Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket

Bibliometriske tjenester

Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket tilrettelegger analyser og gir råd knyttet til publiseringsvirksomheten ved UiB.

Hovedinnhold

Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket tilrettelegger analyser og gir råd knyttet til publiseringsvirksomheten ved UiB, bibliometriske indikatorer og synlighet av forskningen. Bibliometrigruppen er representert i UiBs analysegruppe, BOA-teamet, UiB Ferd, og nasjonale utvalg og prosjekt om bibliometri. 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål om publiseringsvirksomheten ved UiB, dersom du trenger hjelp med egne analyser, eller råd for å øke synlighet av egen forskning. 

Under finner du et utvalg av analyser vi kan gjennomføre. Nederst kan du lese om våre prinsipper for ansvarlig bruk av bibliometri. 

Analyser og tjenester

Vi besvarer forskjellige typer henvendelser som gjelder publiseringsaktiviteten ved UiB. Under finnes eksempler på analyser vi har utført på forespørsel.

Det understrekes at en bibliometrisk analyse ikke kan erstatte en fagfellevurdering, men den kan likevel med fordel benyttes i utforskning av trender eller som et tilleggselement i et videre beslutningsgrunnlag. Du kan lese om våre prinsipper for ansvarlig bruk av bibliometri nederst på siden. 

Eksempler på analyser:

 • Sampublisering mellom UiB og utvalgte institusjoner/land (for eksempel hva publiserer vi med Latin-Amerika?)

 • Bibliometrisk kartlegging av spesifikke forskningsfelt. I det siste har vi jobbet med analyser av FNs bærekraftsmål (SDGs) og UiBs satsningsområder, samt ulike prosjekter på bestilling fra forskere (for eksempel om medisinsk utdanning). 

 • Siteringsanalyser, for eksempel for å finne høyt siterte publikasjoner, eller kartlegge siteringsnettverk.

 • Tall om bruk av forskning utenfor akademia, for eksempel i policydokumenter (alternative metrics).

 • Oversikt over publikasjoner og statistikk for "impact" (for eksempel siteringer, sidevisninger, omtale i sosiale medier) for spesifikke prosjekt. 

 • Publiseringsvirksomhet for utvalgt fakultet per stillingstype.

Vi kan også støtte CV-bygging og søknad, om du vil finne publiseringsstatistikk for å vise produktivitet og gjennomslag av forskningen (for eksempel siteringer, sidevisninger, omtale i sosiale medier). For å begynne å finne tall selv, se vår veileder Profiles and Publishing Statistics.

Retningslinjer for bruk av bibliometri ved Universitetsbiblioteket  

Bibliometri er en kvantitativ analysemetode som brukes til analyse av vitenskapelige publikasjoner og deres siteringer. Analyser kan brukes til å kartlegge aktiviteten for institusjoner og fagmiljøer, samt vise samarbeidsmønstre og publikasjoners gjennomslag.   

Analysene baseres som regel på nasjonale forskningsdokumentasjonssystemer (CRIS) og internasjonale kommersielle siteringsdatabaser. En bibliometrisk analyse skal ikke erstatte en fagfellevurdering og det må ikke trekkes noen bastante og forenklete konklusjoner om den vitenskapelige kvaliteten. Den kan likevel brukes i strategiske beslutninger og støtte en evalueringsprosess.

Dokumentet beskriver derfor noen av prinsippene for ansvarlig bruk av bibliometri. Prinsippene bygger på  nasjonale retningslinjer.      

Bibliometrigruppen ved UB legger disse prinsippene til grunn for sitt arbeid.   

Datakvalitet/pålitelighet av analysen    

 1. Tydeliggjør begrensninger og utfordringer med tilgjengelig datagrunnlag og analyse. Alle datakilder har sine begrensninger. Datagrunnlaget bør derfor velges basert på formålet, og begrensninger i datakilden og analysen bør tydeliggjøres.   

Åpenhet og transparens     

 1. Datagrunnlaget skal gjøres tilgjengelig så langt det er lov med hensyn til GDPR og så langt det lar seg gjøre i praksis (med tanke på datastørrelse).  
   
 2. Analysene skal skje i samråd med bestilleren. Formålet med analysen bør defineres og risiko for eventuelt misbruk  minimeres.  
   
 3. Analysene skal som regel skje i samråd med de som skal evalueres, særlig i de tilfellene hvor bibliometriske analyser skal brukes som evalueringsgrunnlag.   

 Avklaring av behov og valg av indikatorer     

 1. Ta hensyn til ulike fag og publiseringspraksiser. Siteringsanalyser kan bare utføres for fagmiljøer som er godt dekket i valgt og tilgjengelig siteringsdatabase. Forskning på nasjonale forhold og fagfelt som bruker ikke-engelskspråklige kommunikasjonsformer kan være dårlig representert i tilgjengelige datakilder.  Dette bør tas hensyn til i en kartlegging/evaluering.
   
 2. Vurder gruppens/utvalgets størrelse opp mot robusthet av mulige indikatorer. For eksempel skal publikasjonspoeng ikke  anvendes på individnivå eller små grupper.
   
 3. Bruk ikke indikatorer som er ikke egnet til formålet.  For eksempel, unngå bruk av tidsskriftindikatorer (Journal Impact Factor og nivå) på individnivå, små grupper og enkeltartikler. 
   
 4. Bruk enkle indikatorer framfor sammensatte og vektede. Sammensatte indikatorer som publikasjonspoeng kan tilsløre sammenhenger.
   
 5. Bruk flere indikatorer for å belyse kontekst og øke robustheten av analysen.