Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Grunnkurs i statistikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Digital undervisning

Mål og innhald

Mål:

Å gi en innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære med hovedvekt på det første.

Innhald:

Kurset gir en innføring i sannsynlighetsregning. Diskrete og kontinuerlige fordelinger, blant annet binomisk, hypergeomerisk, eksponensiell, Poisson and normalfordeling blir behandlet. Simultanfordelinger og korrelasjon blir også dekket. Eksempler hentes fra mange ulike felt. Siste del av kurset handler om prinsipper for estimering av ukjente størrelser, konfidensintervaller og om hypotesetesting.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner

 • Grunnleggende begreper innen sannsynlighetsregning, som forventing, varians og korrelasjon.
 • Diskrete og kontinuerlig fordelte tilfeldige variable
 • Store talls lov og sentralgrenseteoremet
 • Simultanfordeling og betinget fordeling
 • Parameterestimering og konfidensintervaller
 • Hypotesetester og p-verdier

Generell kompetanse

Studenten

 • Ha en praktisk forståelse av sannsynlighetsbegrepet, slik det brukes i samfunnsdebatten.
 • Kunne utføre og tolke statistiske analyser

Krav til forkunnskapar

Matematikk R1 + R2,eller tilsvarende

Studiepoengsreduksjon

STAT110: 10 sp, STAT101: 5 ECTS

Krav til studierett

For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette videreutdanningsemnet via UiB Videre, https://www.uib.no/utdanning/evu

Arbeids- og undervisningsformer

Videoforelesninger og interaktiv digitale gruppeøvingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver. Gyldig i to semester: inneverande + påfølgjande semester).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Grunna tiltaka mot spreiing av Covid-19 er UiB stengd for gjennomføring av campus-eksamen. Hausten 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Skriftleg eksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen to ganger i året. I undervisningssemesteret og tidleg påfølgjande semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar@math.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  19.02.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  05.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen