Home
Department of Health Promotion and Development

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny forskning/Alrek helseklynge

Nytt prosjekt om fastlegens rolle for arbeidsdeltakelse hos pasienter med depresjon

Prosjektet får samarbeidsmidler fra Alrek helseklynge

Depresjon
Photo:
Uni Helse

Depresjon er en av de tre viktigste årsakene til helsetap i den norske befolkningen og fører ofte til eksklusjon fra arbeidslivet. Fastlegen har en sentral rolle i behandling og koordinering av helse- og velferdstjenester for deprimerte pasienter med sammensatte behov.

Økt kunnskap om uønsket forskjellsbehandling av pasienter med depresjon kan avstedkomme tiltak for å bedre tjenestene. Dette kan motvirke sosial ulikhet i helsetjenesten og samfunnet, slik at de med størst behov får den hjelpen de trenger.

Forskningsleder Sabine Ruths leder et nytt prosjekt ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og HEMIL-senteret som skal undersøke om helsehjelp til pasienter med depresjon varierer med kjønn og sosioøkonomisk status. I tillegg vil forskerne belyse sammenheng mellom pasientforløp og arbeidsdeltakelse.

Opplysninger fra seks nasjonale helse- og velferdsregistre skal brukes til å følge alle voksne pasienter med en ny depresjonsdiagnose gjennom konsultasjoner, medikasjon, henvisninger, trygd og arbeidsdeltakelse.

Kontaktperson fra HEMIL-senteret: Benedicte Carlsen