Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Havbruk og sjømat (sivilingeniør), master, 5 år

 • Lengde5 år
 • Poenggrense46,5 / 50,1
 • Plassar20 
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng300

Introduksjon

Introduksjon

Havbruks- og sjømatnæringa er ein av Noregs sterkast veksande arbeidsmarknadar og er førespegla å være den industrien som tek Noreg ut av oljealderen. For å sikra ein god utvikling treng næringa tilsette med brei kompetanse i sentrale tema. Det er denne kompetansen som er kjernen i dette studieprogrammet.

Sentralt i studieprogrammet står biologien til artane i havbruk. Du får òg eit helhetlig perspektiv, med innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi og produksjon, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi. Studiet gir deg også kunnskap om økonomi og leiing, sal og marknadsføring, ulike kulturar og kommunikasjon relevant for verksemd i havbruks- og sjømatnæringa.

Studiet utvikler di evne til å tenke hele havbruks- og sjømatverdikjeda i samanheng, og med bakgrunn i vitskaplege teoriar, metodar og tolkingar utvikle evna til å løyse relevante utfordringar for næringa. Studiet legg vekt på innovasjon, nytenking og entreprenørskap. Du får utvikle evne til sjølvstendig arbeid, blant anna gjennom masterprosjekt og praksis i havbruks- og sjømatbedrifter. Integrert i masterutdanninga ligger utvikling av ei kritisk holdning til informasjon, og evne til å trenge djupare ned i forskinga som informasjonen baserast på.

Sivilingeniør-studiet i havbruk og sjømat gir deg viktige generelle ferdigheiter og kompetanse. Spesialiserte kurs i studieløpet legg vekt på både fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar som gjer deg rusta til å møte denne type problemstillingar i arbeidslivet.

Derfor er du ettertraktet hvis du studerer havbruk hos oss

Produsent:
UiB

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Noreg er verdsledande innan havbruk med har stor og brei aktivitet som har behov for ulik kompetanse på mange nivå. Ei utdanning i havbruk og sjømat er etterspurt frå næringa, og kandidatar frå studiet vil kunne gå inn i ei rekke ulike jobbar i til dømes oppdrettsselskap, fórselskap, forsking, finansiering, forsikring, utstyrsleverandørar.

Vidare studium

Sivilingeniørstudium

Gjennom masteroppgåva i 9. og 10. semester skal du blant anna utvikle spesialisert innsikt i eit tema av vesentleg betyding for havbruks- og sjømatnæringa. Tema for masterprosjekt kan f.eks. vere samspelet mellom biologi og teknologi, optimalisering av prosessar, kvalitet på produktet, og marknad. Arbeidet med masteroppgåva, samt kurs og praksis i masterstudiet, gjer deg djup innsikt i fagområdet sin vitskaplege teori og metode, og denne erfaringa og kunnskapen vil gjere deg i stand til i neste omgang å anvende kunnskapen og analysere problemstillingar på nye områder i havbruks- og sjømatnæringa.

Forsking
Marin forsking er eit av UiBs satsingsområde og Institutt for biologi (BIO) ved UiB har det største akademiske fagmiljøet i marinbiologi i Noreg. Vi har lang tradisjon for å utdanne kandidatar innan havbruk, fiskeri, sjømat og marinbiologi. BIO er òg involvert i to senter for forskingsdreven innovasjon; Sea Lice Research Centre og CtrlAqua (Forskingssenter for oppdrett i lukka system).

Ved UiB blir det forska på mange område av fiskeri- og havbruknæringa, med blant anna forskingsgrupper i fiskeriøkologi og havbruk, akvatisk åtferdsøkologi, evolusjonær fiskeriøkologi, fiskeimmunologi og fiskesjukdommar, marin biodiversitet og marin utviklingsbiologi.

Institutt for biovitenskap er ein del av Senter for framifrå utdanning i biologi, bioCEED, som utviklar framtidsretta og samfunnsrelevant undervising.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har oversikt over sentrale utfordringer og muligheter innenfor havbruks- og sjømatnæringen
 • har inngående kunnskap om biologisk teori og metode, inkludert biologi, fysiologi, anatomi og økologi til artene i havbruk
 • skal kunne oppsummere og forklare hvordan oppdrettsaktivitet er knyttet til marin- og kystøkologi og bærekraftig utvikling
 • skal kunne forklare relevansen av generell teori om økonomi, marked og ledelse for aktiviteter i næringen
 • kan beskrive teknologi av vesentlig betydning for havbruks- og sjømatnæringen
 • kan bedømme hvordan næringen opererer og blir oppfattet i samfunnet og av forbrukere

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • bidra til å løse problemer og finne løsninger for havbruks- og sjømatnæringen
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • gjøre kvantitative beregninger og analyser av økonomiske, biologiske og tekniske forhold med relevans for sjømatnæringen
 • kommunisere med næringsaktører og har hatt en praksisperiode i næringen

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • gjennomføre vitenskapelige forsøk og analyser og behersker vitenskapelig metode
 • kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med spesialister og til allmennheten
  • bidra til nytenkning og innovasjon i produksjon av sjømat

Oppbygging

Oppbygging

1. semester (haust):
BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk (10 sp)
BIO100 Innføring i økologi og evolusjon (10 sp)
MAT101 Brukarkurs i matematikk I (10 sp) eller MAT111 Grunnkurs i matematikk (10 sp)

2. semester (vår):
BIF101 Organismebiologi for fiskehelse og havbruk (10 sp)
KJEM110 Kjemi og energi (10 sp)
MAT102 Brukarkurs i matematikk II (10 sp) eller MAT121 Lineær algebra (10 sp)

3. semester (haust):
BIO213 Marin økologi (10 sp)
PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære (10 sp)
INF100 Grunnkurs i programmering (10 sp)

4.semester (vår):
BIF200 Havbruksteknologi (10 sp)
BIO103 Cellebiologi og genetikk (10 sp)
Ex.phil (10 sp)

5.semester (haust):
BIO280 Fiskebiologi I - systematikk og anatomi (10 sp)
BIO291 Fiskebiologi II - fysiologi (10 sp)
STAT110 Grunnkurs i statistikk (10 sp)

6. semester (vår):
BIO208 Mijløpåverknad av oppdrett (10 sp)
ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping (Høgskulen på Vestlandet (HVL)) (10 sp)
BIO205 Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur (10 sp)

7. semester (haust):
BIO300A Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett (5 sp)
BIO300B eller Utplassering i bedrift (5 sp)
BIO206 Ernæring hos fisk (10 sp) eller BIO207 Næringsmiddelmikrobiologi (10 sp)
MOØ202 Markedsføringsledelse (5 sp, HVL) og MOØ201 Financial Management (5 sp, HVL)

8.semester (vår):
LAS301 + LAS303 Forsøksdyrkurs, fisk (10 sp)
MOØ200 Innovasjonsteori og innovasjonsstrategi (10 sp) (HVL)
Masteroppgave (oppstart) (10 sp)

9.semester (haust):
BIO382 Akvatisk matproduksjon (10 sp)
Masteroppgåve/Internship (20 sp)

10.semester (vår):
Masteroppgåve (30 sp)

Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) (krav 300 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–62
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–62
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i havbruk og sjømat (krav 220 SP)
Obligatorisk emne
Teknologiledelse, økonomi og nyskaping (HVL)
Innføring innovasjonsteori: Aktører, strategier og systemer (IET) HVL
Financial Management (HVL)
Markedsføringsledelse (HVL)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIF100Innføring i fiskehelse og havbruk101–81
BIF101Organismebiologi for fiskehelse og havbruk101–82
BIF200Havbruksteknologi101–64
BIO205Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur101–86
BIO213Marin økologi, miljø og ressursar101–63
BIO280Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi101–65
BIO300AAkademisk skriving51–87
BIO382Akvatisk matproduksjon101–99
LAS301Kurs i forsøksdyrlære 61–88
BIO100Innføring i evolusjon og økologi101–61
BIO103Cellebiologi og genetikk101–64
BIO208Miljøpåverknad av oppdrett101–86
BIO291Fiskebiologi II - Fysiologi101–65
BIO300BBiostatistikk51–87
INF100Innføring i programmering101–83
KJEM110Kjemi og energi101–62
LAS303Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 41–88
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære101–83
STAT110Grunnkurs i statistikk101–85
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–82
MAT121Lineær algebra101–82
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO206Ernæring hos fisk101–87
BIO207Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat101–87
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO399Masteroppgåve i biologi609
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du kan få hjelp av oss til å finne eit særskilt delstudium ved eit av våre samarbeidsuniversitet som kan integrerast i studiet.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og SIVING:

Matematikk R1 (eller S1 og S2) + R2 + Fysikk 1.

Tilrådde forkunnskapar

Forkunnskapar tilsvarande Biologi 2 og Kjemi 2.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. Studieprogrammet integrert master i havbruk og sjømat er ikkje ope for overgang frå andre studieprogram.
Havbruk og sjømat
Foto:
Sara Calabrese

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184711

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for biovitenskap (BIO)

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30