Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Enter - Studentforeningen ved InfoMedia

Enter - studentforeningen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er et studentorgan av og for studenter.

Main content

Enter består av representanter jevnt fordelt på ulike studieprogram og nivå ved instituttet. Studentforeningen skal fungere som høringsorgan for instituttet i saker som berører studentene, og som et kontaktpunkt for studenter som ønsker hjelp med forskjellige problemstillinger. Foreningens oppgave er å tale for studentenes sak når viktige beslutninger skal tas, samt skape et godt fagsosialt miljø. 

Medlemsliste 23/24

Styret

Leder: Johanne Irene Andreassen
Nestleder: Karoline Hamre
Økonomiansvarlig: Marie Herheim
Sosialkomitéen
Bedriftskomitéen
PR

Representanter til Instituttrådet

Instituttrådsrepresentant: Thorstein Fougner
Instituttrådsrepresentant: Ester Kristine Sanden
Instituttrådsrepresentant: Isabell Stinessen Haugen
Vara: Morten Stene

Representanter til Studentutvalget

Studentutvalgsrepresentant: Johanne Irene Andreassen
Vara: Karoline Hamre

Representanter til Programrådene

Programråd INFO: Frøya Haglund
Programråd INFO: (vara) Oda Brun
Programråd MEVI: Torgeir Marki Drivenes
Programråd MEVI: (vara) Jesper Sandberg
Programråd AIKI: Jørgen Brattabø
Programråd AIKI: (vara) Lea Xinghui Strisland Bjørnemoe
Programråd KOGVIT: Id Hjulstad
Programråd KOGVIT: (vara) David Mo
Programråd MIX: Joel Berger Stølen
Programråd TVP: Maja Stavik Meyer 
Programråd JOU: Sara Ersdal 
Programråd JOU: (vara) Alva Mitchell 

Sosialkomitéen  

Sosialkomitéen arrangerer både fysiske og digitale arrangement for alle studenter ved instituttet.

Medlem: Hannah Louise Ropstad
Medlem: Selma Børtveit
Medlem: Agnes Villmones Haug
Medlem: Maria Berge Kringstad
Medlem: Lone Mathilde Leira
Medlem: Anna Dale Fredriksen

PR-gruppen

PR-gruppen besvarer innkommende henvendelser gjennom alle kanaler, har kontroll på våre SoMe-plattformer og lager grafisk profil og materiell.

Medlem: Elise Mellingen
Medlem: Emma Malde
Medlem: Maya Nepali
Medlem: Leah Låstad Bjerkvoll
Medlem: Kristine Leine

Bedriftskomitéen

Bedriftskomitéen er vårt kontaktpunkt mot næringslivet. De planlegger og avholder arrangement i samarbeid med bedrifter som er relevante for Infomedia-studenter. 

Medlem: Beatrix Chik Wu
Medlem: Emilie Sætre Bonesmo
Medlem: Helene Sofie Tveter Kivle 
Medlem: Emilie Løvik
Medlem: Christina Nguyen

Statutter for Fagutvalget

Formål

1. Fagutvalget heter Fagutvalget InfoMedia. Det har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, mht. studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt, i forhold til instituttets ledelse, fakultetet, eksterne studentorganisasjoner og Universitetet i Bergen generelt.

2. Fagutvalget er studentenes høyeste formelle organ på Institutt for informasjons- og medievitenskap. Andre eksterne studentutvalg tilhørende instituttet er underlagt Fagutvalget.

Konstituering og allmøte

3. Et fagutvalg er ikke fungerende før det har blitt konstituert gjennom et allmøte.

4. Det skal holdes ett allmøte hvert semester. Det skal gjøres innen fire uker etter den offisielle semesterstarten til Universitetet i Bergen.

5. Det sittende Fagutvalget innkaller instituttets tilhørende studenter til allmøtene, med minst 2 ukers varsel.

6. På allmøtet skal Fagutvalget settes sammen og verv/roller skal velges. Fagutvalget konstitueres på grunnlag av oppmøtte studenter.

7. Et fagutvalg sitter til et nytt fagutvalg er konstituert.

8. Det skal også innkalles til allmøte når enten:

a. minst 10 personer krever det.

b. ett medlem av FU krever det.

c. det er fremmet forslag om endringer av Fagutvalgets statutter.

9. Allmøtet skal ha en dagsorden. Foreløpig dagsorden skal gjøres kjent for studentene ved innkalling.

Valg

10. Verv velges for ett semester, med unntak av leder og økonomiansvarlig som sitter i et år. Leder og økonomiansvarlig velges på allmøtet i januar. De resterende velges i både august og januar.

11. Hvert fagutvalg må ha en valgt leder, en valgt nestleder, en valgt økonomiansvarlig, en representant til Studentutvalget (1+1 vara), Instituttrådet (3), Undervisningsutvalget (3), Programrådet for informasjonsvitenskap (1 + 1 vara), Programrådet for medievitenskap (1 + 1 vara) og Programrådet for de praktiske programfag (1 + 1 vara). Andre verv opprettes eller avvikles etter behov.

12. Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger hvert enkelt medlem av Fagutvalget kan stille til verv.

13. Vedtak på allmøter fattes med et 2/3 flertall av oppmøtte studenter.

14. Kun studenter ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har stemmerett.

Sammensetning og medlemskap

15. FU skal, så langt det er mulig, bestå av representanter fra alle kull og nivå ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Dette for å oppnå best mulig kommunikasjon mellom FU og studentmassen i sin helhet.

16. Hvert medlem i et konstituert fagutvalg har én stemme.

17. Fagutvalget er vedtaksdyktig dersom mer enn 50% av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

18. Fagutvalget bør avholde regelmessige møter hver 21. dag, men avgjør selv møtehyppigheten etter behov. Møteinnkalling med saksliste skal sendes ut én uke (7 dager) før møtet.

19. Alle Fagutvalgets møter skal protokollføres, og protokollen skal offentliggjøres.

20. Leder forpliktes til å skrive halvårsrapporter som redegjør for FUs aktiviteter. Disse skal offentliggjøres.

21. Nye medlemmer kan tas inn underveis i semesteret om det er ønskelig eller nødvendig.

22. Medlemmer med verv eller konkrete tildelte roller forplikter å følge opp sine ansvar, og oppdatere det resterende Fagutvalget jevnlig og etter behov.

23. Medlemmer med påtatte verv kan trekke seg fra sine verv med fire ukers varsel. Det holdes da et internt valg i Fagutvalget for å fylle det ledige vervet.

24. Medlemmer kan trekke seg fra Fagutvalget ved å meddele dette til sittende leder.

25. Alle medlemmer av Fagutvalget er møtepliktige.

26. Fravær, uten gyldig årsak, to (2) møter på rad, vil alene være grunnlag for utmelding fra Fagutvalget. Hva som regnes som gyldig fravær avgjøres av leder.

27. Mistillit til medlem av Fagutvalget kan fremmes av studenter og ansatte ved Institutt for informasjon- og medievitenskap. Mistillitsforslaget skal behandles, og må vedtas med 2/3 flertall på neste allmøte.

28. Alle medlemmer har krav på en attest for sin deltagelse, etter endt engasjement. Denne skrives av instituttet i samråd med Fagutvalgets sittende leder.

Reglementsendringer

29. Statuttene 1-30 er gjeldende fra 12.05.2014. Det sittende fagutvalg har ansvaret for iverksettelsen og håndhevelsen av disse statuttene.

30. Statuttene kan KUN endres av et allmøte for studenter ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Et vedtak om en endring må ha oppnådd 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede.