Hjem
Universitetsbiblioteket

Retningslinjer for BORA

Retningslinjene tar blant annet for seg UBs ansvar, tilgjengelighet og samlingspolitikk.

Hovedinnhold

1. Mål

Bergen Open Research Archive (BORA) er Universitetet i Bergen (UiB) sitt åpne
forskningsarkiv. Alt materiale i BORA er åpent tilgjengelig i fulltekst på internett
(Open Access).
BORA sitt formål er å tilgjengeliggjøre og synliggjøre vitenskapelige publikasjoner,
doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver produsert av ansatte og studenter ved
institusjonen. BORA skal også sørge for sikker langtidslagring av det materialet som
tilgjengeliggjøres.

2. UBs ansvar

Universitetetsbiblioteket i Bergen (UB) har ansvar for drift av BORA i samarbeid med
IT-avdelingen ved UiB. UB drifter BORA på vegne av Universitetet i Bergen (UiB).
UB har et begrenset redaktøransvar for innholdet i BORA. UB har ansvar for å
rettighetsklarere vitenskapelige publikasjoner i forhold til utgiver og å sørge for at
tilgjengeliggjøring i BORA er godkjent av forfatter.
UB har ansvar for å merke materiale i BORA med korrekt rettighetsinformasjon.
UB har ikke ansvar for vurdering av kvalitet på arbeidet i forhold til
tilgjengeliggjøring i BORA. Forfatter må selv ta ansvar for en slik vurdering.

3. Tilgjengelighet

Innholdet i BORA er åpent tilgjengelig på internett for brukere å lenke til, laste ned
og lese. I noen tilfeller er materialet tilgjengelig med en lisens som gir utvidede
rettigheter for viderebruk.
BORA vil til enhver tid gjøre metadata tilgjengelig for bruk av andre aktører, for
eksempel via Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH),
som innebærer at søketjenester kan hente metadata om og lenke til BORAs
dokumenter. Google Scholar og Google indekserer BORA.
Materialet i BORA kan tilgjengeliggjøres etter en embargoperiode for artikler der
utgivers retningslinjer krever en embargoperiode, og for masteroppgaver der
umiddelbar tilgjengeliggjøring i BORA kan være til hinder for senere publisering. Da
blir metadata umiddelbart tilgjengelig, men tilgang til fulltekstfilen blir lukket inntil
embargoperioden er over.

4. Metadata

Metadatastandarden som brukes for registrering i BORA er basert på kvalifisert Dublin Core.

5. Samlingspolitikk

Følgende kriterier gjelder for inkludering av materiale for tilgjengeliggjøring i BORA:

Institusjonell tilknytning
Materialet i BORA må være produsert av ansatte, ph.d.-kandidater eller studenter ved
UiB. Masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger avlagt ved andre institusjoner skal
ikke tilgjengeliggjøres i BORA.
Ansattilhørighet baseres på data fra SEBRA. Det stilles ikke krav om stillingsprosent
eller fast ansettelse. Studenttilhørighet baseres på data fra Felles Studentssystem
(FS).
Forskningsinstitusjoner i UiBs randsone har anledning til å ha egne samlinger i BORA. Ansatte fra disse institusjonene kan
tilgjengeliggjøre sine publikasjoner i BORA.
For samleverk kan publikasjonen tilgjengeliggjøres så lenge en av redaktørene av
verket er ansatt ved UiB. Hvis ikke kan kun de kapitlene/underdelene av verket som
er produsert av UiB-forfattere tilgjengeliggjøres i BORA.
Pensjonerte ansatte fra UiB kan tilgjengeliggjøre sine publikasjoner i BORA. Tidligere
ansatte kan tilgjengeliggjøre sine publikasjoner i BORA dersom materialet ble skapt i
den perioden hun/han var ansatt ved UiB.

Dokumenttyper
Følgende dokumenttyper kan inngå i BORA:
● Arbeidsnotat (Working paper) - brukes for dokumenter som inngår i en
arbeidsnotatserie eller lignende (working paper, discussion paper m.v.).
● Bok (Book) - brukes for bok eller monografi, inkludert antologi. Kan være
fagfellevurdert. Kan være tidligere publisert eller upublisert.
● Bokkapittel (Chapter) - brukes for bokkapittel, artikkel i
antologi/artikkelsamling, og også deler av en bok/monografi (for eksempel
flere kapitler). Kan være fagfellevurdert.
● Doktorgradsavhandling (Doctoral thesis)
● Forelesning (Lecture) - brukes for prøveforelesninger, gjesteforelesninger
etc., samt andre faglige presentasjoner. Dokumentert i form av manus eller
opptak (lyd eller film).
● Konferansebidrag (Conference object) - brukes for alle typer objekter
relatert til en konferanse, som presentasjon, foredrag eller poster, dokumentert
i form av manus eller opptak (lyd eller film). Kan være fagfellevurdert.
● Kronikk (Chronicle) - brukes for kronikk i avis eller magasin. Andre typer
avisartikler registreres ikke.
● Kunstnerisk utviklingsarbeid (Artistic research)
● Masteroppgave (Master thesis) - brukes for alle studentoppgaver på høyere
grad. 
● Tidsskriftsartikkel (Journal article) - brukes for artikler i tidsskrifter. Kan
være ulike versjoner, kan være fagfellevurdert.
● Vitenskapelig rapport (Research report) - brukes for vitenskapelige
dokumenter som inngår i en rapportserie, eller som kalles rapport på
tittelbladet. Kan være fagfellevurdert. Administrative rapporter registreres
ikke.
I tillegg er det mulig å legge til andre dokumenttyper i BORA etter behov. Eventuell
utvidelse av dokumenttyper avgjøres lokalt.
Av studentarbeider er det kun masteroppgaver og studentarbeider på høyere nivå
som tilgjengeliggjøres.

Publiseringsstatus og dokumentversjoner
Materiale i BORA kan ha ulik publiseringsstatus. Masteroppgaver må være bestått og
doktorgradsavhandlinger godkjent for disputas før tilgjengeliggjøring.
Doktorgradsavhandlinger kan tilgjengeliggjøres i BORA to uker før disputas (jf. regel
om offentlig tilgjengeliggjøring). Vitenskapelige artikler kan være i manuskript,
innsendt, akseptert, publisert eller oppdatert versjon.
BORA er også åpen for tilgjengeliggjøring av annet upublisert materiale, for eksempel
bøker, rapporter og lignende, som dermed kun publiseres i BORA.

Filformater og filstørrelser
BORA tar hovedsakelig i mot PDF-filer. Det er også mulig å laste opp supplementfiler i
andre format som ZIP-, XML-, CSV-filer med mer.
På grunn av tekniske begrensninger kan ikke filene være større enn 2 GB.

Opphavsrett
UiBs rettighetspolitikk sier at forfatter (ansatte og 
studenter) selv eier rettigheten til egne vitenskapelige publikasjoner.

Materiale i BORA blir tilgjengeliggjort innenfor de rammer som lov om opphavsrett til åndsverk gir, dersom ikke annen lisens er brukt. Publikasjoner tilgjengeliggjøres kun i BORA etter tillatelse fra rettighetshaver 
(utgiver/forfatter), dersom ikke en åpen lisens er brukt. Forfatter kan når som 
helst trekke tilbake sine publikasjoner fra BORA. 

Forfatter som ønsker å tilgjengeliggjøre i BORA har ansvar for å innhente skriftlig 
eller muntlig tillatelse fra sine medforfattere til tilgjengeliggjøring i BORA. Forfatter 
har også ansvar for å sørge for at innhold i publikasjonen (for eksempel bilder) kan
 tilgjengeliggjøres. UB kan bistå med informasjon og veiledning i rettighetsklarering.  

Grenseoppgang mot andre arkiv og tjenester ved UiB
Materiale som har en tilknytning til UiB, men som ikke er produsert av ansatte eller
studenter, vurderes for inkludering i Digitalt (De Digitale samlinger ved
Universitetsbiblioteket i Bergen).
Digitalt inneholder materiale fra UBs spesialsamlinger, samt materiale som har en
tilknytning til UiB, men der forfatter ikke nødvendigvis er ansatt eller student ved
UiB.
Universitetsbiblioteket tilbyr en tjeneste for open access-publisering av tidsskrift,
monografier og serier, Bergen Open Access Publishing (BOAP). Denne tjenesten tilbys
til fagmiljø som ønsker å konvertere eksisterende publikasjoner eller opprette nye på
en open access-plattform. Publikasjonene som tilgjengeliggjøres på denne plattformen
trenger ikke å være publisert av UiB-forfattere.
Det kan bli en viss overlapp mellom innholdet i Digitalt, BOAP, og i BORA. En
vurdering av hvor materialet skal tilgjengeliggjøres må derfor til en viss grad
avgjøres fra sak til sak, basert på institusjonell tilknytning, mengde, publiseringsplan
og ønske/ressurser til fagmiljø.

6. Arkivering

Langtidslagring av innholdet er et av hovedformålene til BORA. Alt materiale som
lagres får en permanent URL-adresse i form av en Handle-URL og i
bora.uib.no-domenet.
Forfatter kan velge å fjerne sine publikasjoner fra BORA i ettertid. Avhengig av lisens
og høsting fra søkemotorer er det likevel mulig at dokumentet vil være tilgjengelig
på internett etter at det er trukket tilbake. UB kan derfor ikke gi en garanti mot at
materialet fortsatt vil være tilgjengelig andre steder på internett etter at det er
trukket tilbake fra BORA.
Dersom materiale i BORA viser seg å inneholde alvorlige mangler, plagiat eller
innebærer en overtredelse av rettigheter vil det bli fjernet fra BORA.
UiB har egne lukkede arkiv for masteroppgaver (Eksamensarkivet) og for annet
vitenskapelig materiale/doktorgradsavhandlinger. Det er mulig å overføre metadata
og fulltekst fra disse arkivene til BORA.

7. Korrekturlesning og versjonsoppdatering

BORA tillater studenter å levere en revidert masteroppgave, dersom det bare er
skrive- og formatteringsfeil som er rettet. I BORA merkes disse oppgavene med en
beskrivelse av endring i merknadsfeltet.
For doktorgradsavhandlinger er det mulig å levere et erratum som tilgjengeliggjøres
sammen med avhandlingen.
For vitenskapelige artikler er det mulig å legge inn flere versjoner: Draft, Submitted,
Accepted, Published og Updated. For annet materiale er det mulig å levere oppdaterte
versjoner av materiale så lenge dette er tillatt av utgiver.
Som hovedregel erstatter ny versjon eksisterende. I noen tilfeller kan det være
aktuelt å legge inn ny versjon i en ny post.

8. Registrering og overføring mellom systemer

Vitenskapelige artikler registreres av forfatter i forskningsdokumentasjonssystemet
CRIStin. Her godkjenner forfatter tilgjengeliggjøring i BORA og laster opp fil. UB
sjekker rettighetsbetingelser for artiklene før de tilgjengeliggjøres i BORA.
Innleverte artikler som ikke kan tilgjengeliggjøres arkiveres i UiBs lukkede arkiv.
Masteroppgaver leveres i Studentweb av forfatter. Her godkjenner
også forfatter vilkår for tilgjengeliggjøring i BORA. Masteroppgaver overføres til
UiB Eksamensarkiv etter sensur. Oppgaver som er godkjent for åpen
tilgjengeliggjøring overføres til BORA. Forfatter kan også kontakte UB for å tilgjengeliggjøre oppgaven i ettertid.
Doktorgradsavhandlinger leveres i Avhandlingsportalen av forfatter. Her godkjenner
også forfatter vilkår for tilgjengeliggjøring i BORA. Avhandlinger der forfatter har sagt ja til tilgjengeliggjøring overføres til BORA. UB har ansvar for rettighetsklarering av artikler i de artikkelbaserte avhandlingene. Manuskriptversjoner av artikler legges
ikke ut uten tillatelse fra forfatter. Innenfor noen fagmiljø kan slik tilgjengeliggjøring være til hinder for senere publisering.
Det er ønskelig at annet vitenskapelig materiale skal registreres og leveres inn av
forfatter via CRIStin. Annet vitenskapelig materiale kan også registreres direkte i
BORA av UB eller av forfatter.

9. Dokumenter som ligger til grunn for BORAs retningslinjer

Universitetets policy for og ordning med Open Access, Protokoll fra møte i
universitetsstyret 29.11.2012 (sak 88)
Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og
arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen