Hjem
Master

Prosessteknologi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Plassar15
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Hovedinnhold

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Frammøte: Informasjon om et oppstartsmøte vil bli sendt per epost. Ver førebudd på at studiestarten kan bli både digital og på campus. Studiestartmøtet er obligatorisk.

Ta med: Når du møter fram den første dagen må du ta med deg PC.

Sjekkliste: Bruk uib.no/sjekkliste for å bli klar for studia. Du treng ikkje gjere alt før studiestarten.

Har du spesielle behov? Dersom du har funksjonsnedsetting og behov for tilrettelegging, tar du kontakt med oss allereie no. På den måten kan vi finne gode løysingar for deg, dersom du får tilbod om studieplass.

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no

Presentasjon

Graden

 Dette masterprogrammet fører fram til graden master i Prosessteknologi. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Kven kan søkje

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15.april for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på http://www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Bachelor i petroleum- og prosessteknologi, fysikk, kjemi, matematikk, matematikk og statistikk eller enkelte ingeniørfag (som kjemi, energiteknologi, brann) eller tilsvarande.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget. For interne programstudentar vil det si eit snitt på 3,0 i spesialiseringa (ut frå ein skala der A=5,0 og E=1,0). For studentar med en anna fagleg samansetning av bachelorgraden frå andre program eller institusjonar, kan fleire kriterium bli tatt med i vurdering av opptaksgrunnlaget. Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter opptaksgrunnlaget.

Oppbygging

Masterprogram i prosessteknologi (krav 120 SP)
Studieretning
Når du søker opptak til masterprogrammet, kan du prioritere mellom studieretningene.
Fleirfasesystem (krav 60 SP)
Obligatorisk emne i graden (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK241Introduksjon til fleirfasesystem101–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–42
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
Minst et av emnene skal inngå i graden (krav 10 SP)
Minst et av emnene skal inngå i graden
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM214Overflate- og kolloidkjemi101–41
MAT234Partielle differensiallikningar101–41
MAT235Vektor- og tensoranalyse101–41
MAT252Kontinuumsmekanikk101–42
PHYS206Statistisk fysikk og termodynamikk101–41
PHYS225Måleteknologi101–42
PTEK205Numeriske metodar for prosessteknologi101–41
PTEK354Støveksplosjonar i prosessindustrien101–41
STAT200Anvendt statistikk101–42
STAT220Stokastiske prosessar101–41
Kjemometri (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK226Prosess- og miljøkjemometri101–41
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM202Miljøkjemi101–41
KJEM203Petroleumskjemi og biodrivstoff101–42
KJEM210Kjemisk termodynamikk101–41
MAT260Numerisk løysing av differensiallikningar101–4
MAT261Numerisk lineær algebra101–4
MAT262Signal og bildebehandling101–4
MAT264Laboratoriekurs i reknevitskap101–4
PHYS225Måleteknologi101–42
PTEK213Reservoarteknikk II101–41
PTEK231Olje/gass prosessering101–41
STAT200Anvendt statistikk101–4
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–41
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–41
Valfritt emne (krav 30 SP)
KJEM225, PTEK202 og PTEK203 må være gjennomført og bestått i løpet av bachelor- eller masterstudiet.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM225Planlegging av eksperiment og analyse av fleirvariable data101–41
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–41
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–42
STAT200Anvendt statistikk101–42
Separasjon (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK231Olje/gass prosessering101–41
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–41
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–42
Valfritt emne (krav 50 SP)
Forslag til valgemner. Emnet PTEK332 er sterkt anbefalt i graden.
Tryggleiksteknologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK250Eksplosjonsfarar i prosessindustrien101–41
PTEK252Forbrenningsfysikk101–41
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK202Fluidmekanikk og varmeoverføring101–41
PTEK203Masseoverføring og faselikevekter101–42
Valfritt emne (krav 30 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PTEK231Olje/gass prosessering101–41
PTEK241Introduksjon til fleirfasesystem101–42
PTEK354Støveksplosjonar i prosessindustrien101–41
Masteroppgåve i prosessteknologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PRO399Masteroppgåve i prosessteknologi603
Utveksling
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fysikk og teknologi

Studierettleiaren ved Institutt for fysikk og teknologi

E-postadresse: studie.ptek@uib.no