Home
UiB Fram

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB FRAM

Blokkundervisning bidrar til bedre oversikt i studiehverdagen

Blokkundervisning gir bedre oversikt og gjør det lettere å organisere studiehverdagen. Det viser foreløpige erfaringer fra pilotforsøket som er gjennomført på deler av historiefaget ved UiB denne våren.

Illustrasjonsfoto av undervisning
PILOTARBEID: Denne våren har historiefaget ved UiB testet ut blokkundervisning som et tiltak for å frigjøre mer sammenhengende tid til forskning og samtidig bidra til en bedre studiehverdag for studentene. Forsøket med omlegging av undervisningen på historiefaget er en del av pilotarbeidet i utviklingsprosjektet UiB-FRAM.
Photo:
Unsplash

Main content

-Erfaringene vi har samlet så langt viser at blokkundervisningen stort sett fungerer bra. Jeg er derfor optimistisk, men vi må vinne oss erfaringer både fra vår og høst, og få et mer fullstendig bilde av hvordan både ansatte og studenter opplever omleggingen. Det er sannsynlig at det vi må justere en del før vi blir fornøyde, sier Yngve Flo. Han er professor i historie og i tillegg fagkoordinator.

Blokkundervisning frigjør tid til forskning

Forsøket med omlegging av undervisningen på historiefaget er en del av pilotarbeidet i utviklingsprosjektet UiB-FRAM. Blokkundervisning innebærer, enkelt sagt, at emner gjennomføres enkeltvis og konsentrert, istedetfor parallelt trukket ut over hele semesteret. Ett av hovedmålene med prosjektet er å sikre best mulig rammer for forskningen ved universitetet. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) er et av pilotinstituttene i FRAM-prosjektet. Hele staben på instituttet har vært involvert i arbeidet med å se på nye måter å organisere seg på.

-Vi ble enige om å teste ut blokkundervisning på historiefaget. Det gir mening, både fordi det er et stort fag, og som samtidig har en klar inndeling mellom eldre og nyere historie, sier Flo.

Fordelen med blokkundervisning er at det frigjør større flater til sammenhengene forskning for de vitenskapelige ansatte. Det har også vært et mål at en mer konsentrert undervisning skal komme studentene til gode. I forbindelse med overgangen til blokkundervisning har historie også endret på rekkefølgen av emnene, for å skape mer logikk og gi tydeligere progresjon.

-Det er viktig for oss at tiltakene vi gjør i FRAM-sammenheng også bidrar til bedre kvalitet på undervisningen og studiehverdagen for studentene, sier Flo.

Intensiv undervisning gir struktur og oversikt

Marijn Visscher er førsteamanuensis ved AHKR. Hun foreleser i antikkens historie og har undervist det første kullet etter ny undervisningsmodell. En spørreundersøkelse blant studentene viser at tilbakemeldinger jevnt over er gode.

– Spørreskjemaet jeg sendt til studentene viser at de fleste synes blokkundervisningen fungerer bra. Studentene fremhever at de synes muligheten for å konsentrere seg om ett emne om gangen er positivt, og at undervisningsformen gjør det lettere å holde styr på pensum og stoffet de skal lære seg.

Visscher sier at svarene fra undersøkelsen også forteller at mange av studentene synes intensiteten i blokkundervisningen er god, og at de liker at det er flere forelesninger i uken.

– Det var også flere som la til en ekstra kommentar om at blokkundervisning er riktig vei å gå i forhold til historieundervisningen, sier Visscher.

Bedre mulighet for planlagt forskningstid

Noen studenter så det som en ulempe at hverdagen ble mer krevende med blokkundervisning, og at det kunne være vanskelig å ta igjen undervisning ved sykdom og fravær.

– Som underviser ser jeg at det kan by på ulemper hvis foreleser blir syk når undervisningen er samlet over en kort periode. Ellers liker jeg godt den komprimerte undervisningen med flere forelesninger i uken, sier Visscher.

Hun tror totalt sett at blokkundervisning er et godt tiltak som vil gjøre det lettere å planlegge forskningstiden.

– Jeg er optimistisk i forhold til at denne undervisningsformen vil åpne for bedre muligheter for å planlegge en mer sammenhengende tid til forskning.