Home
Department of Health Promotion and Development
HEMIL reports

HEMIL reports

Below you will find a list of all HEMIL reports. The reports may be downloaded by following the links or read on the online library of the National Library of Norway. Note that most reports are only available in Norwegian.

Main content

2016-2025

Oldeide, O.B., Johansen, M.S. & Fosse, E. (2024). Sosial berekraft i Vestland. Ein dokumentanalyse av kommunale plandokument (Hemil rapport 2/2024). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3128599

Fosse, E. & Oldeide, O.B. (2024) Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommuner. Rapport fra delprosjekt av Folkekommune (Hemil rapport 1/2024). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3115670

Haug, E., Robson-Wold, C., Helland, T., Jåstad, A. Torsheim, T., Fismen, A.S., Wold, B. &  Samdal, O. (2020). Barn og unges helse og trivsel: Forekomst og sosial ulikhet i Norge og Norden (Hemil-rapport 1/2020). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3113899

Larsen, T.M.B., Mathisen, F.K.S., Urke, H.B., Kristensen, S.M., Brastad, B., Vik, M., Waldahl, R.H. & Antonsen, K.M. (2019). Kan systematisk arbeid med det psykososiale miljøet bidra til bedre gjennomføring i videregående opplæring? (Hemil rapport 3/2019). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2987719

Larsen, T.M.B., Djupedal, I.L., Tobro, M., Waldahl, R.H., Anvik, C.H., Olsen, T., Antonsen, K.M., Johnson, R., Olesen, E.S.B., Årdal, E., Kristensen, M., Brastad, B. & Hasnen, T.B. (2019) Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i videregående skole : andre delrapport fra COMPLETE-prosjektet - hovedrapport (Hemil-rapport 2/2019). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2987711

Djupedal, I.L., Larsen, T.M.B., Kristensen, S.M., Årdal, E., Urke, H.B., Tobro, M., Antonsen, K.M., Olsen, T. & Waldahl, R.H. (2019). Andre delrapport fra COMPLETE-prosjektet - Kortversjon. (Hemil-rapport 1/2019). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2987848

Larsen, T.M.B., Anvik, C.H., Tobro, M., Waldahl, R.H., Olsen, T., Antonsen, K.M., Urke, H.B., Holsen, I., Brastad, B. & Hansen, T.B. (2017). Delrapport fra COMPLETE-prosjektet. (Hemil-rapport 1/2017). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3114006

Samdal, O., Mathiesen, F.K.S, Torsheim, T., Diseth, Å-R., Fismen, A.-S., Larsen, T., Wold, B. & Årdal, E. (2016). Helse og Trivsel blant barn og unge. Resultater fra den landsrepresentative spørreundersøkelsen «Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land» (Hemil-rapport 1/2016). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/13072

2006-2015

Samdal, O., Bye, H.H., Torsheim, T., Birkeland, M.S., Diseth, Å.R., Fismen, A-S., Haug, E., Leversen, I. & Wold, B. (2012). Sosial ulikhet I helse og læring blant barn og unge. Resultater fra den landsrepresentative spørreskjemaundersøkelsen "Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land" (Hemil-rapport 2/2012). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/6809

Slåtten, H., Holsen, I., Anderssen, N. & Jensen, D. (2012). Erfaringar med tiltak for førebygging og handtering av homo- og horerelaterte kallenam i ungdomsskulen (Hemil-rapport 1/2012). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/5793

Samdal, O. (2009). Sammenhengen mellom psykisk helse, skolemiljø, skoletrivsel og skoleprestasjoner. (Hemil rapport 4/2009). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/3733

Samdal, O., Leversen, I., Torsheim, T., Manger, M.S., Brunborg, G.S. & Wold, B. (2009). Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005. Norske resultater fra studien "Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land." (Hemil rapport 3/2009). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/3734

Slåtten, H., Anderssen, N. & Holsen, I. (2009). Nei til "Homo!" og "Hore" i ungdomsskolen (Hemil-rapport 2/2009). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/5423

Samdal, O., Haug, E., Manger, M., Fredbo, R., Hasnes, Å. & Slåtten, H. (2009) Evalueringsrapport III Fysisk aktivitet og måltider i videregående opplæring  (Hemil-rapport 1/2009). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/3735

Samdal, O., Haug, E., Slåtten, H., Larsen, T., Holthe, A., Hasnes, Å., Fredbo, R., Manger, M. & Hansen, F. (2008). Evalueringsrapport II Fysisk aktivitet og måltider (Hemil-rapport 2/2008). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3114013

Slåtten, H., Anderssen, N. & Holsen, I. (2008). Førebygging og handtering av homofobisk erting i ungdomsskolen: Revidert rapport med utprøving og forslag til tiltak (Hemil-rapport 1/2008). Univsersitetet i Bergen. http://hdl.handle.net/1956/2753

Aarø, L.E. (2007). Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data : en innføring i survey-metoden. 2.utgave (Hemil-rapport 2/2007). Universitetet i Bergen. http://hdl.handle.net/1956/2461

Mortensen, Ø. & Thuen, F. (2007). Kunnskapsstatus om forskning på modeller for samlivskurs (Hemil-rapport 1/2007). Universitetet i Bergen. http://hdl.handle.net/1956/2519

Samdal, O., Haug, E., Hansen, F., Larsen, T. M.B., Holthe, A., Manger, M. & Fismen, A.S. (2006). Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (Hemil-rapport 4/2006). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3114016

Mortensen, Ø. & Fosse, E. (2006). "Empowerment i praksis" : Evaluering av Kirkens bymisjons nærmiljøarbeid – Ada (Hemil-rapport 3/2006). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/2542

Iversen, A.C. & Samdal, O. (2006). Evaluering av "SPIS MER" - et tiltaksprogram for å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant skolebarn (Hemil-rapport 2/2006). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/1784

Monstad, S.J., Aarø, L.E. & Wilhelmsen, L.S.(2006). Forskningsbasert informasjon om helse som virkemiddel for å øke eldres livskvalitet - utvikling av et gruppeopplegg (Hemil-rapport 1/2006). Universitetet i Bergen. 

1996-2005

Pedersen, G.F. (2005). Gender Differences in the Relationship of Social Support and Social Strain (Hemil-rapport 8/2005). Universitetet i Bergen.

Mortensen, Ø. & Thuen, F. (2005). Småbarnsforeldre og samlivskurs. Holdninger til og barrierer mot å delta på samlivskurs i et utvalg av den norske befolkningen (Hemil-rapport 6/2005). Universitetet i Bergen. http://hdl.handle.net/1956/2517

Aanes, M.M. (2005). Chronic social stress and depressive symptoms in adolescents (Hemil-rapport 5/2005). Universitetet i Bergen. http://hdl.handle.net/1956/2525

Konstantinova, S.V. (2005). Chronic social stress and psychological distress in Russia (Hemil-rapport 4/2005). Universitetet i Bergen. http://hdl.handle.net/1956/2524

Charoendee, S. (2005).The association of chronic social stress with psychological distress in Thailand (Hemil-rapport 3/2005). Universitetet i Bergen. http://hdl.handle.net/1956/2523

Aarø, L.E. (2005). Fra spørreskjemakonstruksjon til multivariat analyse av data: En innføring i survey-metoden (Hemil-rapport 2/2005). Universitetet i Bergen.

Monstad, S.J., Mittelmark, M B., Aarø, L.E. (2005). Forskningsbasert informasjon om helse som virkemiddel for å øke eldres livskvalitet- tilpassing av nettsteder til eldre (Hemil-rapport 1/2005). Universitetet i Bergen.

Torsheim, T., Samdal, O. Wold, B. & Hetland, J. (2004). Helse og trivsel blant barn og unge – Norske resultater fra studien ”Helsevaner blant skoleelever. En WHO-studie i flere land” (Hemil-rapport 3/2004). Universitetet i Bergen.

Skogli, K. (2004). Bestiller – Utfører modellen og brukermedvirkning – En evaluering av hjemmetjenestene i en bydel i Bergen (Hemil-rapport 2/2004). Universitetet i Bergen.

Smørdal, M.O. & Thuen, F. (2004). Langt igjen til løsning: erfaringer med konfliktfylte meklinger etter ekteskapsloven og barneloven (Hemil-rapport 1/2004). Universitetet i Bergen.

Thuen, F. & Singhammar, J. (2003). Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta (Hemil-rapport 2/2003). Universitetet i Bergen.

Singhammer, J., Myklestad,B.Ø. & Tang,B.E. (2003). Mattilbod og helsefremjande tiltak ved videregåande skular i Sogn og Fjordane. Resultat frå ei spørjeskjemaundersøking 2002 (Hemil-rapport 1/2003). Universitetet i Bergen.

Lie, G. Th. & Lothe, E.A. (2002). "We do not speak so much about 'Risk Groups' any longer, we know we are all at risk" a Qualitative Evaluation of KIWAKKUKI - Women Against AIDS in Kilimanjaro Region, Tanzania May 2002 Oppdragsgiver er FOKUS/NORAD (Hemil-rapport 4/2002). Universitetet i Bergen.

Øygard, L. (2002). Innføringen av fastlegeordningen: En studie av samarbeidet i Informasjonsgruppa (Hemil-rapport 3/2002). Universitetet i Bergen.

Øygard, L. (2002). Evaluering av informasjonsarbeidet knyttet til innføringen av fastlegeordningen: En studie utført blant innbyggere i Hordaland (Hemil-rapport 2/2002). Universitetet i Bergen. 

Fosse, E. (2002). Brukermedvirkning og helhet: Individuell plan som virkemiddel. Evaluering av utviklingsarbeid innen rehabilitering i Hordaland (Hemil-rapport 1/2002). Universitetet i Bergen.

Henriksen, S. (2001). The Experience of Social Strain (Hemil-rapport 6/2001). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/2441

Mittelmark, M.B., Henriksen, S.G., Siqveland, J., Torsheim, T. & Aarø, L.E. (2001). Assessment of Chronical Social Stress and Related Psychological Distress at the Community Level (Hemil-rapport 5/2001). Universitetet i Bergen. https://hdl.handle.net/1956/2440

Aarø, L.E. (2001). Evaluering av prøveordningen 1998 - 2000 med rådgiverstillinger i forebyggende og helsefremmende arbeid hos fylkeslegen (Hemil-rapport 4/2001). Universitetet i Bergen.

Fosse, E. (2001). Aksjonsprogrammet barn og helse 1995 - 1999. Sammendrag av evaluering på fylkes- og kommunenivå (Hemil-rapport 3/2001). Universitetet i Bergen.

Fosse, E. (2001). Aksjonsprogrammet barn og helse 1995 -1999. Evaluering i kommunene (Hemil-rapport 2/2001). Universitetet i Bergen.

Fosse, E. (2001). Aksjonsprogrammet barn og helse 1995 - 1999. Evaluering av fylkesnivået (Hemil-rapport 1/2001). Universitetet i Bergen. 

Aarø, L.E. & Fungisai, G.O. (2000). Tidlig intervensjon for å påvirke kreftrelatert atferd: En gjennomgang av relevante studier (Hemil-rapport 2/2000). Universitetet i Bergen.

Wold, B., Hetland, J., Aarø, L.E., Samdal, O. & Torsheim, T. (2000). Utviklingstrekk i helse og livsstil blant barn og unge fra Norge, Sverige, Ungarn og Wales. Resultater fra landsomfattende spørreskjema-undersøkelser tilknyttet prosjektet "Helsevaner blant skoleelever. En WHO undersøkelse i flere land (HEVAS) (Hemil-rapport 1/2000). Universitetet i Bergen.

Wold, B. & Samdal, O. (1999). Health promotion among young people: the development of health school environments. Dissemination of experiences from the Norwegian schools in the European Network of Health Promoting Schools (ENHPS) (Hemil-rapport 7/1999). Universitetet i Bergen. 

Hjälmhult, E. (1999). Skolehelsetjenesten – innenfor eller utenfor? Intervjuer om samarbeid i skolehelsetjenesten og den helsefremmende skolen (Hemil-rapport 6/1999). Universitetet i Bergen.

Strumse, E. (1999). Environmental preference and design: Psychological perspectives (Hemil-rapport 5/1999). Universitetet i Bergen.

Wold, B. & Samdal, O. (1999). Helsefremmende arbeid med barn og ungdom: Utvikling av et godt skolemiljø. Erfaringer fra de norske skolene i "Europeisk nettverk av Helsefremmende skoler" (HEFRES) (Hemil-rapport 4/1999). Universitetet i Bergen.

Viig, N.G. (1999). Teachers in Health Promotion - enabling teachers to participate in school-based health promotion (Hemil-rapport 3/1999). Universitetet i Bergen. 

Anderssen, N., Botnedal, A., Lien, M.F., Pettersen, M., Steinsland, A. & Strøm, A.-C. (1999). Nedstemthet blant elever i 1.klasse i videregående skole. Rapport fra en spørreundersøkelse i videregående skoler i Bergen sentrum (Hemil-rapport 2/1999). Universitetet i Bergen.

Lie, G.T. (1999). Selbuungdommene før, under og etter hjelpetilhørighet til kollektivet. En retrospektiv forløpsundersøkelse (Hemil-rapport 1/1999). Universitetet i Bergen.

Rise, J. (1999). Alkoholkonsum og ungdom: empirisk forskning i lys av sosialpsykologisk teori. Sjette rapport i en serie på 6 rapporter, som er et resultat av avtale inngått mellom Folkhälsoinstitutet i Stockholm, Sverige og HEMIL-senteret (Hemil-rapport F/1999). Universitetet i Bergen.

Kraft, P.  (1999). Røyking og sosial påvirkning: Empirisk forskning og sosialpsykologisk teori. Femte rapport i en serie på 6 rapporter, som er et resultat av avtale inngått mellom Folkhälsoinstitutet i Stockholm, Sverige og HEMIL-senteret (Hemil-rapport E/1999). Universitetet i Bergen.

Røysamb, E. & Friestad, C. (1998). Rusbruk og foreldrerelasjoner gjennom ungdomsårene. Fjerde rapport i en serie på 6 rapporter, som er et resultat av avtale inngått mellom Folkhälsoinstitutet i Stockholm, Sverige og HEMIL-senteret (Hemil-rapport D/1998). Universitetet i Bergen.

Kraft, P. (1998). Health behaviour and societal constraints - social psychological and sociological models for conceptualising macro - micro - interactions. The case of smoking. Tredje rapport i en serie på 6 rapporter, som er et resultat av avtale inngått mellom Folkhälsoinstitutet i Stockholm, Sverige og HEMIL-senteret (Hemil-rapport C/1998). Universitetet i Bergen.

Andersson, T. & Haeggman, U. (1998). Föräldrar, kamrater, attityder och alkohol. En longitudinell studie om betydelsen av upplevda föräldra- och kamratattityder, samt egna attityder, till alkohol i utvecklingen av alkoholvanor och alkoholproblem från tidiga tonår till vuxen ålder. Andre rapport i en serie på 6 rapporter, som er et resultat av avtale inngått mellom Folkhälsoinstitutet i Stockholm, Sverige og HEMIL-senteret (Hemil-rapport B/1998). Universitetet i Bergen.

Pedersen, W. (1998). Fra pils til ecstasy: Debut og stadier i rusmiddelbruk. Første rapport i en serie på 6 rapporter, som er et resultat av avtale inngått mellom Folkhälsoinstitutet i Stockholm, Sverige og HEMIL-senteret (Hemil-rapport A/1998). Universitetet i Bergen.

Fosse, E. (1998). Medikalisering av samfunnsproblemer og politisering av helseproblemer. Evaluering av den helsefremmende delen av programmet Helse og Ulikhet i Finmark (Hemil-rapport 2/1998). Universitetet i Bergen.

Fosse, E. (1998). Tverrsektorielle utfordringer i helsefremmende arbeid blant barn og unge. Organisering av Aksjonsprogrammet barn og helse på fylkesnivå (Hemil-rapport 1/1998). Universitetet i Bergen.

Aarø, L.E. & Myklestad, B.Ø. (1997). Mattilbod og helsefremjande verksemd ved vidaregåande skular i Sogn og Fjordane. Resultat frå ei spørjeskjemaundersøking (Hemil-rapport 2/1997). Universitetet i Bergen.

Elvebakken, K.T. & Mæland, J.G. (1997). Forebyggende arbeid overfor barn og unge. Resultater fra kartlegging blant rådmenn og medisinsk-faglig rådgivende leger i norske kommuner (Hemil-rapport 1/1997). Universitetet i Bergen.

Acuda, S.W., Eide, A.H., Butau, T., Khan, N. & Aarø, L.E. in collaboration with Dhillon, H. S. & O`Byrne, D. (1996). Health Beviours Among Adolescents in Zimbabwe. A School-based Survey in Mashonaland and Matabeleland. Report of a Pilot Study (Hemil-rapport 8/1996). Universitetet i Bergen.

Fosse, E. (1996). Forebyggende helsearbeid som sektorovergripende samarbeid. En kvalitativ iverksettingsstudie av samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 16 (Hemil-rapport 7/1996). Universitetet i Bergen.

Ådnanes, M. (1996). Om røyk og "VÆR røykFRI" -rapport fra en elevgruppe. Kvalitativ evaluering av Den Norske Kreftforenings (DNK) prosjekt i ungdomskolen (Hemil-rapport 6/1996). Universitetet i Bergen. 

Hjælmhult, E., Wold, B. & Samdal, O. (1996). Skolehelsetjenesten og helsefremmende skoler - utfordringer til samarbeid (Hemil-rapport 5/1996). Universitetet i Bergen.

Andrews, T., Ådnanes, M. & Blom, C. (1996). Forsøks- og utviklingsarbeid innenfor svangerskapsomsorg og barselomsorg. Evaluering av Handlingsplan for redusert spedbarnsdødelighet (Hemil-rapport 4/1996). Universitetet i Bergen.

Aase, T. & Thuen, F. (1996). Evaluering av Den Norske Kreftforening sin omsorgsvirksomhet. Del 1: De ansattes perspektiv (Hemil-rapport 3/1996). Universitetet i Bergen. 

Andrews, T. (1996). Ungdommens matvaner sett i et sosio-kulturelt perspektiv (Hemil-rapport 2/1996). Universitetet i Bergen. 

Thuen, F. (1996). Nytter det å forebygge? En evaluering av Barnesikkerhetsprosjektet i Skadeforebyggende forum (Hemil-rapport 1/1996). Universitetet i Bergen. 

1990-1995

Carlsen, B. (1995). Støtte etter samlivsbrudd. Frivillig og offentlig innsats i forhold til barn og voksne som har opplevd samlivsbrudd (Hemil-rapport 15/1995). Universitetet i Bergen. 

Wold, B., Aasen, H., Aarø, L.E. & Samdal, O. (1995). Helse og livsstil blant barn og unge i Norge. Resultater fra en landsomfattende spørreskjema-undersøkelse tilknyttet prosjektet "Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land (HEVAS)" (Hemil-rapport 14/1995). Universitetet i Bergen.

Sam, D.L. (1995). Flyktningers psykiske helse. En sosial og forebyggende tilnærming (Hemil-rapport 13/1995). Universitetet i Bergen. 

Haugland, S. (1995). Røyking og graviditet. En kvalitativ tilnærming (Hemil-rapport 12/1995). Universitetet i Bergen. 

Mæland, J. G. & Hopland, K. (1995). Innovasjon og modellutvikling i Samlet plan. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 14 (Hemil-rapport 11/1995). Universitetet i Bergen.

Mæland, J. G. & Jakobsen, R. (1995). Samlet plan prosjekter: fra plan til avslutning. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 13 (Hemil-rapport 10/1995). Universitetet i Bergen. 

Mæland, J. G. & Jakobsen, R. (1995). Hvem søkte Samlet plan? En analyse av søknader og tildelinger innen Samlet plan 1989-1991. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 12 (Hemil-rapport 9/1995). Universitetet i Bergen.

Andrews, T. (1995). Reorientering innen helsesøstertjenesten? Om helsesøstrenes engasjement i Samlet plan. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 11 (Hemil-rapport 8/1995). Universitetet i Bergen. 

Ådnanes, M. & Andrews, T. (1995). Forebyggende helsearbeid rettet mot ungdom. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 10 (Hemil-rapport 7/1995). Universitetet i Bergen. 

Andrews, T. (1995). Forebyggende barnevern som tverrfaglig samarbeidsfelt. Et forsøk på å bryte ned samarbeidsbarrierer mellom barnevernsarbeidere og helsesøstre. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 6 (Hemil-rapport 6/1995). Universitetet i Bergen.

Boonstra, E., Fosse, E., Mæland, J. G. & Tonheim, D. (1995). Gøy på landet - eller kreativt helsearbeid? Helse- og trivselsprosjektet "Ringer i vatnet" i Askvoll.Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 9 (Hemil-rapport 5/1995). Universitetet i Bergen.

Øian, S. (1995). Helsefremmende arbeid i nærmiljøet. En evaluering av de lokale friskverntiltakene i Steinkjer kommune. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 8 (Hemil-rapport 4/1995). Universitetet i Bergen. 

Boyesen, M. (1995). Ulykkesforebygging i kommunen – på vei mot kommunal sikkerhetsledelse?. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 7 (Hemil-rapport 3/1995). Universitetet i Bergen.

Anderssen, N. & Wold, B. (red.) (1995). Psykologisk tenkning i helsefremmende arbeid. Symposium ved den XVIII Nordiske Psykologikongress 7.-10. september 1994. Oslo, Norge (Hemil-rapport 2/1995). Universitetet i Bergen.

Sam, D.L. (1995). Unge innvandreres tilpasning i Norge. En psykososial undersøkelse. Tilpasningsstrategier og psykisk tilstand (Hemil-rapport 1/1995). Universitetet i Bergen.

Andrews, T. (1994). Tverrfaglig svangerskapsomsorg på helsestasjonen. En kvalitativ undersøkelse av fire Samlet plan prosjekt. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekter innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 4 (Hemil-rapport 9/1994). Universtitetet i Bergen. 

Ommundsen, Y. &Aarø, L. E. (1994). Folk i form til OL - kampanjen.  En evaluering basert på en spørreundersøkelse i voksenbefolkningen i 1990 og 1994 (Hemil-rapport 8/1994). Universitetet i Bergen.

Skjæveland, O. & Anderssen, N. (1994). Evaluering av aksjonen FRILUFTSLIVETS ÅR 1993. En rapport om organisering og samarbeid (Hemil-rapport 7/1994). Universitetet i Bergen. 

Samdal, O. (1994). Evaluering av "MAT FOR FOLKET"S andre fase. En spørreundersøkelse på fylkes- og kommunenivå (Hemil-rapport 6/1994). Universitetet i Bergen. 

Jøsendal, O. & Aarø, L.E. (1994). Skolebasert forebygging av røyking (Hemil-rapport 5/1994). Universitetet i Bergen. 

Wold, B. & Aarø, L.E. (1994). Health Behaviour in School-Aged Children. A WHO Cross-National Survey (HBSC). Research Protocol for the 1993 - 94 Study (Hemil-rapport 4/1994). Universitetet i Bergen.

Andrews, T. (1994). Tverrsektorielt samarbeid om miljørettet helsevern i kommunene. En kvalitativ studie av fire Samlet plan prosjekt. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 3 (Hemil-rapport 3/1994). Universitetet i Bergen.  

Fosse, E. (1994). Lærere: Kommunale funksjonærer eller frie åndsarbeidere? Evaluering av arbeidstidsforsøket i Os kommune (Hemil-rapport 2/1994). Universitetet i Bergen. 

Fosse, E. (1994). Forebyggende helsearbeid som offentlig politikk. Organisering av Samlet plan i den statlige helseforvaltning. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport 2 (Hemil-rapport 1/1994). Universitetet i Bergen. 

Aarø, L.E., Myklestad, B.Ø. & Sunde, A. (1993). Matvaner og helseåtferd blant ungdom i Sogn og Fjordane 1992. Ein survey blant elevar i grunnskule og vidaregåande skule (Hemil-rapport 7/1993). Universitetet i Bergen.

Thuen, F. (1993). Samarbeidsprosjektet SORG OG OMSORG. Evalueringarapport nr.1 (Hemil-rapport 6/1993). Universitetet i Bergen.

Skjæveland, O. (1993). Evaluering av aksjonen FOLK I FORM TIL OL. En rapport om jordbærmarsjen og andre mosjonsaktiviteter: Organisering og iverksetting (Hemil-rapport 5/1993). Universitetet i Bergen.

Åstrøm, A.N. & Rise, J. (1993) Tannhelseatferd blant 15-åringer i Hordaland (Hemil-rapport 4/1993). Universitetet i Bergen.

Andrews, T. (1993). Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr. 1 (Hemil-rapport 3/1993). Universitetet i Bergen.

The Research Center for Health Promotion (1993) Symposium on health behaviour in adolesence: Implications for prevention of coronary heart disease. Proceedings (Hemil-rapport 2/1993). Universitetet i Bergen.

Strumse, E. (1993). Hjemløshet og rusmiddelmisbruk: Forskningsbasert kunnskap, eksempler på tiltak og situasjonen i Bergen (Hemil-rapport 1/1993). Universitetet i Bergen.

Aarø, L.E. (1992). Studium i forebyggende helsearbeid i Vestfold 1992. En evaluering basert på studentenes vurderinger (Hemil-rapport 3/1992). Universitetet i Bergen.

Andrews, T. (1992). Evaluering av "Mat for folket"s første fase. En intervjuundersøkelse på Fylkeslegenivå (Hemil-rapport 2/1992). Universitetet i Bergen. 

Rise, J. & Kraft, P. (1992). Endringer i befolkningens reaksjoner på HIV/AIDS epidemien 1986-1991 og kunnskap om andre seksuelt overførbare sykdommer 1991 (Hemil-rapport 1/1992). Universitetet i Bergen. 

Kraft, P. (1991). Forskning om forebyggende helsearbeid: Fra misjonsiver og skipperskjønn til kunnskapsproduksjon (Hemil-rapport 4/1991). Universitetet i Bergen.

Kraft, P. (1991). Helsefremmende arbeid i 90-årene: Massekommunikasjonens muligheter og begrensinger (Hemil-rapport 3/1991). Universitetet i Bergen.

Sam, D.L. (1991) Tilpasning av innvandrere: En psykososial undersøkelse blant unge innvandrere i Norge - Rapport fra en pilot studie (Hemil-rapport 2/1991).

Wilhelmsen, B. U. (1990). Helsefaglige Høgskoler og undervisning om forebyggende helsearbeid. En undersøkelse av de helsefaglige høgskolene I Hordaland (Hemil-notat 1990:2). Universitetet i Bergen.

Mæland, J. G. (red.) (1990). Evaluering av helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. Hva, hvorfor og hvordan (Hemil-rapport 2/1990). Universitetet i Bergen.

Wilhelmsen, B. U. (1990). Lærerutdanningen og helsefremmende undervisning. En kartlegging av helseemners plass I noen fag ved lærerhøgskolene I Hordaland (Hemil-rapport 1/1990). Universitetet i Bergen.