Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket

Bibliometriske tjenester

Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket tilrettelegger analyser og gir råd knyttet til publiseringsvirksomheten ved UiB.

Hovedinnhold

Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket tilrettelegger analyser og gir råd knyttet til publiseringsvirksomheten ved UiB, bibliometriske indikatorer og synlighet av forskningen. Bibliometrigruppen er representert i UiBs analysegruppe, BOA-teamet, UiB Ferd, og nasjonale utvalg og prosjekt om bibliometri. 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål ang. publiseringsvirksomheten ved UiB, dersom du trenger hjelp med egne analyser, eller råd for å øke synlighet av egen forskning. 

Under finner du et utvalg av analyser vi kan gjennomføre. Nederst kan du lese om våre prinsipper for ansvarlig bruk av bibliometri. 

Analyser og tjenester

Vi besvarer forskjellige typer henvendelser som gjelder publiseringsaktiviteten ved UiB. Under finnes eksempler på analyser vi har utført på forespørsel.

Det understrekes at en bibliometrisk analyse ikke kan erstatte en fagfellevurdering, men kan likevel med fordel benyttes i utforskning av trender eller som et tilleggselement i et videre beslutningsgrunnlag. Du kan lese om våre prinsipper for ansvarlig bruk av bibliometri nederst på siden. 

Eksempler av analyser:

 • Sampublisering mellom UiB og utvalgte institusjoner/land (for eks. hva publiserer vi med Latin Amerika?)

 • Bibliometrisk kartlegging av spesifikke forskningsfelt. I det siste har vi jobbet med analyser av FNs bærekraftsmål (SDGs) og UiBs satsningsområder, samt forsker prosjektet (for eks. medisinsk utdanning). 

 • Siteringsanalyser, for eks. for å finne høyt siterte publikasjoner, eller co-siterings nettverksanalyser 

 • Tall om bruk utenfor akademia, for eks. i policy dokumenter (alternative metrics)

 • Oversikt over publikasjoner og statistikk for "impact" (for eks. siteringer, sidevisninger, omtale i sosiale medier) for spesifikke prosjekt 

 • Publiseringsvirksomhet for utvalgt fakultet per stillingstype

Vi kan også støtte CV-bygging og søknad, om du vil finne publiseringsstatistikk for å vise produktivitet og gjennomslag av forskningen (for eks. siteringer, sidevisninger, omtale i sosiale medier). For å begynne å finne tall selv, se vår veileder, Profiles and Publishing Statistics.

Retningslinjer for bruk av bibliometri ved Universitetsbiblioteket  

Bibliometri er en kvantitativ analysemetode som brukes til analyse av vitenskapelige publikasjoner og deres siteringer. Analyser kan brukes til å kartlegge aktiviteten for institusjoner og fagmiljøer, samt vise samarbeidsmønstre og publikasjoners gjennomslag.   

Analysene baseres som regel på nasjonale forskningsdokumentasjonssystemer (CRIS) og internasjonale kommersielle siteringsdatabaser. En bibliometrisk analyse skal ikke erstatte en fagfellevurdering og det må ikke trekkes noen bastante og forenklete konklusjoner om den vitenskapelige kvaliteten. Den kan likevel brukes i strategiske beslutninger og støtte en evalueringsprosessen.

Dokumentet beskriver derfor noen av prinsippene for ansvarlig bruk av bibliometri. Prinsippene bygger på  nasjonale retningslinjer.      

Bibliometrigruppen ved UB legger disse prinsippene til grunn for sitt arbeid.   

Datakvalitet/pålitelighet av analysen    

 1. Tydeliggjør begrensninger og utfordringer med tilgjengelig datagrunnlag og analyse. Alle datakilder har sine begrensninger. Datagrunnlaget bør derfor velges basert på formålet, og begrensinger i datakilden og analysen bør tydeliggjøres.   

Åpenhet og transparens     

 1. Datagrunnlaget skal gjøres tilgjengelig så langt det er lov mht GDPR og så langt det lar seg gjøre i praksis (mtp datastørrelse).  
   
 2. Analysene skal skje i samråd med bestilleren. Formål av analysen bør defineres og risiko for ev. misbruk bør minskes.  
   
 3. Analysene skal som regel skje i samråd med de som skal evalueres, særlig i de tilfellene bibliometriske analyser skal brukes som evalueringsgrunnlag.   

 Avklaring av behov og valg av indikatorer     

 1. Ta hensyn til ulike fag og publiseringspraksis. Siteringsanalyser kan bare utføres for fagmiljøer som er godt dekket i valgt og tilgjengelig siteringsdatabase. Forskning på nasjonale forhold og fagfelt som bruker ikke-engelskspråklige kommunikasjonsformer kan være dårlig representert i tilgjengelige datakilder.  Dette bør tas hensyn til i en kartlegging/evaluering.
   
 2. Vurder gruppens/utvalgets størrelse opp mot robusthet av mulige indikatorer. For eksempel skal publikasjonspoeng ikke  anvendes på individnivå eller små grupper.
   
 3. Bruk ikke indikatorer som er ikke egnet til formålet.  For eksempel, unngå bruk av tidsskriftindikatorer (JIF og nivå) på individnivå, små grupper og enkle artikler. 
   
 4. Bruk enkle indikatorer framfor sammensatte og vektede. Sammensatte indikatorer som publikasjonspoeng kan tilsløre sammenhenger.
   
 5. Bruk flere indikatorer for å belyse kontekst og øke robustheten av analysen.