Hjem
Universitetsbiblioteket

Retningslinjer for tildeling fra budsjettpost for åpen publisering

Fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering fra budsjettpost ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Åpen publisering av tidsskriftsartikler

Søknader blir innvilget på grunnlag av følgende retningslinjer:

1. Det gis støtte til dekning av forfatterbetaling (Article Processing Charges (APC)) ved publisering i open access-tidsskrifter med inntil NOK 36 000 + mva.

2. Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals og godkjent på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Hvis tidsskriftet ikke er registrert må søker dokumentere at det er meldt inn et faglig begrunnet forslag som sannsynliggjør godkjenning i registret. 

3. Det gis ikke støtte til åpen publisering i hybridtidsskrift. Hybridtidsskrift er tidsskrift hvor man betaler for å publisere en enkeltartikkel åpent, samtidig som tidsskriftet er abonnementsfinansiert.

4. Søker må være korresponderende forfatter for artikkelen (forfatter som har hovedansvar for innsending av manuskript og korrespondanse med tidsskrift) og tilknyttet UiB som ansatt, emeriti, ph.d.-kandidat eller masterstudent. Tilhørigheten til UiB må framkomme i artikkelens angivelse av forfatterens institusjonsadresse. Det stilles ikke krav til stillingsomfang. Masterstudenter må legge ved en skriftlig bekreftelse fra veileder/prosjektleder ved UiB.

5. Artikkelen må tilgjengeliggjøres med en åpen lisens fra Creative Commons (CC). Det anbefales å velge den minst restriktive lisensen, CC-BY, hvis utgiver tilbyr dette. En åpen lisens sikrer permanent åpen tilgang og utvidet bruk av publikasjonen. Forfatter skal beholde opphavsretten.

6. Det gis kun støtte til vitenskapelige artikler eller vitenskapelige oversiktsartikler som gir uttelling ved NVI-rapportering. Det gis ikke støtte til lederartikler, kommentarartikler, medisinske studieprotokoller (study protocols), kasuistikker (case reports), eller andre ikke-tellende artikler.

7. Søknad må sendes inn før publisering. Det gis ikke støtte til dekning av forfatterbetaling (APC - Article Processing Charges) til artikler som allerede er publisert, eller til nyutgivelser/revisjoner eller oversettelser. Det gis ikke støtte til andre utgifter ved publisering (fargetrykk, illustrasjoner, sideavgift og lignende).

8. Det kan også gis støtte til åpen publisering med andre finansieringsmodeller enn APC, for eksempel til institusjons- eller forfattermedlemsskap. Dette vurderes av Universitetsbiblioteket.

9. Artikler som er resultat av ekstern finansiering med avsatte midler til å dekke forfatterbetaling skal normalt ikke støttes gjennom budsjettposten.

10. Søker må laste opp den publiserte versjonen av artikkelen i forskningsdokumentasjonssystemet CRIStin. Ved opplastning vil artikkelen bli automatisk overført til UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA). Dette sikrer permanent åpen tilgang til artikkelen. Forfatter som ikke har tilgang til CRIStin må sende den publiserte versjonen av artikkelen til bora@uib.no for egenarkivering.   

11. For artikler publisert av BioMed Central (BMC), SpringerOpen og Chemistry Central har forfatter ansvar for at forfatterbetalingen gis en 15 % reduksjon i pris i henhold til UiBs medlemskapsavtale hos utgiver.

12. Dersom budsjettposten går tom for penger i løpet av året vil de som har søkt først få dekket forfatteravgiften.

13. Universitetsbiblioteket administrerer budsjettposten og kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilge støtte selv om ikke alle krav er oppfylt.

14. Støtten er gyldig i 1 år etter artikkelens publiseringsdato og frafalles deretter.

15. Retningslinjene kan endres uten varsel med virkning for søknader som enda ikke er behandlet. 

 

Åpen publisering av bøker

Søknader blir innvilget på grunnlag av følgende retningslinjer:

1. Det gis støtte til åpen publisering av monografier med inntil NOK 120 000 + mva.  

2. Det gis støtte til åpen publisering av antologikapittel med inntil NOK 36 000 + moms. Det er en forutsetning at boken i sin helhet blir gjort åpent tilgjengelig. Støttebeløpet vurderes ut fra totalkostnad og andel UiB-forfattere.

3. Søker må være korresponderende forfatter og tilknyttet UiB som ansatt, emeriti eller ph.d.-kandidat. Tilhørigheten til UiB må framkomme i bokens angivelse av forfatterens institusjonsadresse. Det stilles ikke krav til stillingsomfang. 

4. Utgiver av boken må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Boken/antologikapittelet må være fagfellevurdert og oppfylle krav om vitenskapelighet slik dette er definert i rapporteringsinstruksen til NVI.

5. Det gis ikke støtte til lærebøker eller bøker rettet mot allmennmarkedet. Normalt gis det heller ikke støtte til åpen publisering av ph.d.-avhandlinger (monografier). Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller hvor det har funnet sted vesentlig bearbeiding av den opprinnelige avhandlingen og en ny fagfellevurdering er gjennomført.

6. Boken/antologikapittelet må tilgjengeliggjøres med en åpen lisens fra Creative Commons (CC). Det anbefales å bruke den minst restriktive lisensen, CC-BY, hvis utgiver tilbyr dette. En åpen lisens sikrer permanent åpen tilgang og utvidet bruk av publikasjonen. Forfatter skal beholde opphavsretten.

7. Søknad må sendes inn før publisering. Det gis ikke støtte til dekning av forfatterbetaling (BPC - Book Processing Charges) til bøker som allerede er publisert, eller til nyutgivelser/revisjoner eller oversettelser. Det gis ikke støtte til andre utgifter ved publisering (fargetrykk, illustrasjoner, sideavgift og lignende).

8. Bøker/antologikapittel som er resultat av ekstern finansiering med avsatte midler til å dekke forfatterbetaling, skal normalt ikke støttes gjennom budsjettposten.

9. Boken skal være permanent åpent tilgjengelig på utgivers nettsider fra publiseringstidspunktet. Boken skal merkes med korrekt lisensbetingelser og rettighetsinformasjon, med en klar merking av at boken er åpent tilgjengelig og tydelig profileres på utgivers nettsider. Boken må kunne egenarkiveres i UiBs åpne forskningsarkiv Bergen Open Research Archive (BORA).

10. Søker må laste opp den publiserte versjonen av boken i forskningsdokumentasjonssystemet CRIStin. Ved opplastning vil boken bli automatisk overført til UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA). Dette sikrer permanent åpen tilgang til boken. Forfatter som ikke har tilgang til CRIStin må sende boken til bora@uib.no for egenarkivering.   

11. Dersom budsjettposten går tom for penger i løpet av året vil de som har søkt først få dekket forfatteravgiften.

12. Universitetsbiblioteket administrerer budsjettposten og kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilge støtte selv om ikke alle krav er oppfylt.

13. Støtten er gyldig i 1 år etter bokens publiseringsdato og frafalles deretter.

14. Retningslinjene kan endres uten varsel med virkning for søknader som enda ikke er behandlet.