Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Senter

Senter for undersøkende journalistikk

Undersøkende journalistikk tilhører kjernen av nyhetsmedienes samfunnsoppdrag og legitimering, nemlig å avdekke og avsløre maktmisbruk i samfunnets institusjoner, politisk korrupsjon, økonomisk kriminalitet, overgrep fra næringsinteresser, eller andre tema av stor samfunnsmessig betydning. Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen vil styrke denne journalistikken, i en tid hvor nettopp denne typen grundig journalistikk reduseres i mange norske nyhetsorganisasjoner.

Main content

Senteret vil bli det første i sitt slag i Norge, etter modell av lignende sentre i spesielt USA og Storbritannia. Dette er uavhengige og ikke-kommersielle sentra for journalistikk etablert ved universiteter med profilert satsing på utdanning av journalister. Disse sentraene representerer en ny type samarbeid mellom akademia og nyhetsmediene.

Visjon og mål

SUJOs målsetting er å styrke den undersøkende og kritiske journalistikken i Norge. Dette skal gjøres gjennom kompetansebygging og produksjon av saker av stor samfunnsmessig betydning og ved å videreutvikle en samarbeids- og delingskultur blant norske journalister og medieorganisasjoner. Senterets viktigste oppgave er produksjon av grundig og avslørende journalistikk som skal publiseres i norske og internasjonale medier.

Senteret skal bidra til økt metodisk og etisk kompetanse, samt bidra til å videreutvikle kompetanse i historiefortelling og formidling for journalister og studenter, og slik bidra til å styrke stillingen til undersøkende journalistikk i mediene og i samfunnet. Gjennom samlokalisering av sterke regionale og nasjonale nyhetsredaksjoner, verdensledende medieteknologiselskaper og sterke forsknings- og utdanningsmiljøer innen journalistikk og informasjonsteknologi, tilbyr Media City Bergen en unik kontekst for å bygge et kraftsentrum for undersøkende journalistikk i en tid der journalistikkens samfunnskontrakt er under press.

Aktiviteter

Senteret vil i hovedsak organisere arbeidet rundt følgende tre hovedaktiviter:

  1. Vi vil invitere journalister til korte eller lengre hospiteringsopphold, basert på prosjektsøknader. Hospiteringsopphold finansieres av stipend fra senteret. Prosjektene utvikles i senteret fram mot publisering, under veiledning av fagpersoner ved senteret og i nær dialog med respektive redaktører. Hospiterende journalister får under arbeidet tilgang til et bredt og spisset tilbud av kompetanse, infrastruktur og teknologi ved senteret, ved MCB og ved UiB.
  2. Vi vil tilby kompetansehevende tiltak gjennom en fast portefølje av kurs og seminarer i undersøkende journalistisk metode og formidling. Det vil dessuten bygges tilpassede kurs rundt pågående graveprosjekter ved senteret.
  3. Sentereret skal være en nettverksbase for undersøkende journalistisk metode og formidling. Senteret skal bidra til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid rundt undersøkende journalistikk.

Samarbeid

Senteret skal ha et utstrakt samarbeid med medie- og presseorganisasjoner og utdanningene i MCB og andre læresteder.