Hjem
Universitetsbiblioteket

Bestill et kurs fra Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket tilbyr tilrettelagte kurs etter avtale med programansvarlige eller forelesere. Vi har kompetanse på søking, databaser, sitering & etikk og referansehåndtering. Kursene kan tilpasses etter studentenes nivå og behov. En PDF av kursmatrisen kan lastes ned nederst på siden.

Neste
Finne
Foto/ill.:
UBB
1/4
Vurdere
Foto/ill.:
UBB
2/4
Sitere
Foto/ill.:
UBB
3/4
Forske
Foto/ill.:
UBB
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Bestill et kurs for dine studenter eller en gruppe ansatte

Informasjonskompetanse er grunnleggende for forskning, utdanning og formidling på høyt nivå, og det er også et formelt krav til læringsutbytte som beskrevet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. For å fylle dette kravet tilbyr Universitetsbiblioteket opplæring.  

Som tabellen under skisserer, kan kurset inneholde et eller flere av følgende temaer:

1. Finne relevant litteratur,

2. Kilde-vurdering og korrekt bruk av kilder,

3. Sitering og referansehåndtering,

4. Forskning og opphavsrett. Se egen kursoversikt.

Opplæringen er tilpasset fagnivå med innholdsmessig progresjon. Undervisningen vil bli tilpasset studentenes nivå og emne for å støtte deres faglige utvikling. Opplæringen inkluderer også kurs knyttet til forskerutdanningen og videreutdanning for vitenskapelig ansatte. 

Det ideelle er at kursene utvikles og arrangeres i samarbeid med fagmiljøene. Men biblioteket tilbyr også ferdige undervisningsopplegg tilpasset fag og nivå. Alle kurs er gratis for studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Ta kontakt med biblioteket

Her finner du også forslag til ulike kursskisser:

Introduksjon til Universitetsbibliotekets ressurser

Språk: Norsk eller engelsk.

Mål og innhold: Kurset har som mål å gi innsikt i Universitetsbibliotekets tjenester og tilbud. Sentrale verktøy for å lokalisere og skaffe litteratur presenteres. Det kan gis omvisning i bibliotekets lokaler.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakerne
• kjenne til Universitetsbibliotekets ressurser
• kunne finne informasjon og fagstoff som kan belyse en problemstilling
• kunne finne frem i biblioteket
• kunne bestille og reservere litteratur

Anbefalte krav til forkunnskaper: Ingen.

Læringsaktiviteter
• Presentasjon og instruksjon
• Øvelser på PC
• Omvisning

 

Sitering og etikk

Språk: Norsk eller engelsk.

Mål og innhold: Kurset har som mål å gi innsikt i etisk bruk av kilder i eget arbeid. Prinsipper for korrekt sitering gjennomgås, og vanlige referansestiler innen fagmiljøet presenteres.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakerne
• kjenne til universitetets retningslinjer for akademisk redelighet
• kunne forstå betydning og nødvendighet av korrekt referering
• kunne vurdere hva som trenger referanser i eget arbeid
• kunne referere ulike kildetyper og skrive litteraturliste i eget arbeid etter en gitt stil

Anbefalte krav til forkunnskaper: Ingen.

Læringsaktiviteter
• Forelesning
• Oppgaver
• Gruppediskusjoner

 

 

Litteratursøk til oppgaveskriving - basis

Språk: Norsk eller engelsk.

Målgruppe: Studenter som skal skrive oppgave.

Mål og innhold: Kurset har som mål å gi grunnleggende innsikt i informasjonssøk og vurdering av ulike
informasjonsressurser.

Læringsutbytte: Etter fullført kurs skal deltakerne
• kjenne til grunnleggende informasjonsressurser og forskjeller mellom dem
• kunne søke etter og finne relevant informasjon og fagstoff som belyser egen problemstilling
• kunne anvende grunnleggende kriterier for kildevurdering
• kjenne til ordninger for kvalitetssikring av litteratur

Anbefalte krav til forkunnskaper: Ingen.

Læringsaktiviteter
• Forelesning / presentasjon
• Individuelt arbeid på PC
• Gruppediskusjoner

 

 

Litteratursøk til oppgaveskriving - avansert

Språk: Norsk eller engelsk.

Målgruppe: Studenter som skal skrive lengre tekster.

Mål og innhold: Kurset har som mål at studentene behersker informasjonssøk og kan vurdere relevante
informasjonsressurser. Utgangspunkt er studentenes egne problemstillinger i oppgaveskriving.

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal deltakerne
• kunne bruk relevante fagspesifikke databaser
• kunne bruke søketeknikker for å finne informasjon og fagstoff
• kunne vurdere ulike informasjonsressurser og deres relevans for problemstillinger
• kunne holde seg oppdatert innenfor sentrale informasjonsressurser i eget fagfelt

Anbefalte krav til forkunnskaper: Kjenne til bibliotekets tjenester og tilbud, kunne grunnleggende litteratursøk.

Læringsaktiviteter
• Forelesning / presentasjon
• Individuelt arbeid på PC
• Gruppediskusjoner

 

 

Kildevurdering

Språk: Norsk eller engelsk.

Mål og innhold: Kurset har som mål å vise sammenhengen mellom god kildebruk og faglig kvalitet. Vurderingskriterier presenteres. Metoder for formell kvalitetssikring av ulike kilder gjennomgås.

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal deltakerne
• kunne anvende kriterier for kildevurdering
• forstå ulike former for relevans kilder kan ha for egen oppgavetekst
• forstå sammenheng mellom kilders relevans og kilders kontekst
• kjenne til og kritisk kunne vurdere vanlige ordninger for å kvalitetssikre dokumenter

Anbefalte krav til forkunnskaper: Ingen.

Læringsaktiviteter
• Forelesning
• Gruppearbeid

 

 

Referansehåndteringsverktøy

Språk: Norsk eller engelsk.

Mål og innhold: Kurset har som mål å vise hvordan man kan bruke referansehåndteringsverktøy til å holde orden på referanser, og hvordan man siterer og lager litteraturlister. Metoder for import og eksport av referanser og for utforming av litteraturlister blir gjennomgått. Muligheter for organisering av data i referansehåndteringsverktøy presenteres.

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal deltakerne
• kunne beherske et relevant referansehåndteringsverktøy
• kunne lage personlig database i det aktuelle programmet for å holde orden på referanser og tilhørende fulltekstdokumenter
• kunne overføre referanser fra ulike bibliografiske databaser til referansehåndteringsprogrammet
• kunne integrere referanser i et tekstbehandlingsprogram og lage litteraturlister
• kunne velge en referansestil som svarer til krav innen for et gitt fagfelt

Anbefalte krav til forkunnskaper: Ingen når det gjelder referansehåndteringsverktøyet. Grunnleggende kjennskap til litteratursøk og IT.

Læringsaktiviteter
• Presentasjon og instruksjon
• Øvelser på PC

 

 

Søkestrategier, organisering og bruk av informasjon i eget forskningsarbeid

Språk: Norsk eller engelsk.

Målgruppe: Ph.d.-kandidater, forskere.

Mål og innhold: Kurset har som mål å dyktiggjøre ph.d.-kandidater og nye forskere i deres samspill med vitenskapelig informasjon. Kurset gir innsikt i organiseringen av faglitteraturen, og belyser særtrekk i ulike databaser. Det jobbes med ulike metoder for effektiv søking og verktøy for å skaffe seg oversikt over fagfeltet, samt holde seg faglig oppdatert. Strategier for publisering drøftes med henblikk på gjennomslag for eget arbeid. Problemstillinger relatert til opphavsrett kan diskuteres.

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal deltakerne
• kjenne til grunnprinsippene for hvordan informasjon er organisert, inndelt etter type
 informasjon og grad av kvalitetssikring
• kjenne til ordninger for kvalitetssikring (for eksempel fagfellevurdering)
• kjenne til relevante databaser innen eget fagfelt
• kunne søke målrettet og effektiv og utnytte databasenes spesielle egenart
• beherske metoder for å vurdere og behandle søkeresultater
• benytte seg av tjenester for nyhetsvarsling (RSS og lignende)
• kunne ta stilling til opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av
 andres intellektuelle arbeid
• kunne reflektere over etiske problemstillinger vedrørende medforfatterskap
• kjenne til ulike kanaler for publisering og kriterier for rangering av publikasjonskanaler
• kjenne til evaluering av forskning etter bibliometriske metoder som bygger på antall
 publikasjoner og siteringer
• kunne reflektere kritisk rundt målingsmetodene og deres bruk i evalueringsøyemed
• kjenne til og kunne bruke det nasjonale system for registrering, evaluering og rapportering av forskning og forskningsdokumentasjon (CRISTIN o.l.)

Anbefalte krav til forkunnskaper: Grunnleggende kjennskap til litteratursøk og publiseringsprosesser.

Mulige læringsaktiviteter
• Forelesning
• Verksted med individuelt arbeid og gruppediskusjoner

 

 

 

Opplæringstilbud ved Universitetsbiblioteket