Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Yrkespraksis i biologi

Gjer utdanninga og framtida di meir relevant og konkret gjennom eit praksisopphald ved ein potensiell framtidig arbeidsplass! Du vil bruke din biologiske kunnskap på relevante praktiske oppgåver og få arbeidserfaring som biolog.

BIO300 fieldwork 2012
Foto/ill.:
Christian Irgens

Hovedinnhold

I emnet BIO298 Yrkespraksis i biologi (10 studiepoeng) vil du bruke biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgåver og få arbeidserfaring som biolog. Slik praksis kan vere eit fortrinn når du seinare er på jobbjakt.

Målet med praksisopphaldet er å få oppleve kor viktig den faglege kompetansen i biologi er for aktuelle samfunnsaktørar og arbeidsgjevarar. Gjennom observasjon, samarbeid, rettleiing og praktiske øvingar vil studentane få vite meir om si eiga framtidige yrkesrolle og - relevans. Studentane deltek i arbeidsoppgåvene i bedriftene dei er utplasserte i, og får oppgåver som er relevante i forhold til deira faglege kompetanse og bedriftenes behov.

Du kan lese om erfaringane til tidlegare studentar på praksisbloggen Biologipraksis

Ønskjer du å søke praksisplass?

Fristen for å søke plass er 10. januar 2024, kl. 23:59.

1. Finn ut kor du kunne tenke deg å ha praksis ved å lese beskrivinga av alle prosjekta hos praksisvertene. Du kan også laste ned pdf med alle prosjekta heilt nedst på sida ("BIO298_praksisplassar_vår2024"). Tips! Du kan lese om erfaringane til tidlegare studentar på praksisbloggen Biologipraksis

2. Fyll ut søknadsskjemaet for praksis innan fristen: søknadsskjema for BIO208 Yrkespraksis i biologi - vår 2024

3. Dersom du får plass, blir du kontakta av emneansvarleg og du blir manuelt meldt til emnet i Studentweb.

4. Delta på oppstartsmøtet ved semesterstart. Sjekk timeplanen på emnesida eller Mitt UiB for dato og stad.

Praksisplassar våren 2024

Les om alle praksisplassane her. Du kan også laste ned pdf med alle prosjekta heilt nedst på sida ("BIO298_praksisplassar_vår2024").

1. SALT: forskning og overvåkning av strandsøppel 

Praksisplass hos SALT Lofoten - avdeling Bergen
SALT sin visjon er framtidstro for havet, kysten og folket. Denne visjonen er sammenvevd i alt arbeidet vi gjør, gjennom våre mål om å skape konkrete løsninger på kystens utfordringer, å skape arbeidsplasser langs kysten – og å gi naturen en stemme i samfunnsdebatten.

SALT er en kunnskapsbedrift, som leverer utredninger, kommer med faginnspill og gir kunnskapsbaserte forvaltningsråd til offentlige institusjoner i Norge og internasjonalt for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre felles blå ressurser. 

Vi er 26 ansatte fordelt på ni kontorer over hele landet, fordelt på de tre fagområdene: Marin Forsøpling, Marin Forvaltning og Framtidsretta kystsamfunn. Våre oppdragsgivere er både offentlige myndigheter, kommuner og private selskap, og prosjektporteføljen består av både kortvarige enkeltoppdrag til langvarige forskningsprosjekter som strekker seg over flere år.

Som student i Biopraksis vil studenten jobbe under avdeling Bergen i faggruppen for Marin Forsøpling, og vil jobbe spesielt innen prosjektene Rydd Norge Overvåkningsprogram (2024-2028) og OSPAR- Overvåkning av norske strender.  Vi snakker altså konkret om forskning og overvåkning av strandsøppel sammen med landets beste fagmiljø på havplast.

Vi er på jakt etter en student som er vant med å være på sjøen og langs kysten, som er strukturert og kan følge protokoll, som liker å jobbe utendørs med praktiske og konkrete oppgaver både i gruppe og selvstendig, og som tåler å arbeide med hendene. 

Beskrivelse av mulige arbeidsoppgaver:
Hos oss vil studenten få mulighet til å jobbe i felt med strandrydding og registrering av marint søppel under Rydd Norge Overvåkningsprogrammet, og OSPAR overvåkning av norske strender.  Studenten vil også kunne arbeide kun i Bergen og delta i det detaljerte arbeidet med å registrere mengder og kilder til marint avfall fra strandryddeaksjoner og bli kjent med SALTs metode for «dypdykk». Arbeidet vil også inkludere kvalitetssikret digitalisering av data.  

Arbeid med data i Rent Hav (renthav.no) som en del av Rydd Norge programmet.

Arbeidet vil foregå fra tidligst april til sent i juni eller begynnelsen av juli. Det er en forutsetning for å få plassen at studenten kan delta i juni/juli. Noe arbeid kan også forskyves til tidlig høst 2024 ved behov.

Vi tilbyr:

 • Felterfaring 
 • Kontorplass noen dager i Bærekraftskollektivet, andre dager i arbeid fra båt eller et nøst
 • Et inkluderende arbeidsmiljø fysisk og på Teams
 • Mulighet for nettverksbygging innen plastforsøpling og strandrydding i Norge

Kontaktinformasjon: 
Marte Haave (marte.haave@salt.nu / tlf +47 415 44 734)
SALT LOFOTEN avdeling Bergen, Nøstegaten 44

2. STIM Miljø: marine miljøundersøkelser

STIM Miljø utfører marine miljøundersøkelser for industri, oppdrett og kommune fra Rogaland til Finnmark. Vi jobber med overvåking av det marine miljø fra litoralsonen til dypere havbunn både langs kysten og offshore. I tillegg har vi en større labvirksomhet for sortering og bestemmelse av dyr lokalisert i Bergen. Vi er en gruppe med marinbiologer, økotoksikologer, taksonomer og flere andre som driver hovedsakelig med innsamling av sediment-, vann- og biotaprøver, strandsoneundersøkelser, utsetting og innhenting av strømmålere og eksponeringsrigger, taksonomi og sortering av marine bunnsedimenter, samt rapportering av data.

Vi ønsker 2 positive, organiserte og engasjerte studenter, som er fleksibel mtp. en rekke ulike oppgaver innenfor våre områder. Områder som innbefatter laboratoriearbeid, databehandling, forberedelser før og etter tokt samt toktdeltagelse. Fleksibel tid er en fordel.

Kontaktperson: Morten Stokkan (morten.stokkan@stim.no)

3. NORCE (Norwegian Research Centre): ferskvannsøkologi 

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ved forskningsinstituttet NORCE jobber med oppdrag som omfatter forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi. Vi har spesiell kompetanse på indikatorarter og laksefisk (laks, sjøaure, innlandsaure) og bunndyr, og på hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for at disse artene skal ha livskraftige bestander. Vi jobber blant annet med restaurering av vassdrag der målsettingen er at menneskelig aktivitet skal kunne kombineres med gode miljøbetingelser for liv. For mer informasjon om oss, se her

Ferskvannsøkologi (2 studenter) 
Studenter som jobber hos oss kan forvente å delta i en rekke ulike arbeidsoppgaver knyttet til oppdragsforskning med ferskvanns om tema. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være deltakelse på feltarbeid, videoanalyse av gytefisk, oppgjøring av fisk i lab, tilrettelegge biologisk database, manuell kartlegging av vassdrag, sortering av bunndyr og kartlegging av plast i elver. Vi er ofte i felt både i nærområdet og langs hele Vestlandet og er svært takknemlig for all hjelp fra dere! Typisk feltarbeid inkluderer el-fiske og merking av fisk, restaurering av vassdrag, innsamling av bunndyrprøver eller kartlegging av habitater, gyteplasser og naturtyper. Vi bruker ofte drone under kartlegging, og GIS-verktøy for å analysere dronedata. 

Opplæring innenfor arbeidsoppgavene vil gis, og vi setter ingen krav til kompetanse annet enn at dere er motiverte biologistudenter. Arbeidssted vil være i våre lokaler i Bergen og i felt. Studenter på utplassering kan være hos oss fast en dag i uken, men dette er fleksibelt. 

Kontaktperson: Gaute Velle (gaute.velle@uib.no, tlf. 99533940). 

4. NINA (Norsk institutt for naturforskning): sjøfugl

Feltarbeid i en sjøfuglkoloni (en student)
En plass vil være i forbindelse med flere sjøfuglprosjekter på Vestlandet. Praksisplassen vil innebære en miks av feltarbeid, med fugleidentifikasjon, -telling, fangst av voksne fugler og ringmerking, og dataarbeid med bildemateriale fra droneflygning.

Kontaktpersoner: Arild Breistøl, arild.breistol@nina.no / Sindre Molværsmyr, sindre.molvarsmyr@nina.no 

Feltarbeid fuglefjell Hjelmsøya (en student)
Den andre plassen vil være i forbindelse med NINA’s årlig feltarbeid i fuglefjellet på Hjelmsøya i Vest-Finnmark. Prosjektet er en del av SEAPOP, det største nasjonale sjøfuglprosjektet i Norge. Arbeidet omfatter først forberedelser til feltarbeidet (mai), så rutinemessig overvåkning av bestandsstørrelse, hekkesuksess, voksenoverlevelse og næringsvalg hos lunde, lomvi og krykkje. Noe foreløpige analyser vil bli utført i felt. Forberedelser til feltarbeidet vil gjøres fra NINAs kontor i Bergen. Feltstasjonen ligger uten vegforbindelse ytterst på Hjelmsøya i Måsøy kommune, Finnmark. Studenten kommer til å jobbe sammen med 4-5 andre i felt over en periode på minst 14 dager i juni-juli. Det er et krav om å ha brattkort og forsøksdyrskurs for å være med på det toktet, og det er en fordel med båterfaring. Forsøksdyrskurs kan tas ved NINA Trondheim (via internett), varighet en dag. Brattkort kan tas ved klatresentre.

Kontaktperson: Geir Systad, geir.systad@nina.no

Les mer om NINA.

5. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi): skadegjørere i frukttrær, pollinerende insekter, ville bier

NIBIO er et institutt under Landbruks- og matdepartementet som jobber med problemstillinger innen landbruk, skogbruk og miljø. 

En av forskningsstasjonene er lokalisert i Lofthus, Hardanger, der fruktrelatert forskning er sentralt. Vi har flere aktuelle oppgaver innen plantehelse, fruktdyrking og lagringsproblemstillinger for biopraksis-studenter på utplassering. Overnatting er mulig i hybel/leilighet som NIBIO eier. For mer informasjon om NIBIO, se www.nibio.no

Skadegjørere i frukttrær – skadeterskler, varsling og prognoser (1-2 studenter) 
Skadegjørere i frukt innebærer insekter, midd og andre småkryp. Tilstanden i frukthagene må derfor sjekkes jevnlig for mulige angrep av skadegjørere og det finnes flere metoder for å gjøre dette som luktfeller og bankeprøver. Arbeidet vil være på våren fra midten av april til begynnelsen av juli og bestå av både feltarbeid og sortering på laboratoriet. Det vil være mest hensiktsmessig å jobbe noen dager og kanskje en uke eller to i slengen.

Kontaktperson: Bjørn Arild Hatteland, bjorn.hatteland@nibio.no 

Prosjekt på pollinerende insekter i frukthager (1-2 studenter) 
Pollinerende insekter vil bli samlet inn med feller for å kartlegge diversitet og mengde ville bier og blomsterfluer. I tillegg vil det bli utført ulike forsøk for å se på effekt av pollinering av ulike pollinerende insekter i eple samt effekt av annen blomstrende vegetasjon i og rundt frukthagene. Feltarbeidet vil bli utført i mai-juni og innsamlet materiale vil bli sortert og grov identifisert på laboratoriet.

Kontaktperson: Bjørn Arild Hatteland, bjorn.hatteland@nibio.no 

Prosjekt ViBee - ville bier
NIBIO Bergen søker også en praksisstudent hovedsakelig for å jobbe med prosjektet ViBee. ViBee er et samarbeid mellom NIBIO (prosjektansvarlig) og NINA, UIB, VilVite, Bergen kommune, La Humla Suse, Bybonden, Hyssingen produksjonsskole og arkitekter.

Prosjektet har som hovedmål å:

 1. Starte en innledende kartlegging av biodiversiteten av ville bier i Bergen.
 2. Sette opp fasiliteringsstasjoner (insektshotell, sandjord, blomsterkasser) for pollinerende insekt i parker og parsellhager i Bergen, og drive med småskala forskning på besøk til disse.
 3. Drive med effektiv kommunikasjon av m.a. insekters rolle for pollinering i sammenheng med matproduksjon og biodiversitet.

Arbeidsoppgaver i prosjektet vil mellom annet være å:

 • Hjelpe til med å sette opp fasiliteringsstasjoner, inkludert plassering av insektshoteller og sandkasser (for arter som lever i sandjord) og overføring av stedegne planter til plantekasser. 
 • Overvåke besøk til og vedlikehold av kunstige reirplasser (insektshotell, kasser med sandjord og humlekasser).
 • Utføre besøksobservasjoner til plantekasser.
 • Sette ut og samle inn insektsfeller i felt.
 • Identifisering av innsamlet insektsmateriale i lab.

Det vil gis opplæring i metodikk for alle arbeidsoppgaver, men det er selvsagt en fordel å ha interesse for insekter, planter og deres interaksjoner. 

Kontaktpersoner: Jørund Johansen, jorund.johansen@nibio.no / Bjørn Arild Hatteland, bjorn.hatteland@nibio.no 

6. Naturvernforbundet Hordaland: jobb som biolog i ein miljøorganisasjon

(2 studentar)
Kva kan ein biolog jobba med i ein miljøorganisasjon? Dette får du erfara i praksis hjå Naturvernforbundet Hordaland. Me er eit fylkeslag i den største og eldste demokratiske miljøorganisasjonen i Noreg, med kontor på Bryggen. Våren 2024 vil praksisstudentar hjå oss få moglegheita til å bidra inn i prosjekta våre «Bevaring gjennom skjøtsel», «Oppdrag blomstereng» og «Plastjakten». 

I prosjektet «Bevaring gjennom skjøtsel» gjennomfører me dugnadar mot skadelege framande bartre og restaurerer trua natur, i samarbeid med frivillige og lokallag. I 2024 kjem me til å arrangera dugnadar for å rydda sitkagran på Rapeneset og Vestamerikansk hemlokk på byfjella.

Me jobbar også med tiltak for å auka artsmangfaldet i bynære strøk, gjennom vår naturvennlege hage på Storetveitmarken og deltaking i eit prosjekt kalla «Oppdrag blomstereng», der skuleelevar kan laga eigne blomsterenger i skulegarden. Me kjem til å jobba mykje med å spreia informasjon om artar, natur og prosjekta våre, så det vert gode moglegheiter for å bidra i dette og læra meir om artane og naturtypane me arbeider med. 

«Plastjakten» er eit prosjekt der me arrangerer plastryddesaksjonar i naturen, samt politisk arbeid, kampanjar og alliansebygging for å redusera plastforbruket og vidare forsøpling. I 2024 planlegg me mellom anna å starta podcast, arrangera vårryddegdag, delta i samarbeidskampanjen «Studentenes Ryddeaksjon», intervjua bedriftar om gode tiltak dei gjer på plast, følga opp barnehagar og skular med plast- og giftfritt materiell, og driva kommunikasjonsarbeid om plastreduksjon gjennom SoMe, nyheitsbrev, nett og media. 

Som student får du:

 • Erfaring med og kunnskap om korleis ein miljøorganisasjon jobbar med konkrete saker og formidling av biologi- og miljøvitskap
 • Vera med å jobba praktisk med tiltak for biologisk mangfald og reinare natur
 • Jobba tett med biologane våre Ingvild og Jeanette, og delta i eit godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Verdifull erfaring med å jobba prosjektbasert, med søknadar, rapportering, oppfølging av frivillige, måloppnåing m.m. 
 • Nettverksbygging med sentrale aktørar innan miljøforvaltning
 • Læra meir om artar og deira miljø i praksis
 • Moglegheit for å få ein eigen artikkel på trykk i medlemsbladet vårt NaturVest og på nettsider
 • Attest

Me søker initiativrike praksisstudentar med interesse for miljøutfordringane, evne til å jobba sjølvstendig, gode samarbeidsevner, og god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk (bokmål og/eller nynorsk). Om me får to praksisstudentar, vil de samarbeida mykje med kvarandre. Me ynskjer i utgangspunktet at praksisstudentane har éin fast dag i veka på kontoret vårt på Bryggen. Det må reknast med noko kvelds- og helgearbeid i samband med arrangement og møter med frivillige. 

Spørsmål? Ikkje nøl med å ta kontakt på:
Ingvild Sundal Joys (plast): ikj@naturvernforbundet.no / 93 68 64 06
Jeanette Tennebekk (naturmangfald): jt@naturvernforbundet.no / 90 94 64 06 

7. Vitensenteret VilVite: læringsaktiviteter og formidling

Vitensenteret VilVite er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. Her er det ikke vitenskapens resultater som teller, men hvor spennende vitenskapelig arbeid og eksperimenter kan oppleves. VilVite formidler kunnskap gjennom interaktivitet, praktisk arbeid og personlig engasjement - karakteristikker som også kjennetegner våre dyktige formidlere. 

Vi som jobber på VilVite har mange ulike bakgrunner. Men blant oss finnes noen glade biologer, som sammen med deg håper å skape realfagsglede og tenne en gnist hos kommende realister - og forhåpentligvis skape enda flere biologer! I tillegg til vi som jobber heltid, så har vi over 40 studenter som deltidsansatt. 

Nå gleder vi oss til å bli kjent med deg! Vi ønsker at du bidrar med å videreutvikle våre tilbud. Vi vil gi deg god opplæring og oppfølging, og sammen med deg velger vi ut arbeidsoppgavene dine. 

Vi kan tilby 1-2 studenter mulighet til å jobbe med noen av følgende arbeidsoppgaver: 
Vi anbefaler at dere er to studenter som søker praksis på VilVite. Det er ikke en forutsetning å være to, men det er alltid godt å ha en å jobbe tett sammen med. 

Lage læringstilbud og aktiviteter 
Vi utvikler stadig nye aktiviteter og læringstilbud til fritidsgjester, skoler og barnehager. I vår vil vi blant annet fokusere på en biomangfoldhelg i mai. Du blir kjent med læreplanene, og lærer f. eks om hvordan legge til rette for godt læringsutbytte i interaktive utstillinger eller skape gode aktiviteter for småbarnsfamilier. I utstillingen har vi temaer knyttet til f. eks forholdet mellom tarm-hjerne, bevegelse og fysisk aktivitet, og naturbevissthet. 

Være formidler 
Vi tilbyr mange læringsprogrammer til skoler og barnehager. Innenfor biologi har vi disse tilbudene: 

 • Videregående skole: Arv og evolusjon, Proteinsyntesen, Næringsstoffer i mat og Disseksjon av grisehjerte. 
 • Ungdomsskole: Disseksjon av grisehjerte. 
 • Barneskolen: Temaløype Kroppen, JordLab, Kreative sjødyr og Knokkelkaos. 
 • Barnehage: Dinohagen og Småkrypliv. 
 • Fritidsgjester: Biomangfoldhelg.

Gjøre innsiktsarbeid
Vi har alltid forprosjekter på gang. Her vil du lære om og prøve å gjøre innsiktsarbeid sammen med oss. Har du et miljøengasjement, og vil jobbe med opplegg som er relevante for deg. 

Digital formidling 
Liker du å skrive og filme så kan du gjøre fagkunnskap tilgjengelig for barn og unge, gjennom våre digitale plattformer. Du kan vise eksperimenter, lage filmer eller skrive artikler. 

Hva kan du forvente av oss? 
Du blir kjent med ansatte ved å jobbe med oss, delta på møter og bli med alle de kjekke tingene vi finner på. Du får en hovedkontaktperson, men jobber samtidig med mange andre ut fra hvilke ansvarsområder du får. I løpet av tiden kommer vi til å ha medarbeidersamtale der vi snakker sammen om hvordan arbeidsdagen din er, planlegger videre arbeidsoppgaver og sammen prøver å legge til rette for en god praksisperiode. 

Arbeidsoppgavene dine bestemmer vi stort sett sammen. I starten av praksisen din blir du kjent med VilVite for å se hvordan kunnskap kan oppleves, læres og formidles til barn og unge både fysisk og digitalt. Når du kjenner oss bedre, blir det lettere å utvikle et tilbud. 

Vi er fortsatt så heldig å ha tre av våre tidligere praksisstudenter hos oss, så her er det gode muligheter for deltidsjobb etterpå. 

Hva forventer vi av deg? 

 • Formidlingsglede: du får dele realfag og biologi både til våre gjester og dine nye kolleger, og prøver ut ulike plattformer. 
 • Nysgjerrig: du ønsker å lære mer om barn og ungdommer, og mer om deg selv. 
 • Selvstendig og initiativrik: du tar ansvar for dine arbeidsoppgaver, er løsningsorientert dersom det ikke går helt som planlagt. 

Velkommen!

Har du spørsmål? Ta kontakt med Anna Trøite Sandven (ats@vilvite.no / 414 22 039). Hun er ansvarlig for praksisen på VilVite.

8. Ocean Tunicell AS: dyrking av biomateriale fra bentiske tunikater til bruk i regenerativ medisin 

Ocean TuniCell AS fremstiller et biomateriale, TUNICELL, til bruk innen regenerativ medisin. I fremtiden vil dette materialet kunne brukes for å produsere kroppens organer sammen med stamceller. TUNICELL produseres fra bentiske tunikater og selskapet dyrker frem og prosesserer biomasse på sin marine farm i Øygarden. Siste del av foredlingen skjer i Blomsterdalen i renromsfasiliteter med cGMP standard for å fremstille en unik biopolymer med medisinsk kvalitet.

Vi tar imot studenter som vil få erfaring fra flere ledd i produksjonskjeden, inkludert dyrking, laboratoriearbeid og forskning. Du kan lese mer på våre hjemmesider www.oceantunicell.com og se en kort introduksjonsfilm fra vår CSO her.

Kontaktperson: CEO Christofer Troedsson; christofer.troedsson@oceantunicell.com

9. Michael Sars-senteret: molekylærbiologi - atferd til tunikatlarver

Recording and manipulating the behaviour of tunicate larvae in the lab
In our lab we work with the tadpole larvae of tunicates (such as Ciona and Oikopleura), which are our closest spineless relatives in the tree of life. These animals share many developmental and functional characteristics with vertebrate species like fish. These common characteristics include their swimming behaviour. Swimming behaviour is controlled by chemical molecules called neuromodulators (such as Dopamine and Serotonin). 

In the lab we try to understand how tunicate larvae use neuromodulators in their nervous system to swim. Students that will join this project will focus on recording the swimming behaviour of tunicate tadpoles in combination with drugs that change the levels of neuromodulators in the brain of the animals.  They will also gain some experience in expressing transgenic reporters in the brain of the tadpoles

The project will involve the following activities/skills:

 • Fieldwork for the collection of adult tunicates (primarily C. intestinalis)
 • Basic embryological manipulations (fertilizations, electroporations to express transgenic reporters, etc.)
 • Video acquisition using a range of behavioural setups.
 • Analysis of videos using tracking software. 
 • Pharmacological manipulations  

Number of students wanted: 1 or 2 students

Requirements: Basic pipetting and molecular biology skills. Interest in learning new lab and computer skills during the project.

Questions? Contact Marios Chatzigeorgiou: marios.chatzigeorgiou@uib.no

This figure shows the Ciona larvae that have been captured to perform different behavious using fast video recordings:

Illustration of Ciona larvae that have been captured to perform different behavious using fast video recordings.
Foto/ill.:
TuniCell AS

10. NIVA (Norsk institutt for vannforskning): biosikkerhet i RAS, miljøundersøkelser i sjø, vannkvalitet i settefiskanlegg

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs visjon er "Forskning for en bærekraftig framtid" - NIVA forsker, utreder og finner løsninger på utfordringer knyttet til bruk og vern av vannressurser. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVAs regionkontor i Bergen arbeider særlig med problemstillinger knyttet til klimaendringer, havforsuring, biodiversitet og bærekraftig akvakultur. 
 
Aktuelle arbeidsoppgaver for en til to studenter kan være databearbeiding, laboratoriearbeid, og i noen grad feltarbeid/prøveuttak.

Oppgavene er knyttet til flere av våre prosjekter blant andre: 

 • BRAS. Prosjektet handler om biosikkerhet i RAS. 
 • Miljøundersøkelser i sjø. I dette prosjektet gjennomfører vi myndighetspålagte miljøundersøkelser ved oppdrettsanlegg. 
 • Vannkvalitet i settefiskanlegg.  I dette prosjektet gir vi rådgivning til oppdrettsnæringen knyttet til vannkvalitet og vannbehandling i settefiskfasen

Studenter på utplassering kan være hos oss fast en dag i uken, men dette er fleksibelt. 
 
Kontaktperson: Seksjonsleder Trine Dale (trine.dale@niva.no; tlf. 48156969). For mer informasjon, se www.niva.no