Home
Research group for Administrative Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Informasjon

Masteroppgave i forvaltningsrett

Forskergruppe for forvaltningsrett ønsker til enhver tid å tilknytte seg masterstudenter som skriver sin masteroppgave om emner relatert til våre fagområder.

Main content

I inneværende studieår (2020/2021) har vi en rekke engasjerte studenter tilknyttet gruppen, som fører i pennen svært spennende forvaltningsrettslige prosjekter.

Sigrid Hamre

Sigrid Hamre går på forskarlinja og skriv stor master innan havbruksrett. Målet hennar for masteren er å finne ut kva rettslege skrankar som gjeld ved inngrep i allereie etablerte rettsposisjonar der miljøomsynet talar for inngrep. Ei slik rettsleg skranke kan vere proporsjonalitetsprinsippet og dette prinsippet skal Sigrid fokusere på. Proporsjonalitetsprinsippet er mykje omdiskutert i den alminnelege forvaltningsretten, men i mindre grad opp mot spesielle føresegner.

Problemstillinga er meir spesifikt om det gjeld eit proporsjonalitetsprinsipp etter akvakulturlova § 9 om omgjering av akvakulturkonsesjonar av omsyn til miljøet, og i så fall med kva innhald og verknadar. Med denne problemstillinga får Sigrid undersøkt eit meir allment forvaltningsrettsleg spørsmål med å sjå nærmare på ei spesiell regulering. Samanhengen mellom alminneleg forvaltningsrett på den eine sida og konsesjonsrett og næringsforvaltningsrett på den andre side vert såleis sentralt i masteroppgåva.

Miljøomsynet sin plass i forvaltningsretten skal særleg undersøkast, der det vert fokus på tilhøvet mellom miljøomsynet, omsynet til ei effektiv forvaltning og rettstryggleiksomsynet. Sigrid gler seg til å finne ut kva som er gjeldande rett og moglegvis kva som bør vere gjeldande rett.

Per-Harald Hirsch

Per-Harald Hirsch skriver om problemstillingen "Hvilken adgang og plikt myndighetene har til å omgjøre konsesjonsvilkår grunnet krav til vannkvalitetsnormer." Oppgaven vil særlig fokusere på de vannkvalitetsnormene som har sin bakgrunn i EØS-retten for å se hvilken betydning dette kan ha for statens omgjøringsadgang og eventuelle omgjøringsplikt.Planen er å illustrere problemstillingen ved å ta utgangspunkt i og sammenlikne omgjøringsadgangen for oppdretts-, vassdrags- og forurensningskonsesjoner opp mot den mer alminnelige omgjøringsadgangen etter fvl § 35 og etter aktuell sektorlovgivning. Oppgaven ligger derfor innenfor den alminnelige forvaltningsretten, den spesielle forvaltningsretten; miljørett og konsesjonsrett, og noe EØS-rett.

Magnus Mathias Rasmussen

Magnus Mathias Rasmussen skriver sin masteroppgave om trafikklyssystemet. Trafikklyssystemet er kort forklart et styringsverktøy for forvaltningen som innebærer at Nærings- og fiskeridepartementet kan regulere produksjonen i oppdrettsnæringen ut fra hensynet til miljøet. Når miljøpåvirkningen i et produksjonsområde er uakseptabel, har departementet mulighet til å nedjustere produksjonskapasiteten.

Han skal se nærmere på hvilke krav som stilles for å ivareta en forsvarlig saksbehandling før den inngripende beslutningen om nedjustering av produksjon fattes av departementet. Et spørsmål i denne sammenheng er hvilken beslutningsform akvakulturloven § 9 forutsetter. Han vil se nærmere på hvordan sentrale rettssikkerhetshensyn som kontradiksjon og begrunnelse er ivaretatt, og vil også undersøke i hvilken grad EØS-rettslige krav til forvaltningens saksbehandling er relevant for denne delen av den spesielle forvaltningsretten.