedagogikkmiljøet i lærerutdanningen, sier Marit Ulvik, den tredje underviseren ved fakultetet som nå er fremragende underviser.  

Ulvik underviser også ved Institutt for pedagogikk, og hun anerkjennes av sin innstillingskomité blant annet for sin klare, kunnskapsbaserte og personlig utviklede pedagogiske filosofi. «Den manifesterer seg i hennes praksis og forskning som lærer-utdanner. Hun har en vel reflektert oppmerksomhet på studenters læring, og det er klar sammenheng mellom hvordan hun ser på læring og hvilke tilnærminger hun velger for å fremme læring hos studentene, samt hvordan hun vurderer læringsutbytte».

– Vår undervisning er et lagspill, og det er nettopp fellesskapet som har bidradd til kvaliteten på våre program, fortsetter Ulvik.

Omfattende prosess

Det er mange dyktige undervisere ved fakultetet, og komiteene har hatt en tøff oppgave. En egen styringsgruppe har hatt øverste ansvar, og i tillegg har bedømmelseskomiteer med både interne og eksterne medlemmer vært i arbeid. Sammensetningen av komitéene reflektere den faglige tilhørigheten til søkerne, og på grunnlag av innstillingene til disse ble de aktuelle kandidatene invitert til intervju. Det var i alt ti søkere, og tre som kom til intervju.

– Jeg vil gjerne takke medlemmene av styringsgruppen og komiteene for den store arbeidsinnsatsen de har lagt ned i disse vurderingene. Det har vært en veldig læringsrik prosess for oss alle, sier Per-Einar Binder, leder for styringsgruppen.

Det er fakultetsstyret som fatter endelig vedtak på grunnlag av styringsgruppens innstilling.

– Da jeg leste søknadene og snakket med kandidatene på intervjuene, ble jeg dypt imponert over hvordan disse tre har satt studentenes læring i sentrum. De har arbeidet på en systematisk måte med å utvikle og forbedre undervisningen gjennom mange år, og det på en forbilledlig måte, avslutter en stolt og glad Per-Einar Binder.

Styringsgruppe FUND, Det psykologiske fakultet:

  • Professor Per Einar Binder, leder
  • Førsteamanuensis Lucas Jeno, Institutt for pedagogikk 
  • Førsteamanuensis Ingunn Skre, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • Professor Stein Dankert Kolstø, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB 
  • Ulvhild Helena Færøvik, stipendiatrepresentant 
  • Simen Bø, studentrepresentant
  • Studiesjef Frode Randal