Hjem
Universitetsbiblioteket

Politikk og forvaltning

Det opphavelege namnet på Institutt for politikk og forvalting var Institutt for offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap som på 1990-talet vart endra til Institutt fro administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Hovedinnhold

Slik tenker sensor

1. Er det en faglig sett vanskelig eller lett oppgave studenten har satt seg fore å behandle?
 2. Har studenten vist evne til å avgrense temaet, slik at det blir håndterbart innenfor de rammene som gjelder for den aktuelle typen oppgave, og er det formulert en klar og presis problemstilling?
 3. Har studenten oversikt over tidligere forskning på området, og vist evne til å forankre problemstillingen i denne?
 4. Har studenten vist evne til selvstendighet (og originalitet) ved valg av problemstilling og/eller gjennomføring av analysen?
 5. I hvilken grad er det valgt et egnet forskningsdesign ─ og er det begrunnet på en overbevisende måte innenfor den ramme som oppgaven setter?
 6. I hvilken grad er metoden(e) som er valgt velegnede ─ og er de metodiske valgene begrunnet på en overbevisende måte innenfor den rammen som oppgaven setter?
 7. Hvilken innsats har studenten lagt ned i innsamling og/eller tilrettelegging av materialet som benyttes i analysen?
 8. Har studenten vist evne til å bygge opp og gjennomføre analysen på en klar, systematisk og effektiv måte, med relevante og stringente resonnementer? I hvilken grad har studenten sørget for å underbygge eller belegge påstander som fremsettes?
 9. I hvilken grad er resultatene av analysen holdbare? Er det etablert funn eller konklusjoner som forskersamfunnet kan ha tillit til?
 10. Har studenten vist evne til å skrive klart, svare på problemstillingen som er satt opp og argumentere saklig (benytte en
akademisk form)? (Kravene til språklig klarhet, og fremstillingen av stoffet mer generelt, gjelder alle typer masteroppgaver uansett studiepoengstildeling.)

 11. I hvilken grad er bruken av referanser i forbindelse med sitater og kilder korrekt, herunder en fullstendig og riktig ført litteraturliste?

(Fra retningslinjer for kvalitativ karakterbedømmelse vedtatt av Nasjonalt fagråd for statsvitenskap, vedtatt 27.10.05) 

Nyttig for AORG100

"Kritisk apparat": Korrekt sitering og referering

Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket. Tilrådd referansestil er "Harvard".

Litteratur ut over pensum finn du gjennom bibliotekkatalogen på nettet. UBs katalog ligg i søkemotoren  

  • Oria.noSidan denne katalogen inneheld i storleiksorden 3,7 milliardar dokument er det naudsynt å søka presist for ikkje å få for lange trefflister. Best brukt til å finna bøker artiklar ved å søka på fullstendig tittel. Men dersom du søker på norsk vil du relativt enkelt finna det som er skrive om emnet på norsk. 
  • Emnesøking på UBs bøker er enklare å få til på bøkene sin oppstillingssignaturar i "UBB Emneregister". Søk her gjev også treff på dei elektroniske bøkene i katalogen. 
  • Google Scholar er betre enn oria.no for å finna norsk nettdokument som forskingsrapportar, doktoravhandlingar og masteoppgåver.

Leksikon og handbøker

     Viktigaste ressurs som ikkje er direkte på pensumlista er Statsvitenskapelig Leksikon (Oppstilling 320.03 Sta). Digitalisert versjon       av 1997 utgåva finn du her. Leksikonet er også nyttig fordi det har ei enkelsk-norsk sosiologisk ordliste.

     Ålmennleksikon du har tilgjenge til på nettet er:

    Fagleksikon du kan søka i hvis nerden i deg tek overhand er: 

 

Nyttig for GOV251

Å skrive bacheloroppgave er et "prosjekt". Du kan ha nytte av å se på prosjektplanleggingsverktøyet Sage Research Methods Project Planner. Det er ikke så avskrekkende som det ser ut ved første blikk og kapittelet om metode er definitivt nyttig for å sette seg inn i hva de ulike samfunnsvitenskapelige metodene faktisk er. 

Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket. Det er ikkje alle former for kjelder som det finst døme på sitering av i handboka.
Tilrådd referansestil på sampol er "Harvard".

Til bacheloroppgåva vil du trenge litteratur ut over pensumbøkene dine. Denne finn du i bibliotekkatalogen på nettet. Skriv du på norsk om norske fohold er mengden litteratur (artikler og bøker) som er tilgjengelig overkommelig. Tilgjengelig søkemotorer er:

Google Scholar er betre enn oria.no for å finne norske nettdokument (masteroppgaver, rapporter etc.)

Admorg relatert litteratur er spreidd over heile boksamlinga og same tema vil vera ulikt plaqssert avhengig av fagleg tilnærming. Eit emne som leiing vil du difor finna både på 303.34 og 658.4. Samlinga er dessutan delt mellom første og andre høgda i biblioteket, med metode, sosiologi og statsvitskap nede og økonomi, forvalting og bedriftsleiing oppe.

Viktige emneklassar er:

300.72 Metode (Generelle metode: 300.721, Case studiar: 300.722, Statstikk: 300.727)
302.35 Organisasjonssosiologi
306.43 Utdanningssosiologi
320. - 328 Politikk (320.011 Politisk teori, 320.4 Politiske styringssystem, 320.6 Offentleg politikk, 320.8 Lokalpolitikk)
330. - 339 Økonomi (330.122 Kapitalisme; 335.4 Marxisme; 338.9 Økonomisk politikk)
341.2422 EU
351. - 354 Offentli forvaltning (351 Forvalingsstruktur; 352 Forvaltningspolitikk)
363.34 Katastrofeberedskap
370.-379. Utdanning
658. Bedriftsøkonomisk emne (658.3 Personalleiing; 658.4 Administrative leiing

Ein enkel måte å finna bøker på hyllene på er gjennom søk i "UBB Emneregister"

Litteratursøking byrjar med å finna ut kva det fenomenet du vil analysera heiter. Altså, kva statsvitskaplege faguttrykk, norske og engelske, som vert brukt på det. Kjelder til dette er pensumbøkene - og meir spesialisert, fagleksikon som:

Metodelitteratur på nett, sjå Sage Research Methods Onlinefor:

Tidsskriftartiklar finn du i katalogen, men norske artiklar er lettast å finna i Idunn.

Men emnesøk etter artiklar er det mest fruktbart å gjera i databasen Proquest, der du også finn e-bøker, avisartiklar og internasjonale doktoravhandlingar.

Andre sentrale databasar er:

 

Ei viktig kjelde til forskingsinformasjon er dei ulike norske forskingsinstitutta.

Institutt for Samfunnsforskning
Statistisk Sentralbyrå.SSB
NIFU. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
Kvinfo
NIKK. Nordisk information för kunskap om kön
Bygdeforskning
SIFO.Statens institutt for forbruksforskning
NOVA - Norsk institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring

 

Oppgaveskriving og referansehandtering
 

Nettsida Søk og Skriv er det tilrådde verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering (kritisk apparat). Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket, som også les korrektur på det om du ber om det. 

Metode / Methods

Admorg er innretta mot studiet av offentleg politikk, administrativ leiing og organisering av privat of offentleg verksemd. Det er difor er metodisk eklektisk. Metodeval beror berre på det fenomen som skal analyserast. 

Metodelitteratur på bokhyllene:

  • Generelle metodebøker
  • Kvalitativ metode (Her: Intervju. Case-studier)
  • Kvantitativ metode (Her: Komparative metode)
  • Eksperimentell metode
  • Statistisk metode (R, STATA, SPSS)

For metodelitteratur på nett, sjå: Sage Research Methods Online

Den trykte litteraturen utgjer i dag berre ein brøkdel av samlinga til UBBSV - men til gjengjeld kan henda den viktigstae delen, sentrale monografiar, dei faglege klassikararne og pensumbøkene.

Bøker

Du finn alle bøker om eitt emne ved å søka i  "UBB Emneregister"

Det lettaste er å gå rett på hylla. Men sidan bøkene står oppstilt etter emne, ikkje etter fag, finst det relevant litteratur i dei fleste hovudklassane. Admorg relevant litteratur finst både på 302.35, på 320.. i 350-klassen og på 658.4. Tabellen nedanfor viser kor du bør leita.

EmnePrimær
oppstilling
Alternativ
oppstilling I
Alternativ
oppstilling II
Administrasjonskunnskap658.302.35 352.
Byråkrati302.35  
EU341.2422321.02094 
Forsvar355.  
Forvaltingspolitikk352.  
Globalisering303.482337. 
Imperialisme325.3  
Innvandringspolitikk325.4305.8 
Internasjonale tilhøve327.  
Ledelse303.34658.4 
Lokalpolitikk320.8  
Kommunalforvalting352.14  
Kommunalpolitikk320.8  
Korporatisme322.  
Kvinner og politikk320.082305.42 
Marxisme335.320.53 
Max Weber300.92 Web  
Metode300.721 300.722 300.723
Michel Foucault194 Fou  
Miljøvern333.7363.7 
Offentleg forvalting351. 353. 354.
Offentleg politikk320.6  
Organisasjonsteori302.35  
Parlament328.  
Politikk i enkelte land320.9  
Politisk sosiologi306.2  
Politisk teori320.011  
Politisk utvikling320.3320.91724303.4
Politiske ideologiar320.5  
Politiske institusjonar320.4321. 
Politisk retorikk320.014  
Politisk økonomi330.1  
Rational choice320.019  
Samfunnssikkerhet323.62  
Sosiale bevegelser303.484322.4 
Sosialpolitikk361.  
Staten320.1 320.15321.
Teknologi og samfunn303.483  
Terrorisme363.325  
Utdannning370.306.43 
Utviklingsland320.91724  
Utviklingsøkonomi338.91  
Økonomisk politikk338.9  

Artiklar

Det er neppe meir enn tre prosent av alt som finst på nettet som er relevant for nokon samfunnsvitskap. Artikkelsøking er difor ein risikosport i eit "oppgaingsvertøy" som oria.no. Men søker du på norsk etter norske artiklar er det sannsynleg at du finn det du leitar etter - dersom det er skrive noko om det på. Noko som slett ikkje er sikkert.Kjelder til søking etter norske ariklar er:
 

Den beste internasjonale artikkelindeksen for samfunnsvitskap er fagbasen

Den mest omfattande artikkelindeksen er

Sidan denne basen omfattar alle og har svært ujamne søkedata, krev eit vellukka søk  meir tid enn i IBSS. 

Slår alt anna feil, bruk Google Scholar.

Databasar /Databases

Den anbefalte internasjonale databasen for admorg er
ProQuest Samfunnsvitskap med artikkelindeks, artikkeldatabasar, aviser og ebøker.  

Spesialiserte databasar:

ProQuest Health Management (helsepolitikk)

ProQuest Military Collection (tryggingspolitikk)

Atekst - Norges mest omfattende mediearkiv (norske aviser)

Business Market Collection (daglege landanalyser)

PressDisplay - Internasjonale aviser

 

Fullstendig alfabetisk liste over alle admorg ressursar i

Bibliotekportalen