Hjem
Universitetsbiblioteket

Sammenliknende politikk

Hovedinnhold

Denne sida inneheld  samlingar av lenker til nettresurssar som er viktige at du kjenner til. Sida er organisert både etter dei kursa på bachelorprogrammet der innføring i informasjonskomtenase er ein del av undervisinga, og etter resursstype. 
Sida er eit prosjekt som aldri vil bli fullført.

Slik tenker sensor

1. Er det en faglig sett vanskelig eller lett oppgave studenten har satt seg fore å behandle?

2. Har studenten vist evne til å avgrense temaet, slik at det blir håndterbart innenfor de rammene som gjelder for den aktuelle typen oppgave, og er det formulert en klar og presis problemstilling?

3. Har studenten oversikt over tidligere forskning på området, og vist evne til å forankre problemstillingen i denne?

4. Har studenten vist evne til selvstendighet (og originalitet) ved valg av problemstilling og/eller gjennomføring av analysen?

5. I hvilken grad er det valgt et egnet forskningsdesign ─ og er det begrunnet på en overbevisende måte innenfor den ramme som oppgaven setter?

6. I hvilken grad er metoden(e) som er valgt velegnede ─ og er de metodiske valgene begrunnet på en overbevisende måte innenfor den rammen som oppgaven setter?

7. Hvilken innsats har studenten lagt ned i innsamling og/eller tilrettelegging av materialet som benyttes i analysen?

8. Har studenten vist evne til å bygge opp og gjennomføre analysen på en klar, systematisk og effektiv måte, med relevante og stringente resonnementer? I hvilken grad har studenten sørget for å underbygge eller belegge påstander som fremsettes?

9. I hvilken grad er resultatene av analysen holdbare? Er det etablert funn eller konklusjoner som forskersamfunnet kan ha tillit til?

10. Har studenten vist evne til å skrive klart, svare på problemstillingen som er satt opp og argumentere saklig (benytte enakademisk form)? (Kravene til språklig klarhet, og fremstillingen av stoffet mer generelt, gjelder alle typer masteroppgaver uansett studiepoengstildeling.)

11. I hvilken grad er bruken av referanser i forbindelse med sitater og kilder korrekt, herunder en fullstendig og riktig ført litteraturliste?
 

(Fra retningslinjer for kvalitativ karakterbedømmelse vedtatt av Nasjonalt fagråd for statsvitenskap, vedtatt 27.10.05)

Nyttig for SAMPOL100/103 og EUR101

Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket. Tilrådd referansestil er "Chicago forfattar-år".

Litteratur utover pensum finn du gjennom bibliotekkatalogen på nettet. UBs katalog ligg i søkemotoren  

 • Oria.noSidan denne katalogen inneheld i storleiksorden 3,7 milliardar dokument er det naudsynt å søka presist for ikkje å få for lange trefflister. Best brukt til å finna bøker artiklar ved å søka på fullstendig tittel. Men dersom du søker på norsk vil du relativt enkelt finna det som er skrive om emnet på norsk. 
 • Emnesøking på UBs bøker er enklare å få til på bøkene sin oppstillingssignaturar i "UBB Emneregister". Søk her gjev også treff på dei elektroniske bøkene i katalogen. 
 • Google Scholar er betre enn oria.no for å finna norsk nettdokument som forskingsrapportar, doktoravhandlingar og masteoppgåver.

 

Leksikon og handbøker

     Viktigaste ressurs som ikkje er direkte på pensumlista er Statsvitenskapelig leksikon (Oppstilling 320.03 Sta). Digitalisert versjon       av 1997 utgåva finn du her. Leksikonet er også nyttig fordi det har ei engelsk-norsk statsvitskapleg ordliste.

     Ålmennleksikon du har tilgjenge til på nettet er:

    Fagleksikon du kan søka i hvis nerden i deg tek overhand er: 

Og for å følge med hjemme:

     PressDisplay - Lokale, nasjonale og internasjonale aviser

Spesielt for SAMPOL105/106/107

Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket. Tilrådd referansestil er "Chicago forfattar-år".

Denne sida er fokusert på informasjonsressursar det kan vera nyttig å bruka ved skriving innleveringsoppgåver og ev heimeeksamen.

Nyttig for SAMPOL260

Å skrive bacheloroppgave er et "prosjekt". Du kan ha nytte av å se på prosjektplanleggingsverktøyet Sage Research Methods Project Planner. Det er ikke så avskrekkende som det ser ut ved første blikk og kapittelet om metode er definitivt nyttig for å sette seg inn i hva de ulike samfunnsvitenskapelige metodene faktisk er. 

Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i biblioteket. Tilrådd referansestil på sampol er "Chicago forfattar.år".
For unngå stryk på grunn av plagiat: Bruk av kilder i skriftlige arbeider
 

Det første steget etter at du har funne ut av kva du vil skriva oppgåve om er å finna litteratur - bøker og artiklar - på emnet slik at du kan få ei viss oversikt over det.Vellukka litteratursøking byrjar med å finna ut kva det fenomenet du vil analysera heiter. Altså, kva statsvitskaplege faguttrykk, norske og engelske, som vert brukt på det. Kjelder til dette er sjølvsagt pensumbøkene på kursa du har hatt - og meir spesialisert, fagleksikon som: 

Leksikon er spesilelt nyttige for å få oversyn over faghistoria og forskinga på det emnet du vil skriva om. Både leksikon og handbokartiklar har svært nyttige bibliografiar og alle artiklane i dei er fagfellevurderte - og difor trygge å bruka. Du finn fleire leksikon nedanfro.

Til bacheloroppgåva vil du trenge litteratur ut over pensumbøkene dine. Denne finn du i bibliotekkatalogen på nettet. Skriv du på norsk om norske tilhøve er tilgjengelig litteraturmengd (artikler og bøker) overkommeleg. Tilgjengelig søkemotorer er_ 

Google Scholar er betre enn oria.no for å finne norske nettdokument (masteroppgaver, rapportar etc.). I oria.no finn du absolutt alt UB abonnerar på og endå litt til. Sidan du difor søkjer 3,8 milliardar dokument med veldig ujamne søkedata vert trefflistene ofte uendeleg lange. Katalogen eignar seg difor best til søking etter bøker/artiklar du har namnet på. Søking etter artiklar på emne er ei utfordring. Ein måte å søka etter bøker på emne er å bruka 

Her søker du på bøkene sine emnekoder (som også er den koden bøkene er stilt opp på) via emneod, f.eks. USA : Valg, som viser til en eller flere hyllesignaturer. Trefflisten vil inneholde både trykte bøker og e-bøker. 

Andre oppslagsverk som kan være nyttige er:

Tidsskriftartiklar finn du i katalogen, men norske artiklar er lettast å finna i

Men emnesøk etter artiklar er det mest fruktbart å gjera i databasen

der du også finn e-bøker, avisartiklar og internasjonale doktoravhandlingar.


Neste trinn er val av metode. Også her er pensumbøkene frå MET102 nyttige - og i mange tilfelle treng du ikkje meir. På metodebokhylla på UBBSV står desse bøkene:

 • 300.72    Bøker om forsking. Evalueringsforsking.
 • 300.721  Generelle metodebøker.
 • 300.722  Kvalitativ og historisk metode. Case-studiar.
 • 300.723  Kvantitativ og samanliknane metode.
 • 300.724  Eksperimentelle metodar
 • 300.727  Statistisk metode. (R, SPSS, STATA)

Metodelitteratur på nett, sjå Sage Research Methods Online
for:

 

Andre sentrale databasar er:

Og sist, men ikkje minst til styrking av almennkunnskapen:

The Encyclopedia of Misinformation

Metode

Sampol er det einaste samfunnsfaget som er definert ut frå sin metode: Den samanliknande (komparative) metoden. Dette er ein kvantitativ metode, utan omsyn til at det som vert samanlikna er produkt av case-studiar, som alltid vil vera kvalitative, eller statistikk på forholdstallsnivå, som alltiv vil være kvantitativ. 
 
Metodelitteratur på bokhyllene:

 • 300.72    Bøker om forsking. Evalueringsforsking.
 • 300.721  Generelle metodebøker.
 • 300.722  Kvalitativ og historisk metode. Case-studiar.
 • 300.723  Kvantitativ og samanliknane metode.
 • 300.724  Eksperimentelle metodar
 • 300.727  Statistisk metode. (R, SPSS, STATA)

Metodelitteratur på nett: Sage Research Methods Online

Bøker

Den trykte litteraturen utgjer i dag berre ein brøkdel av samlinga til UBBSV - men til gjengjeld kan henda den viktigstae delen, sentrale monografiar, dei faglege klassikararne og pensumbøkene.

Du finn alle bøker om eitt emne ved å søka i Emneregisteret.

Men det lettaste er å gå rett på hylla, der "politikk" står på hyllene frå 320 til 328, men sidan bøkene står oppstilt etter emne, ikkje etter fag, finst det relevant litteratur i dei fleste hovudklassane. Tabellen nedanfor viser kor du bør leita. Bøker om terrorisme står faktisk på tra ulike hyller, alt etter kva aspekt ved fenomenet dei handlar om.

EmneOppstilling
(Hovednummer; alternativt
nummer)
Reol nr.
 
          
Afrika320.96; 960.   
Afrika sør for Sahara320.967; 967   
Borgerrettigheter323.4   
Demokrati og demokratisering321.8   
EU341.2422   
Etniske minoritetar323.1; 305.8   
Europa940.   
Fascisme og nazisme320.533; 335.6   
Folkerett341.   
Feminisme305.42   
Forsvar355.   
Globalisering303.482   
Humanitær intervensjon341.584   
Imperialisme325.3   
India og Sør-Asia320.954; 954.   
Innvandringspolitikk325.4   
Internasjonal politikk327.   
Islamisme320.557   
Kina, Det fjerne Austen320.951, 951.   
Kommunisme og postkommunisme320.91717   
Komparativ politikk som emne320.3   
Konservatisme320.52   
Korporatisme322.   
Krig303.66   
Kvinner og politikk320.082   
Latin-Amerika320.98; 980.   
Liberalisme320.51   
Marxisme335.4   
Menneskerettigheter323.   
Metode300.72   
Midt-Austen320.956; 956.   
Militærregimer322.5   
Miljøvern333.7; 363.7   
Nasjonalisme320.54   
Noreg948.1   
Offentleg forvalting352.-354   
Parlament328.   
Politikk i enkelte land320.9   
Politisk geografi320.12   
Politisk korrupsjon353.46   
Politisk sosiologi306.2   
Politisk teori320.011   
Politisk utvikling320.3   
Politiske ideologiar320.5   
Politiske parti324.2   
Politisk retorikk320.014   
Politisk økonomi330.1   
Rational choice320.019   
Religion og politikk322.1   
Revolusjon303.64   
Russland og Aust-Europa320.947   
Sikkerhetspolitikk327.1   
Sosiale bevegelser303.484   
Sosialpolitikk361.   
Staten320.1   
Statssamanbrot. Suverenitet320.15   
Statistisk metode300.727   
Stein Rokkan320.092 Rok   
Samfunnstryggleik363.32   
Søraustasia320.959   
Sørlege Afrika320.968   
Teknologi og samfunn303.483   
Terrorisme363.325   
Tyskland og Sentral-Europa320.943   
USA973.   
Utanrikspolitikk327.   
Utviklingsland320.91724   
Utviklingshjelp338.91   
Val324.9   
Økonometri330.01519   
Økonomisk geografi og historie330.9   
Økonomisk politikk338.9   
     

Artiklar

Det er neppe meir enn tre prosent av alt som finst på nettet som er relevant for nokon samfunnsvitskap. Artikkelsøking er difor ein risikosport i eit "oppdagingsvertøy" som oria.no. Men søker du på norsk etter norske artiklar er det sannsynleg at du finn det du leitar etter - dersom det er skrive noko om det på. Noko som slett ikkje er sikkert.Kjelder til søking etter norske ariklar er:

 

Oppgaveskriving og referansehandtering

 • Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving som har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering. Er du i tvil, spør etter hjelp i bibliotekeket.

 • For masteroppgåveskriving er Sage Research Methods Project Planner definitivt nyttig hjelpemiddel. Både kapittla om litteraturgjennomgang og dei einskilde  samfunnsvitskaplege metodane er nær sagt obligatorisk lesnad.

  For unngå stryk på grunn av plagiat:
  Bruk av kilder i skriftlige arbeider