Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotekets fagside for psykologi

Psykologi

Litteratur- og informasjonsressurser for generell psykologi, klinisk psykologi og arbeids & organisasjonspsykologi

Hovedinnhold

Velkommen til bibliotekets fagsider for psykologi!

På denne siden finner du informasjon om hvordan finne frem til ulike kilder for faglitteratur, samt nyttige nettressurser. Øverst finner du også noen lenker til informasjon om tema som det ofte er spørsmål om.

Send oss gjerne en e-post hvis du lurer på noe, eller kom innom skranken i bemannet åpningstid. Her finner du åpningstider og kontaktinformasjon for Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi.
Du kan også ta direkte kontakt med fagkontaktene nederst på siden. 

Å finne frem til faglitteratur og informasjonsressurser:

Bøker

De fleste bøker har en eller flere forfattere som står ansvarlige for det samlete innholdet i boken. Noen bøker har imidlertid kapitler skrevet av ulike forfattere, og med en eller flere redaktører ansvarlige for det samlete innholdet. Vær oppmerksom på ulike krav til hvordan disse skal refereres til.

Bøker som har som formål å gi en oversikt over en tematikk eller et fagområde har gjerne ordet "Håndbok" / "Handbook" i tittelen. For mer informasjon, se "Oppslagsverk og oversiktslitteratur".

Oria skal fange opp alle bøker vi har tilgang til, både e-bøker og fysiske bøker.

For mer informasjon om bruk av Oria, se nettsidene for studenter eller ansatte.

Det er i tillegg mulig å søke direkte i e-bokplattformer der det finnes mer detaljerte søkemuligheter.

 • PsycBOOKS Dette er bøker utgitt av APA (American Psychological Association). Søketermer fanger opp både boktitler og kapitler. Databasen inneholder en del eldre, klassiske bøker.
 •  Ebook Central På denne plattformen har vi tilgang til bøker fra mange ulike forlag. Her søker du i både tittel og fulltekst, noe som kan være nyttig, særlig dersom du er på jakt etter tema som det ikke finnes mye litteratur om.

Tidsskriftsartikler

De fleste tidsskriftartikler presenterer primærstudier, eller teoretiske bidrag. Det finnes imidlertid også mer omfattende oversiktsartikler, blant annet av oppsummert forskning. For mer informasjon, se "Oppslagsverk og oversiktslitteratur".

Oria kan brukes til å søke etter tidsskriftsartikler, men søkemulighetene er noe begrenset. For eksempel kan man ikke presisere søket til en artikkels tittel og sammendrag. For å gjøre et grundig og omfattende søk anbefales det å bruke spesialiserte databaser. Flere slike databaser er tilgjengelige – se denne oversikten.

Sentrale databaser

Følgende databaser inneholder nøkkelinformasjon om tidsskriftsartikler og andre publikasjoner. Det lenkes til fulltekst eller bibliotekets bestillingstjenester

 • PsycINFO (på Ovid-plattformen) er en omfattende database for psykologisk litteratur (indekserer mer enn 2300 tidsskrift). Den inneholder informasjon om tidsskriftsartikler, bøker, bokkapittel, avhandlinger og mer.
 • MEDLINE er en omfattende database for medisin og helsefag (indekserer mer enn 5500 tidsskrift).
  • Medline (Ovid) Denne plattformen har avanserte søkemuligheter og egner seg særlig godt ved systematiske søk.
  • PubMed (Medline): en gratis plattform, som også inkluderer publikasjoner fra PubMed Central.
 • Web of Science er en av verdens to største tverrfaglige databaser (indekserer mer enn 24 000 tidsskrift).

Søkemotorer

 • Google Scholar (GS) er trolig det mest omfattende søkeverktøyet for faglitteratur.  Søkeord matches mot ord i tittel og fulltekst. Det er mulig å avgrense søket til tittel, men ikke mulig å avgrense til tittel og sammendrag, noe som er vanlig ved søk i fagdatabaser.
  • Fordeler: Det er enkelt å gjøre et raskt søk og/eller finne en bestemt artikkel.  GS fanger også opp ikke-engelske publikasjoner, i motsetning til de fleste fagdatabaser.
  • Ulemper: Søkemulighetene i GS er noe begrensete, og derfor ikke så godt egnet til systematisk søking. Fordi det søkes i fulltekst gir søkene ofte svært mange treff. Det er verdt å merke seg at alt materiale funnet ved hjelp av GS ikke nødvendigvis har høy kvalitet. Med det enorme nedslagsfeltet GS har, er det ikke annet å forvente.
  • Anbefaling: Bruk fagdatabaser for grundige og systematiske søk, og suppler gjerne med GS.
  • Søketips
 • PubPsyc er en søkemotor for psykologisk faglitteratur med et Europeisk fokus. Den fanger opp et utvalg ressurser fra flere databaser. Avansert søk har samme brukergrensesnitt og muligheter som Avansert søk i Gooogle Scholar.

Norske tidsskriftsartikler

Artikler publisert på norsk fanges i svært liten grad opp i internasjonale fagdatabaser. Dersom du ønsker å fange opp norske publikasjoner er Oria og Google Scholar gode søkeverktøy. Du kan også søke i NORART,  eller sjekk Idunn, hvor du kan søke Universitetsforlaget og Gyldendal Akademisk etter tema.

Oppslagsverk og oversikter

Noen oppslagsverk, leksika og ordbøker er utgitt som bøker. Disse kan du søke etter i Oria, eller gå direkte til et relevant nettsted, for eksempel:

 • Oria  Bruk "Materialtype"- filteret for å avgrense til Ordbøker eller Oppslagsverk.
 • A dictionary of psychology Oxford Reference (definisjoner og korte beskrivelser av fenomener og begreper brukt innenfor psykologiske fagfelt).
 • International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (lengre artikler om ulike fagområder).
 • Oxford Handbooks En samling av håndbøker som tar for seg ulike sider ved fagfeltet. Bla igjennom etter tittel eller søk med relevante søkeord. Dette nettstedet har gode søkefunksjoner. Oxford Handbooks kan også gjenfinnes i Oria. Noen titler har vi både i elektronisk og papirformat, mens andre har vi kun i papirformat.

Oversiktsartikler (reviews) kan søkes etter i databaser på lik linje med tidskriftartikler. De fleste databaser har filter for resultatlisten der du kan velge "reviews" eller lignende. Les mer om relevante databaser under overskriften "tidsskriftartikler".

Epistemonikos er en verdifull ressurs som er spesialisert på oversiktsartikler. Den fanger opp slike artikler fra mange forskjellige databaser, blant andre Cochrane, Medline/Pubmed og PsycInfo.

Rapporter, offentlige dokumenter og annen "grå litteratur"

Norske rapporter kan man finne i Oria, ettersom Oria fanger opp dokumenter fra de fleste norske institusjonelle arkiv. Du vil også kunne finne en del internasjonale rapporter i Oria. 

Google og Google Scholar kan også være verdifulle kilder for å finne rapporter, både på norsk og andre språk.

Imidlertid – dersom du ønsker å finne rapporter fra en bestemt organisasjon – anbefales det å søke direkte på organisasjonens hjemmesider. Mange av disse har egne sider for rapporter og andre publikasjoner. For eksempel:

Masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger

Du finner norske masteroppgaver og doktorgradsavhandlinger i Oria. I "avansert søk" kan du avgrense til disse materialtypene.

Ønsker du å avgrense søket ditt til oppgaver/avhandlinger skrevet ved UiB, kan du søke direkte i BORA (Bergen Open Research Archive)

Enkelte internasjonale avhandlinger kan fanges opp av Oria, men vi anbefaler tilleggssøk, for eksempel ProQuest Dissertations and Theses.

Metodelitteratur

Vi har et stort utvalg av metodebøker – både fysiske og elektroniske – som omhandler kvalitativ og/eller kvantitativ datainnsamling og -analyse.

Vi har også tilgang til Sage Research Online, en nettressurs med en stor samling metodelitteratur.

Ressurser for klinisk psykologi

Encyclopedia of Clinical Psychology  
Et 5-binds oppslagsverk fra forlaget Wiley som inkluderer over 500 artikler. Tematisk inndeling: Classification/Diagnosis and Assessment, Historical, Philosophical and Conceptual Issues, Legal Issues, Methodological Issues, Professional Issues, Psychological Disorders of Treatment and Prevention. Denne elektroniske versjonen av oppslagsverket har avanserte søkemuligheter. 

Encyclopedia of Psychotherapy 
En samling oversiktsartikler som presenterer et stort utvalg av ulike former for psykoterapi.  

Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri / Veileder i BUP  
Veiledningen fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, 3. utgave.  

Epistemonikos  
En internasjonal, flerspråklig søkemotor som finner informasjon om svært mange systematiske oversikter innen fysisk og psykisk helse.

INSUM
Systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Denne ressursen er driftet av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir.  

helsebiblioteket.no  
Oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell: retningslinjer for behandling, oppsummert forskning, pasientinformasjon, skåringsverktøy, lover og forskrifter m.m. 

ICD-10  
Revisjon av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer. 

ICD-11  
WHO sin nettsider for ICD-11 på engelsk (lansert i juni 2018). For informasjon om utviklingen av norsk versjon av ICD-11, klikk her.