Hjem
UiB Bærekraft
Klimafondet

Søk stipend for å skrive grønn masteroppgave

Gjennom Klimafondet ved UiB kan studenter ved alle fakulteter søke om stipendet Grønn master, en insentivordning for masteroppgaver med fokus på klima, miljø og bærekraft.

Illustrasjonsbilde av studenter på campus.
Nå kan studenter på alle fakulteter ved UiB søke om stipend for å skrive masteroppgaver med fokus på bærekraft, klima og miljø. Illustrasjonsfoto.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for UiB

Hovedinnhold

Søknadsfristen for vårsemesteret var 17. mars. Ny frist for høstsemesteret 2024 kommer.

Lenke til søknadsskjema

I tillegg til å ha som mål å redusere egne utslipp, er Universitetet i Bergen opptatt av bærekraft i utdanningen. 

I den forbindelse har styringsgruppa ved Klimanøytralt UiB fra 2023 innført ordningen «Grønn master», en insentivordning som vil motivere studenter til å skrive masteroppgaver med fokus på bærekraft, klima og miljø. Dette kan være oppgaver innenfor alle fagdisipliner på UiB.

Det er satt av 200.000 kroner til stipendet, med midler fra Klimafondet ved UiB. Hvert stipend er på 10 000 kroner, og det er dermed mulig for 20 studenter å få midler til sin oppgave.

Målet med ordningen er å motivere studenter til å skrive masteroppgaver som kan bidra til det grønne skiftet

Søknadene sendes inn i forbindelse med søknadsfristen for klimafondet, som er to ganger i året. 

Tildelinger fra Klimafondet ved UiB er offentlig informasjon og tildelinger kan kunngjøres på UiBs nettsider.  

Kriterier:

  • Masteroppgaven må ha hovedfokus på klima og/eller miljø.  
  • Problemstillingen må være knyttet til minst ett av FNs 17 bærekraftsmål. Hvilke bærekraftsmål og på hvilken måte oppgaven er knyttet til disse må spesifiseres i søknaden.   
  • Søknaden må inneholde en fullstendig og godkjent skisse til masteroppgaven, inkludert navn på veileder. 
  • Den ferdige masteroppgaven må i likhet med skissen oppfylle kriteriene, og denne leveres som rapport til klimafondet når oppgaven er ferdig og innlevert.
  • Ved tilslag gis det bare støtte til ett stipend per masteroppgave. Dersom flere studenter skriver en masteroppgave sammen, er det altså bare mulig å sende inn én søknad til Grønn master-stipendet. Velg da én søker/kontaktperson, som da kan ta ansvar for å fordele et eventuelt stipend mellom medforfattere. 
  • Man kan bare få tildelt stipendet én gang per masteroppgave. Dersom man ikke får tildelt stipendet i en søknadsfrist, er man velkommen til å søke igjen ved neste søknadsfrist.
  • Masteroppgaven må gjennomføres ved Universitetet i Bergen.

 

Tilknyttet innhold