Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning
Hva sier TVEPS-studentene?

– Nyttig med tverrfaglig praksis i barnehage

Gjennom TVEPS får studenter fra ulike profesjoner samarbeide i barnehage. Viktig og nyttig å bli kjent med profesjonene man skal samarbeide med i yrkeslivet, mener barnehagelærerstudent Einar Andreas Malmo.

Main content

Tverrfaglig samarbeid er utrolig spennende, sammen kan vi fremme et faglig syn på helhetlig tenkning rundt barnets beste.

Våren 2019 deltok student ved Høgskulen på Vestlandet, Einar Andreas Malmo, i tverrfaglig praksis gjennom TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Senteret trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid, men også studenter fra andre profesjoner deltar. Som barnehagelærerstudent fikk Einar mulighet til å delta i TVEPS-praksis i barnehage.

– Gruppen min bestod av tre studenter; en fra tannpleie, en fra helsesykepleie og jeg som barnehagelærer. Sammen laget vi et pedagogisk opplegg om kroppens sanser, der barna fikk informasjon om hvorfor sansene våre er viktig for å forstå verden. Til slutt fikk barna fikk teste alle sansene sine i en sanseløype.

Hva lærte du?

– Jeg fikk erfare hvordan det er å jobbe tverrfaglig og ble mer bevisst på min egen faglige kompetanse. Jeg ser på tverrfaglig praksis som veldig nyttig i barnehagen. Som barnehagelærer må vi samarbeide på tvers av yrker, derfor er viktig å bli kjent med de ulike profesjonene man kan møte senere i yrkeslivet. 

Formidler folkehelse til barn

TVEPS i barnehage foregår på en annen måte enn den tradisjonelle TVEPS-modellen, der TVEPS-gruppene får i oppdrag å utrede pasienter. I barnehage forbereder studentgruppene et interaktivt, pedagogisk opplegg med fokus på helse og livsmestring, som presenteres for barna. 

TVEPS i barnehage ble gjennomført som et pilotprosjekt høsten 2016, og siden den gang har mange studenter fra ulike helseprofesjoner fått øve seg i å formidle folkehelse til barnehagebarn.

I barnehage består gruppene av 3 til 5 studenter, som etter endt utdannelse kommer til å møte barn i sin yrkesutøvelse. En tverrfaglig gruppe i barnehage vil typisk bestå av studenter fra barnehagelærer-, tannpleier- og helsesykepleierutdanningen, - kombinert med en eller to studenter fra for eksempel medisin, ernæring, sykepleie, psykologi, vernepleier, logopedi eller musikkterapi.

TVEPS i barnehage er omtalt i Tidsskrift for norsk legeforening og på nettsiden barnehage.no

(Teksten forts. under bildet)

Barnehage sanseløype
Foto/ill.:
Elin Christine Gundersen, UiB

– Unik erfaring

– Jeg fikk inntrykk av at barnehagen og barnegruppen opplevde det som verdifullt. Vi som gruppe kommer inn i barnehagen med noe nytt og med ny kunnskap. Tilbakemeldingene fra barn og voksne var utelukkende positive.

Samarbeid på tvers av profesjoner og tjenestenivåer innen helse- og sosialfag har hatt et økende fokus gjennom mange år, og tverrfaglighet er sentralt i forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge.

– Dette er en unik sjanse til å få verdifull erfaring med det som barnehagelærere garantert vil møte i arbeidslivet; det å jobbe tverrfaglig. TVEPS er en møteplass der vi som skal jobbe med barn og unge i framtiden kan treffes og lære om hverandre.