Hjem

Havbruk (sivilingeniør), Integrert master, 5 år

Bli med oss inn i den grøne framtida med UiB sitt sivilingeniørprogram i havbruk!
 • Lengde5 År
 • Ordinær54,4
 • Primær51
 • Plassar20
 • OpptakskravSIVING
 • Studiepoeng300
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Påmelding til undervisning (IGANG): Etter at du har takka ja til studieplass skal du registrere deg til undervisning via IGANG. Du blir då registrert til emne som du skal ha undervisning og ta eksamen i haust. Når du registrerer deg, vel du samstundes om du vil delta i mentor- og faddergruppe. Frist for å registrere deg i IGANG er 24. juli.  

Oppfriskingskurs i matematikk: I veke 32 tilbyr me oppfriskingskurs i matematikk. Kurset er frivillig, men vi tilrår deg å melde deg på og delta på dette.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite før studiestart, finn du i UiBtreet. I slutten av juli fekk du ein e-post med lenke og informasjon om korleis du får tilgang. Før du får tilgang, kan du halde deg oppdatert på «Velkommen som ny student». Dersom du melder deg på mentorordninga, vil mentoren din ringe deg i veke 32 for å ynskje deg velkommen. Mentoren din kan også svare på enkle studierelaterte spørsmål. 

Frammøte: Studiestart er måndag 12. august kl. 08.45 på Realfagsbygget. Vi tilrår at du møter.

Studieprogrammøte for nye studentar i veke 33 er obligatorisk. Finn tid og stad for møtet. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no.

Følg oss på sosiale medier: 

@realfaguib på Instagram og TikTok!

@fadderstyretmatnat på Instagram

 

Ny realfagstudent ved UiB

Produsent:
UiB

Noreg er på veg mot eit grønt skifte, og treng ei ny næring innan fornybare ressursar. Med ei av verdas lengste kystlinjer og allereie høg teknologisk kompetanse og verdsleiande teknologi, har Noreg eit stort konkurransefortrinn innan havbruk på verdsbasis.  

Aktuelle spørsmål i vårt fag:  

 • Korleis kan næringa utviklast med minst mogleg belastning på økosystemet? 
 • Korleis fungerer samspelet mellom biologi og teknologi? 
 • Kva for teknologiske løysingar ser ein for seg framover for lukka system og resirkulering?  

Sentralt i studieprogrammet står biologien til artane i havbruk. Du får eit heilskapleg perspektiv med innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi.  

Studiet gir deg òg kunnskap om økonomi og leiing, jus, sal og marknadsføring, ulike kulturar og kommunikasjon relevant for havbruks- og sjømatnæringa. 

Dette er ein av Noregs sterkast veksande arbeidsmarknadar. For å sikre ei god utvikling treng næringa folk med kompetanse innan havbruk og sjømat. Dette studieprogrammet er skreddarsydd for næringa i samarbeid med næringa sjølv. Du kan derfor vere trygg på at kompetansen din vil vere både relevant og etterspurd. 

Møt studentar og les meir om programmet

Meir informasjon under

Derfor er du ettertraktet hvis du studerer havbruk hos oss

Produsent:
UiB

Studiekvardagen

Sivilingeniørstudiet Havbruk ved UiB høyrer til ved Institutt for biovitskap. Fagmiljøet er stort sett samla på Marineholmen, og du vil tilbringe tid på Realfagbygget på Nygårdshøgda. Du kan nytte deg av alle opne lesesalsplassar ved Det matematisk- naturvitskapeleg fakultet. Det er mellom anna ei flott, nyoppussa lesesal du kan nytte deg av på Marineholmen. På Masternivå får du eigen plass på Høgteknologisenteret eller Biologen.  

Utdanninga er eit integrert masterprogram. Dette betyr at du ikkje tar bachelorgrad, men går fem år og får ein kombinert master- og sivilingeniørgrad. Det integrerte masterstudiet er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. 

Undervisninga består av:  

 • Forelesingar 
 • Seminargrupper 
 • Laboratorium og praktiske øvingar 
 • Sjølvstudium  
 • Feltkurs 
 • Praksis 
 • Masteroppgåve 

Du kan reise på feltarbeid for å samle inn data som ein del av praksisemne og masteroppgåva. Du får innafor ei grense dekt utgiftene knytt til reise i samband med masteroppgåva.  

Dette studiet passar for deg som har genuin interesse for biologi og fisk. Du må like struktur, og klare fristar og intensive dagar med obligatorisk aktivitet. Undervisninga går på norsk, men litteraturen kan være på både norsk og engelsk.  

Du skal ha praksis fleire gonger i løpet av studiet. I praksisemna reiser dei fleste til anlegg i Noreg, eller du kan reise utanlands, til dømes til Færøyane. Praksisplassen finn du sjølv, eller du kan få hjelp til det. Institutt for biovitskap er partner i Sjømatklyngen med base i Bergen, og tilbyr praksisplassar i samarbeid med medlemmane i klynga. 

Masteroppgåve 

Dei to siste semestera skal du skrive ei masteroppgåve. Du vel fritt kva tema du ønsker å skrive om. Du kan velje å samarbeide med eller hos bedrifter i både inn- og utland. Arbeidet med oppgåva, samt kurs og praksis, gir deg djup innsikt i fagområdet sin vitskaplege teori og metode, og denne erfaringa og kunnskapen vil gjere deg i stand til i neste omgang å bruke kunnskapen og analysere problemstillingar på nye områder i havbruks- og sjømatnæringa. 

Jobb

Noreg er verdsledande innan havbruk og havbruksteknologi, og har stor og brei aktivitet på dette feltet.  

Med ei utdanning i havbruk vil du være attraktiv innan havbruks- og sjømatnæringa i Noreg generelt, og som ingeniør innan havbrukssektoren spesielt. 

Dette er ei fornybar næring i sterk vekst og utvikling, som har behov for ulik kompetanse på mange nivå innanfor: 

 • oppdrett 
 • fór 
 • finansiering  
 • forsikring 
 • utstyr 

Med dennne utdanninga har du i tillegg til den biologiske bakgrunnen også innslag av teknisk, økonomisk og kommersiell kompetanse. Du vil då være skikka til å drive forretningsutvikling og entreprenørskap samstundes som du har solid innsikt i produkta og metodikk i havbruk. 

Etter mastergraden kan du gå vidare akademisk og satse på ein doktorgrad og forsking

Les meir om kva du kan jobbe med

Oppbygging

Det integrerte masterprogrammet i havbruk er eit femårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle dei integrerte masterprogramma og bachelorprogramma ved UiB.   

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene. 

Slik er studiet lagt opp: 

1. semester (haust): 

 • BIF100: Innføring i fiskehelse og havbruk (10 studiepoeng) 
 • BIO100: Innføring i økologi og evolusjon (10 studiepoeng) 
 • MAT101: Brukarkurs i matematikk I (10 studiepoeng), MAT105 Matematikk for naturvitskap (10 studiepoeng) eller MAT111 Grunnkurs i matematikk I (10 studiepoeng)

2. semester (vår): 

 • BIF101: Organismebiologi for fiskehelse og havbruk (10 studiepoeng) 
 • INF100 Grunnkurs i programmering (10 studiepoeng) 
 • MAT102: Brukarkurs i matematikk II (10 studiepoeng) 

3. semester (haust): 

 • BIO291 Fiskebiologi II - fysiologi (10 studiepoeng) 
 • BIO280 Fiskebiologi I - systematikk og anatomi (10 studiepoeng) 
 • PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære (10 studiepoeng)

4.semester (vår): 

 • BIF200 Havbruksteknologi (10 studiepoeng) 
 • KJEM109 Kjemi grunnkurs (10 studiepoeng)
 • Ex.phil (10 studiepoeng)

5.semester (haust): 

 • Frie studiepoeng på tilsammen 30 studiepoeng som du velger selv eller ta et utvekslingsopphold

6. semester (vår): 

 • BIO208 Miljøpåverknad av oppdrett (10 studiepoeng) 
 • BIO205 Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur (10 studiepoeng) 
 • STAT110 Grunnkurs i statistikk (10 studiepoeng)

7. semester (haust): 

 • BIO300A Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett (5 studiepoeng)
 • BIO300B Biostatistikk (5 studiepoeng) 
 • BIO213 Marin økologi (10 studiepoeng) 
 • INNOV201 Innovasjon ved designtenking (10 studiepoeng)

8.semester (vår): 

 • LAS301 og LAS303 Forsøksdyrkurs, fisk (10 studiepoeng) 
 • BIO207 Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat (10 studiepoeng)
 • HAVB399 Masteroppgåve (oppstart)

9.semester (haust):  

 • HAVB399 Masteroppgåve 
 • BIO382 Akvatisk matproduksjon (10 studiepoeng)

10.semester (vår): 

Sjå oversikt over alle emne

Mentor

Som ny realfagsstudent blir du med i ei gruppe, der du får to mentorar. Mentorane er meir erfarne studentar som studerer det same som deg. Du møter gruppa og mentorane gjennom heile det første året på universitetet.

På mentormøta blir du kjend med medstudentane dine. Du lærer kva det vil seie å studere på eit universitet og om korleis det er å vere student. Møta handlar om studieteknikk, eksamen- og stressmestring og life hacks for studentar. Les meir om mentorordninga ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet!

Meir informasjon under

Mentorordning for førsteårsstudenter

Produsent:
Arnt Brandseth

Studiestart

Som ny realfagsstudent blir du tatt imot av mentorane dine. Dei første tre dagane i studiestarten er obligatoriske, og du vil bruke tida på å bli kjend med medstudentane dine.

Les meir om studiestarten

 

Kva lærer du?

Studiet legg vekt på innovasjon, nytenking og entreprenørskap. Du lærer å sjå heile verdikjeda i havbruks- og sjømatnæringa i samanheng.  

På studiet får du:  

 • oversikt over sentrale utfordringar og moglegheiter innan havbruks- og sjømatnæringa 
 • bidra til å løyse problem og finne løysingar for havbruks- og sjømatnæringa 
 • nytte kunnskap og ferdigheitar på nye område for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt 

Sjå full liste over læringsutbytet på dette studiet.

Utveksling 

Det er mogleg å reise på utveksling det femte semesteret, dersom du er tidleg ute med planlegginga. Populære reisestader er Australia, USA, Canada, Danmark og New Zealand.  

Korleis søke om å reise på utveksling? 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og SIVING: Matematikk R1 (eller S1 og S2) + R2 + Fysikk 1

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her