Hjem
Universitetsbiblioteket

Retningslinjer for tildeling fra budsjettpost for åpen publisering

Fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering fra budsjettpost ved Universitetet i Bergen.

Åpen publisering av tidsskriftsartikler

Søknader blir innvilget på grunnlag av følgende retningslinjer:

1. Korresponderende forfatter av artikkelen (forfatter som har hovedansvar for innsending av manuskript og korrespondanse med tidsskrift) må være tilknyttet UiB som ansatt, ph.d.-kandidat eller masterstudent, og må kreditere «Universitetet i Bergen» på publikasjonen. Det stilles ikke krav til stillingsomfang. Masterstudenter må legge ved en skriftlig bekreftelse fra veileder/prosjektleder ved UiB.

2. Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Hvis tidsskriftet ikke er registrert må søker dokumentere at det er meldt inn et faglig begrunnet forslag som sannsynliggjør godkjenning i registret. 

3. Artikkelen må tilgjengeliggjøres med en åpen lisens fra Creative Commons (CC). Det anbefales å velge den minst restriktive lisensen, CC-BY, hvis utgiver tilbyr dette. En åpen lisens sikrer permanent åpen tilgang og utvidet bruk av publikasjonen. Forfatter skal beholde opphavsretten.

4. Det gis kun støtte til vitenskapelige artikler eller vitenskapelige oversiktsartikler som gir uttelling ved NVI-rapportering. Det gis ikke støtte til lederartikler, kommentarartikler, medisinske studieprotokoller (study protocols), kasuistikker (case reports), eller andre ikke-tellende artikler.

5. Det gis kun støtte til dekning av forfatterbetaling (APC - Article Processing Charges) til artikler som er sendt inn for publisering. Det gis ikke støtte til artikler som allerede er publisert. Det gis ikke støtte til andre utgifter ved publisering (fargetrykk, illustrasjoner, sideavgift og lignende).

6. Det gis 100% støtte til dekning av forfatterbetaling i Open Access-tidsskrifter. Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals.

7. Korresponderende forfatter til hybrid-artikler på nivå 2, kan søke om refusjon av 50% av forfattarbetalingen (APC). Støtten blir gitt i etterkant som refusjon basert på dokumenterte APC-kostnader. Hybridpublisering innebærer at enkeltartikler i abonnementstidsskrifter frikjøpes Open Access.

8. Hybridpublisering i nivå 1-tidsskrifter støttes ikke.

9. Det kan også gis støtte til åpen publisering med andre finansieringsmodeller enn APC, for eksempel til institusjons- eller forfattermedlemsskap. Dette vurderes av Universitetsbiblioteket.

10. Artikler som er resultat av ekstern finansiering med avsatte midler til å dekke forfatterbetaling skal normalt ikke støttes gjennom budsjettposten.

11. Utgiver må ha klare retningslinjer for Open Access og pris på forfatterbetaling, og disse opplysningene må være tilgjengelig på utgivers nettsider.

12. Artikkelen skal være permanent tilgjengelig Open Access på utgivers nettsider fra publiseringstidspunktet. Artikkelen skal merkes med korrekt lisensbetingelser og rettighetsinformasjon, med en klar merking av at publikasjonen er tilgjengelig Open Access.

13. Søker må laste opp den publiserte versjonen av artikkelen i forskningsdokumentasjonssystemet CRIStin. Ved opplastning vil artikkelen bli automatisk overført til UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA). Dette sikrer permanent åpen tilgang til artikkelen. Forfatter som ikke har tilgang til CRIStin må sende den publiserte versjonen av artikkelen til bora@uib.no for egenarkivering.   

14. Det er et krav at våre betalingsrutiner følges. Informasjon om betaling blir gitt i innvilgelsesbrevet.

15. For artikler publisert av BioMed Central (BMC), SpringerOpen og Chemistry Central har forfatter ansvar for at forfatterbetalingen gis en 15 % reduksjon i pris i henhold til UiBs medlemskapsavtale hos utgiver.

16. Det er en fast årlig budsjettpost inntil 2019. Dersom budsjettposten går tom for penger i løpet av året vil de som har søkt først få dekket forfatteravgiften.

17. Universitetsbiblioteket administrerer budsjettposten og kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilge støtte selv om ikke alle krav er oppfylt.

18. Retningslinjene kan endres uten varsel med virkning for søknader som enda ikke er behandlet. 

Åpen publisering av bøker

Søknader blir innvilget på grunnlag av følgende retningslinjer:

1. Søker må være tilknyttet UiB som ansatt eller ph.d.-kandidat. Det stilles ikke krav til stillingsomfang.

2. Søker må være korresponderende forfatter av en monografi eller redaktør av en antologi og «Universitetet i Bergen» må krediteres i publikasjonen. Redaktør må også ha forfattet minimum 1 vitenskapelig kapittel i antologien. Søker kan også være forfatter av ett eller flere vitenskapelige kapitler i en antologi. 

3. Utgiver av boken må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Boken må være fagfellevurdert og oppfylle krav om vitenskapelighet slik dette er definert i rapporteringskravene til CRIStin.

4. Det gis ikke støtte til lærebøker eller bøker rettet mot allmennmarkedet. Normalt gis det heller ikke støtte til åpen publisering av ph.d.-avhandlinger (monografier). Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller hvor det har funnet sted vesentlig bearbeiding av den opprinnelige avhandlingen og en ny fagfellevurdering er gjennomført.

5. Boken/bokkapittelet må tilgjengeliggjøres med en åpen lisens fra Creative Commons (CC). Det anbefales å bruke den minst restriktive lisensen, CC-BY, hvis utgiver tilbyr dette. En åpen lisens sikrer permanent åpen tilgang og utvidet bruk av publikasjonen. Forfatter skal beholde opphavsretten.

6. Det gis kun støtte til dekning av forfatterbetaling (BPC - Book Processing Charges) til bøker som er sendt inn for publisering. Det gis ikke støtte til bøker som allerede er publisert. Det gis ikke støtte til andre utgifter ved publisering (fargetrykk, illustrasjoner, sideavgift og lignende). Hele forfatteravgiften dekkes for monografier og antologier med UiB-redaktør. For antologikapitler med UiB-forfatter dekkes deler av avgiften. 

7. Bøker som er resultat av ekstern finansiering med avsatte midler til å dekke forfatterbetaling, skal normalt ikke støttes gjennom budsjettposten.

8. Utgiver må ha klare retningslinjer for Open Access og pris på forfatterbetaling, og disse opplysningene må være tilgjengelig på utgivers nettsider eller dokumenteres.

9. Boken skal være permanent tilgjengelig Open Access på utgivers nettsider fra publiseringstidspunktet Boken skal merkes med korrekt lisensbetingelser og rettighetsinformasjon, med en klar merking av at boken er tilgjengelig Open Access og tydelig profileres på utgivers nettsider. Boken må kunne egenarkiveres i UiBs åpne forskningsarkiv Bergen Open Research Archive (BORA).

10. Søker må laste opp den publiserte versjonen av boken i forskningsdokumentasjonssystemet CRIStin . Ved opplastning vil boken bli automatisk overført til UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA). Dette sikrer permanent åpen tilgang til boken. Forfatter som ikke har tilgang til CRIStin må sende boken til bora@uib.no for egenarkivering.   

11. Det er et krav at våre betalingsrutiner følges. Informasjon om betaling blir gitt i innvilgelsesbrevet.

12. Det er en fast årlig budsjettpost inntil 2019. Dersom budsjettposten går tom for penger i løpet av året vil de som har søkt først få dekket forfatteravgiften.

13. Universitetsbiblioteket administrerer budsjettposten og kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilge støtte selv om ikke alle krav er oppfylt.

14. Retningslinjene kan endres uten varsel med virkning for søknader som enda ikke er behandlet.