Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Faggrupper

Forskningen ved Institutt for geografi er organisert i fire faggrupper.

Tre grupper ivaretar geografifaget:

Gruppen for Systemdynamikk er en selvstendig gruppe.

Faggruppene skal fungere som inkluderende arenaer for faglig diskusjon og utvikling ved instituttet og møtes jevnlig. De har ansvaret for koordinering av undervisning og veiledning på emner og studieretninger ved instituttet. Faggruppene utvikler forskningsprosjekter med utgangspunkt i sine fagfelt, og søker koordinering med andre grupper og eksterne forskningspartnere. Det er ikke tette skott mellom gruppene og flere forskere er aktive innenfor mer enn en gruppe.

Faggruppenes navn gjenspeiler instituttets satsingsområder og de samsvarer godt med UiBs strategiske satsingsområder: Marin forskning, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer.